กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่เหมาะสม ในการทำงานใด ๆ ก็ตามคิดว่าทุก ๆ ท่านคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทหนึ่งที่บุคคล หน่วยงาน หรือสถาบัน นั้นจะต้องทำนั่นคือ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ และถ้าพิจารณากันอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในปัจจุบันยิ่งที่ความยุ่งยากและสลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งมาจากนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ที่บุคคลทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยความรวดเร็ว มีคุณภาพ และ ทั่วถึง โดยไม่มีข้อจำกัด ประกอบกับแนวคิดทางสังคมที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ อย่างเช่น แนวคิดในเรื่องของ หลังสมัยใหม่