กฎหมายครูเอกชน วิกฤตที่ต้องสะสาง   วันที่ : 24 มีนาคม 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้   ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 2550 มีสถานศึกษาของภาคเอกชนทั้งหมด 3,887 แห่ง มีนักเรียน 2,405,305 คน และมีครูทั้งหมด 125,803 คน ซึ่งปัจจัยด้านครูนับเป็นกลไกสำคัญ ที่ทำให้สถานศึกษาเอกชนผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา