กลยุทธ์การพัฒนาหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ หลายองค์กรได้ทุ่มเทเวลาและงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานมาเป็นเวลานาน แต่จนแล้วจนรอด หัวหน้างานก็ยังคงเป็นหัวหน้างานที่ไม่แตกต่างจากหัวหน้างานในอดีตคือ • ยังเป็นหัวหน้างานที่เป็นเพียงผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกน้องเพียงอย่างเดียว • ยังทำหน้าที่เพียงเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้จัดการกับพนักงานระดับปฏิบัติการ • ยังต้องลงมือช่วยลูกน้องทำงานอยู่ • ยังคิดและตัดสินใจอะไรไม่เป็น • ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นพนักงานอยู่แต่ได้รับมอบหมายให้ดูแลทีมงานด้วยอีกหน้าที่หนึ่ง • ทำเป็น แต่ยังคิดไม่ค่อยเป็น • เป็นที่ปรึกษาให้ลูกน้องไม่ได้ • หัวหน้างานขาดทัศนคติในการทำงานที่ดี • ฯลฯ สาเหตุที่องค์กรไม่สามารถพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ น่าจะเกิดจาก • ขาดระบบการเลื่อนตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่จะใช้หลัก