เหตุที่ทำให้กลุ่มฉลาด มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 สัปดาห์นี้คงเป็นตอนสุดท้ายใน เรื่องของความฉลาดของกลุ่ม นะครับ โดยเนื้อหาหลักๆ นั้น นำมาจากหนังสือ Wisdom of Crowds หนังสือขายดีที่เขียนโดย James Surowiecki โดยเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้นั้นต้องการชี้ให้เห็นว่า กลุ่มชนหรือกลุ่มคนที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม จะมีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่า