กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : ภาระหรือความจำเป็น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นหลักประกันของชีวิตประเภทหนึ่ง โดยถือว่าเป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงของชีวิตเสาหลักที่สาม เสาหลักแรกคือกองทุนประกันสังคม ซึ่งจะมีในส่วนของกองทุนกรณีชราภาพ ซึ่งจะจ่ายเงินในลักษณะของบำนาญให้แก่ผู้ประกันตน ตั้งแต่เกษียณอายุงานไปจนกว่าผู้ประกันตนจะจากไป เสาหลักที่สองคือ กองทุนบำนาญภาคบังคับ หรือที่เราเรียกกันว่า กองทุนบำนาญแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย มีเฉพาะในส่วนของภาครัฐ คือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) แต่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำหรับภาคเอกชนขึ้น ทั้งนี้มีการกล่าวถึงและมีการศึกษามาเป็นเวลานาน โดยเกือบทุกฝ่ายก็เห็นพ้องกันว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องมีกองทุนประเภทนี้ เนื่องจากเป็นการบังคับให้ทั้งคนทำงาน และนายจ้างต้องเก็บเงินไว้เมื่อคราวผู้ทำงานเกษียณ ซึ่งดิฉันเคยเขียนถึงไปแล้ว วันนี้จะกล่าวถึงเสาหลักที่สามซึ่งเป็นการออมภาคสมัครใจ ที่เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ