การกรอกใบสมัครงานจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเพราะเป็นหลักฐานเบื้องต้นที่จะถูกตรวจตราก่อนการเชิญไปรับการสัมภาษณ์ ผู้สมัครงานจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้งานเพราะกรอกใบสมัครงานผิดพลาด นักเรียน นักศึกษาที่พึ่งจะจบการศึกษาใหม่ๆ มักจะมีปัญหาในการกรอกใบสมัครงาน เช่น ไม่เข้าใจในคำถาม ไม่รู้จักศัพท์บางคำ ไม่แน่ใจว่าควรจะตอบแบบไหนดี ระบุวัน เดือน ปีที่จบการศึกษาไม่ถูกต้อง ที่อยู่หรือ เบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อกลับไม่ชัดเจนจึงควรเตรียมข้อมูลและเอกสารให้พร้อมก่อนไปสมัครงาน ดังนี้ – ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สถานศึกษา วุฒิการศึกษา – ความรู้ความสามารถพิเศษ – หลักฐานในการสมัครงานต่างๆ – รูปถ่ายหน้าตรง แต่งการเรียบร้อย ไม่สวมหมวก –