กวดวิชาลามถึงมหาวิทยาลัย วันที่ : 9 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด การเรียนพิเศษหรือกวดวิชาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นกันจนชินตาในประเทศไทย ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษด้วย เนื่องจากนักเรียนอังกฤษที่มีอายุ16 ปีขึ้นไป ต้องสอบวัดความรู้ 2 ประเภท เพื่อนำผลสอบไปศึกษาต่อทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสอบวัดความรู้ GCSE (General Certificate of Secondary Education) สอบประมาณ 8-12