Tag: กรอบแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง

สุวรรณ กันภัย ตัวอย่าง ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ที่ควรเอาอย่าง

สุวรรณ กันภัย ตัวอย่าง “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ควรเอาอย่าง “ถ้าวันพรุ่งนี้ หรือวันต่อๆ ไป หากโลกนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ เราจะนึกถึงอะไร…หรือนึกถึงใคร” จั่วหัวไว้แบบนี้ ไม่ใช่ว่าผมอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบย้อนยุคนะครับ เพียงแต่เป็นหนึ่งในหลายๆ ความประทับใจต่อบุคคลที่ผมพานพบและคิดว่าน่าจะเป็นสาระและมุมมองในอีกแง่หนึ่งบนกับโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีในวันนี้ ก็เท่านั้นเองครับ … บ่ายของวันหนึ่ง หากดูตามปฏิทินก็คงจะย่างเข้าสู่วสันตฤดูแล้ว แต่อุณหภูมิของโลกยังดูเหมือนจะไม่ไยดีกับวันเวลาของปฏิทินที่ถูกกำหนดขึ้นโดยมนุษย์ เพื่ออาศัยกลไกของธรรมชาติในการดำรงอยู่ของชีวิตที่ไม่จีรัง ผมบึ่งรถไปตามถนนลาดยางจากอำเภอศีขรภูมิมุ่งหน้าสู่อำเภอสนม จุดหมายปลายทางที่ห่างกันเพียง ๓๐ ก.ม.ทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นท้องทุ่งเริ่มมีสีเขียวของหญ้าที่ระบัดใบ หลังจากท้องฟ้าประพรมความชุ่มฉ่ำพอให้คลายร้อน ชาวนาบางส่วนที่ขยันทำมาหากิน จับจอบเสียมที่วางไว้หลายเดือนมาปรับแต่งคันนาเตรียมกักเก็บน้ำเพื่อรอฝนใหญ่ที่จะมาถึงในวันข้างหน้า สองข้างทางที่ดูโปร่งตา
Read More

พอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท

พอเพียง” ตามรอยพระยุคลบาท“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ “มีความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญา และความรอบคอบ
Read More

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ::: ประมวลคำในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓ – ๒๕๔๕ ที่เกี่ยวข้องกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจแบบพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ ” พออยู่พอกิน” และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยน แปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้าง ประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด พระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็งในตนเองของ ประชาชนและสามารถทำมาหากินให้พออยู่พอกินได้ ดังนี้ “….ในการสร้างถนน สร้างชลประทานให้ประชาชนใช้นั้น จะต้องช่วยประชาชนในทางบุคคลหรือพัฒนาให้บุคคลมีความรู้และอนามัยแข็งแรง ด้วยการให้การศึกษาและการรักษาอนามัย
Read More

เอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมที่ยั่งยืน

เอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมที่ยั่งยืน โครงการเอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ เอาชนะยาเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง) ๑. หลักการและเหตุผล ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากความคิดที่เบี่ยงเบนของคนอันมีมูลเหตุจากความโลภความไม่รู้จักพอความไม่คำนึงถึงศีลธรรมอันดีฯลฯทำให้คนส่วนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของคนอีกส่วนหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแสงสว่างที่ชี้นำหนทางให้ผู้คนในสังคมได้รู้จักคิดรู้จักความพอดีพอควรมีเหตุผลไม่เอารัดเอาเปรียบกันดำรงชีวิตด้วยความเกื้อกูลซึ่งกันและกันสังคมเช่นนี้จึงเป็นสังคมที่ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขและไม่เพียงแต่จะสามารถเอาชนะยาเสพติดได้เท่านั้นหากยังสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหตุแห่งความโลภความไม่รู้จักพอของคน ๒.วัตถุประสงค์ ๒.๑เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักชัยในการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วม ๒.๒เพื่อเป็นพลังหนึ่งที่จะขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมอย่างกว้างขวางเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ๓.เป้าหมาย กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนจังหวัดละ๘๐หมู่บ้าน/ชุมชนและกทม.๘๐ชุมชนรวมประมาณ๖,๐๘๐หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ๔.แนวทางการดำเนินงาน ๔.๑การคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมโครงการใช้หลักการสมัครใจเป็นหลักโดยใช้กลไกในพื้นที่ได้แก่หน่วยงานและภาคีในจังหวัดเช่นศตส.จ./สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค/กอ.รมน./องค์กรประชาชนต้านยาเสพติด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯเป็นกลไกในการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมโดยยึดถือหมู่บ้าน/ชุมชนที่ค่อนข้างมีความพร้อมและมีความเข้มแข็งจากกระบวนการทำงานในช่วงที่ผ่านมา เป็นหมู่บ้านในลำดับแรกที่จะคัดเลือกทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนควรใช้การหารือร่วมกันใช้ความเห็นพ้องกันของหน่วยที่เข้าร่วมในการพิจารณาคัดเลือกโดยให้ฝ่ายอำนวยการ
Read More

เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดและทางลัดการพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดและทางลัดการพัฒนา เขียนโดย ดร . เสรี พงศ์พิศ Monday, 23 April 2007 ใน “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ” อี.เอฟ.ชูมาเคอร์ วิจารณ์ประเทศกำลังพัฒนาที่ทำแผนพัฒนาประเทศของตนเองแบบเดินต้อยๆ ตามหลังประเทศพัฒนาแล้วว่า “ไม่มีใครคิดว่าวิถีชีวิตแบบพุทธต้องการเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ในขณะที่วิถีชีวิตวัตถุนิยมสมัยใหม่นำมาซึ่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่” เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ที่ถือว่าการเติบโตขึ้นอยู่กับการบริโภค ถ้าไม่โลภไม่อิจฉาและไม่แข่งขันก็ไม่สามารถพัฒนาได้ จึงจำเป็นต้องปลุกเร้าความต้องการให้มาก เศรษฐศาสตร์แบบนี้อาจจะบอกให้ “แปลงสินทรัพย์เป็นทุน” แต่ที่แท้คือ “แปลงทุนให้เป็นเงินเป็นรายได้” จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายถูกขายกินเกือบหมด นี่เป็นปัญหาวิธีคิด และไม่ใช่วิธีคิดธรรมดา
Read More

SMEs กับ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’

SMEs กับ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย ชมัยพร วิเศษมงคล ที่ปรึกษาSMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) [14-7-2008] เดิมทีผู้เขียนตั้งใจที่จะหาเรื่องใหม่ๆ ที่มีผลต่อการทำธุรกิจของ SMEs มาเล่าสู่กันฟัง แต่พออ่านและฟังรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ก็อดไม่ได้ที่จะยังคงขอวนเวียนอยู่กับการนำเสนอสิ่งที่น่าจะช่วยบรรเทา หรือคลี่คลายปัญหาให้กับธุรกิจลงได้บ้าง สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของธุรกิจต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันคือ แนวคิดทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยขอนำมาทบทวน ทำความเข้าใจ และยกบทความที่น่าสนใจมาช่วยบอกถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจว่าทำได้ไหม ทำอย่างไร # “เศรษฐกิจพอเพียง” แนวคิดที่มีมาเกือบ 35 ปี
Read More

ปฏิบัติการพอเพียง : การขยายพื้นที่แห่งความยินยอมและความกลัว

ปฏิบัติการพอเพียง : การขยายพื้นที่แห่งความยินยอมและความกลัว นำเสนอจากบทความในชื่อ “ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียง” โดย อาจารย์พฤกษ์ เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมทางวิชาการ เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทอีสานช่วงทศวรรษ 2540-2550 กรณี “เศรษฐกิจพอเพียง: ความรู้และความไม่รู้” จัดโดย สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2550ณ
Read More

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ________________________________________ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น มักสร้างความสูญเสียส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรและจากอุทกภัย ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นทุกปี และมักเกิดขึ้นซ้ำในบริเวณเดิมเสมือนกับการต้องเริ่มฟื้นฟูอาชีพใหม่ ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นฟูอาชีพใหม่ ผู้ประสบภัยอาจไม่มีรายได้ใช้ทุนเดิมในการฟื้นฟู หลายต่อหลายรายมักกู้หนี้ยืมสิน ขณะที่ผู้ประสบภัยที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สินครอบครัวละอย่างน้อยสองหมื่นบาท และแม้ขณะที่ไม่ได้ประสบภัยก็อาจมีหนี้สิน จากการศึกษาพบว่าหนี้ สินที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นจากหลายกรณี บางกรณีอาจเกิดจากการประสบภัยธรรมชาติและมักเกิดจากการขาดความพอประมาณในการประกอบอาชีพ เกิดการเล็งผลเลิศทำให้เกิดความเสี่ยงสูง โดยที่ไม่มีวิธีการลดความเสี่ยงหรือการสร้างภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้หนี้ที่พอกพูน ยังอาจเกิดจากการใช้เงินโดยขาดเหตุผลที่สมควร และการที่จะทำให้เกิดความพอประมาณ การมี วิธีการลดความเสี่ยงอย่างมีเหตุ ผลอันเป็นหัวใจในการฟื้นฟู ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีอาชีพเกษตรกรรม การน้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยในการฟื้นฟูอาชีพให้เกิดความยั่งยืนนั้น มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่ง และจากการเกิดอุทกภัยซึ่งมักเกิดขึ้นซ้ำ ๆ
Read More

ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์

ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ 8 มิถุนายน 2549 16:53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโคฟี่ อานัน เลขาธิการสหประชาชาติ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” (the UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2549
Read More

พระสงฆ์กับเศรษฐกิจพอเพียง

พระสงฆ์กับเศรษฐกิจพอเพียง พระสุวรรณ์ คเวสโก (นายเสรี รอดรัตน์) ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเศรษฐกิจพอเพียง วัดป่ายาง หมู่ 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ประวัติส่วนตัว ชื่อ พระสุวรรณ์ คเวสโก (นายเสรี รอดรัตน์) อายุ 59 ปี จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนบวชมีครอบครัว มีลูก 1 คน
Read More