กลยุทธ์การส่งออกสินค้าไทย การส่งออกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นตัวจักรสำคัญในการช่วยเพิ่มรายได้ให้ประเทศ และส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว แม้แต่ในยามที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจการส่งออกนับเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยพ้นจากภาวะตกต่ำได้ ในระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยอาศัยความได้เปรียบเทียบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำนวนมากและค่าจ้างแรงงานต่ำ ช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าให้อยู่ในระดับไม่สูงนัก จึงสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความได้เปรียบดังกล่าวเริ่มลดลง เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรมและค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น มีการแข่งขันทางการค้ารายใหม่ๆ ที่สามารถผลิตสินค้าได้ในราคาต่ำกว่าไทยและมีการพัฒนาคุณภาพสินค้ามากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้น ไทยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับกลยุทธ์ และยกระดับความสามารถในการผลิตและการตลาดเพื่อการส่งออกให้สูงขึ้น เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด และช่วยให้สินค้าไทยยืนหยัดต่อไปบนเวทีการค้าโลกในอนาคต สำหรับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออก จำเป็นต้องให้ความสำคัญทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด ดังนี้ กลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต ได้แก่ –