สุดยอดกลยุทธ์มัดใจลูกน้อง ครองใจลูกค้า ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับการเสวนาเรื่อง “Employment Branding: สุดยอดกลยุทธ์มัดใจลูกน้อง ครองใจลูกค้า” ที่จัดโดยกลุ่มศศินทร์สู่สังคม (Sasin for Society) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน โดยการเสวนาในครั้งนี้กลุ่มศศินทร์สู่สังคมซึ่งเป็นการรวมตัวของนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของศศินทร์ในหลักสูตรประกาศนียบัตรและปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้หารือกันว่า หัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจของเหล่านักบริหาร และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปีนี้ก็คือเรื่อง Employment Branding ซึ่งหมายถึงการที่องค์กรใช้หลักการแนวคิดทางด้านการตลาด นำเสนอภาพลักษณ์ที่เปรียบเสมือนเป็น “แบรนด์” ขององค์กรในฐานะนายจ้างให้สาธารณชน โดยเฉพาะบุคคลที่สนใจจะทำงานกับองค์กรได้ทราบว่าองค์กรนั้นๆ มีปรัชญา ค่านิยม