การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน ผู้ขออนุญาตทำการค้าที่ดินยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่ พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียม ดังนี้ 1. ผู้ขออนุญาต 1.1 บุคคลธรรมดา – บัตรประจำตัว – สำเนาทะเบียนบ้าน 1.2 นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่น – เอกสารก่อตั้งนิติบุคคล – หนังสือสำคัญการให้อำนาจทำการแทนนิติบุคคล – หนังสือบริคณห์สนธิ