Tag: กฏหมายธุรกิจ

E-COMMERCE กับกฏหมาย (3)

E-COMMERCE กับกฏหมาย (3) การทำสัญญาผ่านอินเตอร์เน็ท แม้ว่าเราจะทำสัญญากันอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่สัญญาก็ยังคงมีความซับซ้อนอยู่ดี ในการที่จะทำสัญญาใดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัญญาขายสินค้าหรือบริการ หรือใบอนุญาตความข้อตกลง (ข้อตกลงในเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญา) จะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่หลายส่วนที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อเสนอและการตกลงตอบรับ(การเสนอและการสนองในการทำสัญญา) จุดมุ่งหมายแห่งความเกี่ยวพันทางกฎหมาย(เจตนาที่จะสร้างนิติสัมพันธ์ตามสัญญา) และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ (เป็นความสามารถในการทำสัญญา เช่น ไม่เป็นผู้เยาว์ หรือ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามรถ จึงสามารถที่จะทำสัญญาได้) สำหรับประเทศที่กฎหมายมีพื้นฐานมาจากกฎหมายอังกฤษ องค์ประกอบเรื่อง ความตกลง(ข้อควรพิจารณาในการทำสัญญา) เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในสัญญาทางอินเตอร์เน็ท สิ่งที่สำคัญที่สุดในบางประเทศสัญญาซื้อขายต้องทำเป็นหนังสือ ประเทศไทยเช่นเดียวกัน สัญญาซื้อขายทุกอย่างอันมีมูลค่ามากกว่า
Read More

E-COMMERCE กับกฏหมาย (2)

E-COMMERCE กับกฏหมาย (2) เครื่องหมายการค้ากับ E-COMMERCE ปัญหาแรกที่เจ้าของธุรกิจและลูกค้าจะต้องประสบคือ การจำแนกความแตกต่างของสินค้าและบริการระหว่างสินค้าหรือบริการซึ่งมีความคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมากที่ปรากฏในอินเตอร์เน็ต เมื่อผู้ซื้อค้นหาแบรนด์สินค้าย่อมต้องการสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ (เมื่อผู้ซื้อค้นหาแบรด์ของสินค้าที่มีลักษณะที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว เขาหรือหล่อนจึงต้องการแน่ใจว่าสิ่งที่ซื้อไปนั้นเป็นของแท้) เช่นเดียวกันผู้ขายเองก็ต้องการที่จะทำให้สินค้าของตนเองโดดเด่น มีลักษณะส่วนตัว( หมายถึง มีลักษณะที่แตกต่างกันมากเพียงพอที่จะทำให้ผู้ซื้อสามารถแยกได้ว่าเป็นสินค้าที่มาจากผู้ผลิตรายใด)ในสินค้าชนิดเดียวกันจากธุรกิจรายอื่น ความแตกต่างนี้สามารถทำได้โดยการวิธีสร้างเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า คือ ลักษณะพิเศษของ คำ ประโยค โลโก้ หรือการออกแบบสัญลักษณ์อื่น เพื่อแสดงถึงความแตกต่างว่าสินค้าของตนเองนั้นแตกต่างกับสินค้าของผู้ผลิต ผู้สร้างรายอื่น สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นมีความพิเศษ นั่นคือ ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าหรือบริการแบบเดียวกัน
Read More

E-COMMERCE กับกฏหมาย (1)

E-COMMERCE กับกฏหมาย (1) บทนำ ประเด็นสำคัญของ E-COMMERCE นั้นเป็นประเด็นที่ใหญ่ ทั้งนี้ต้องพิจารณารายละเอียดที่มีทั้งในส่วนของกฎหมายสัญญาทั่วไป จนกระทั่งเจาะลึกลงไปในส่วนของสัญญาเฉพาะด้วย นับแต่อินเตอร์ได้ทำให้โลกนี้ไร้พรมแดน E-COMMERCE ได้กลายเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ในบทนี้จะได้กล่าวถึงเฉพาะบทนำทั่วไปของ E-COMMERCE โดยยกเอาประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัทขนาดเล็กและกลางที่ต้องการจะเปิดตลาดของตนสู่สากลผ่านทางE-COMMERCE สำหรับเนื้อหาในบทนี้นั้นได้กลั่นกรองมาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนผู้ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหัตถกรรมทางภาคเหนือเพื่อส่งสินค้าไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยเหตุนี้หลายๆหัวข้อจึงเกี่ยวกับหลักปฏิบัติจำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจะขายสินค้าออนไลน์ ประโยชน์ของE-COMMERCE เหตุผลหลายอย่างที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมอินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นรูปแบบกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญคือ อย่างแรก อินเตอร์เน็ตเป็นวิธีที่ถูกสำหรับการทำประชาสัมพันธ์ ถึงกระนั้นการเพิ่มขึ้นของการลักลอบค้าขายทางอินเตอร์เน็ตและกฎหมายป้องกันขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (anti-spam*) มีส่วนทำให้การทำโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตมีประสิทธิภาพลดลง แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและความถูกของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังคงสร้างแรงดึงดูดใจในการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการโฆษณาต่อไป เหตุที่สอง อินเตอร์เน็ตสามารถใช้เก็บสะสมข้อมูลบางส่วนของผู้เยี่ยมเยือนเว็บไซต์ที่ผู้ค้าต้องการ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า
Read More

การฟอกเงิน การก่อการร้ายบนคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

การฟอกเงิน การก่อการร้ายบนคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การฟอกเงินและการอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ทอยู่ภายใต้การท้าทายจากกระทำทางอินเตอร์เน็ท ก่อนมีกฎหมายลักษณะอาญา การฟอกเงินคือการทำให้เงินที่ได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นการค้ายา ค้ามนุษย์การขายตัว กลายมาเป็นเงินที่ได้จากการกระทำที่ถูกกฎหมายการฟอกเงินนี้เริ่มมีมากขึ้นตั้งแต่หลาย ๆ ประเทศพยายามออกกฎหมายที่จะปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวโดยการควบคุมการไหลเวียนของเงินเพื่อจะหลีกเลี่ยงการควบคุมนี้ผู้กระทำความผิดจึงเริ่มที่จะใช้วิธีการฟอกเงินโดยการปิดบังแหล่งที่มาที่แท้จริงของเงินแทน หลายประเทศจึงพยายามใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เข้าร่วมการกระทำความผิดดังกล่าวเนื่องจากกฎหมายฟอกเงินเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายอาญาจึงไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมาย IT แต่ก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกันอยู่บ้าง เพราะผู้ค้ายามักใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในการติดต่อทำธุรกิจ หรือการเคลื่อนย้ายเงิน การใช้รหัสลับและชื่อแฝง ทำให้เป็นการยากที่จะกระทำการป้องกันการกระทำดังกล่าวได้ การก่อการร้าย ถือเป็นการกระทำความผิดขั้นรุนแรงที่สุดต่อความมั่นคงของประเทศชาติและส่วนรวมซึ่งรวมถึงการใช้ความรุนแรงในด้านการเมืองด้วย การใช้ความรุนแรงดังกล่าวนี้มีความหมายเพื่อที่จะ บังคับให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง โดยสร้างความกลัวให้แก่ผู้คน เช่นการใช้ระเบิด ผู้ก่อการร้ายใช้หลายวิธีที่แตกต่างกันในการที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินก็ได้ โดยอินเตอร์เน็ตนั้นอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความตกใจกลัวแก่ประชาชนได้โดยใช้เป็นสิ่งที่กระจายข่าวลือว่าผู้ก่อการร้ายอาจจะโจมตีได้ในเร็ว ๆ นี้ การก่อการร้ายบนคอมพิวเตอร์กลายเป็นประเด็นตั้งแต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการยึดติดกับการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น
Read More

Computer Crime

Computer Crime มีการสงสัยกันว่าควรจะมีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะหรือไม่ นักวิชาการจำนวนมากเชื่อว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมได้โดยโครงสร้างกฎหมายอาญาแบบเก่า ในความเป็นจริงยังไม่มีการให้ความหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ มีการแบ่งอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์นั้นออกเป็น 2 ความหมาย ในความหมายอย่างแคบนั้นหมายถึง การกระทำทุกอย่างที่ใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางผิดกฎหมายที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจำกัดเฉพาะการกระทำที่เป็นการเข้าไปในระบบ หรือการเอาข้อมูลออกมาจากระบบโดยผิดกฎหมาย อันเป็นการรบกวนการทำงานของระบบ ในอนุสัญญาของยุโรปก็ได้มีการกล่าวถึงการกระทำต่างๆที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ไว้อย่างกว้างๆ ส่วนในความหมายอย่างกว้างนั้น อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์จะหมายความครอบคลุมการกระทำทุกๆอย่างที่เป็นการผิดกฎหมาย ในประเทศที่มีการแยกกันระหว่างอาชญากรรมและการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างอื่นๆเช่นเยอรมนีนั้น จะค่อนข้างตีความหมายของการกระทำที่ถือว่าเป็นอาชญากกรมทางคอมพิวเตอร์ไปในทางที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า ประเทศที่ไม่ได้มีการแยกอย่างชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ใช้ระบบcommon law เช่นอังกฤษ จะมีการกล่าวถึงอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ไว้อย่างกว้างๆ การหลอกลวงฉ้อฉลทางคอมพิวเตอร์คือ การชักชวนให้ผู้อื่นทำหรือไม่ทำบางอย่างที่ก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งมีวิธีการหลายประเภท ประเภทแรกคือ การเปลี่ยนแปลง ทำลาย ยกเลิก
Read More

คดีศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนการกระจายหุ้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กพฝ.) ในตลาดหลักทรัพย์

คดีศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนการกระจายหุ้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กพฝ.) ในตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 23 มี.ค 2548 เวลา 14.00 น. ศาลปกครองสูงสุดได้ออกนั่งพิจารณาคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และตัวแทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 11 คน ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี รมว.พลังงาน กระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรี ที่ออกพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2548
Read More

คดีปางแดง

คดีปางแดง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ชาวบ้านปางแดงนอก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จำนวน 48 คน ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจประกอบด้วยหน่วยงาน 11 หน่วย อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เชียงดาว ทหารจากกองกำลังผาเมือง ตำรวจจาก สภ.อ.เชียงดาว ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 กำกับ ตชด.33 เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 16
Read More

คดีปราสาทเขาพระวิหาร

คดีปราสาทเขาพระวิหาร เป็นความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชากับราชอาณาจักรไทย ซึ่งเริ่ม เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 ในการอ้างสิทธิเหนือบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ชายแดนไทยด้านอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และชายแดนกัมพูชาด้านจังหวัดพระวิหาร ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่ทั้งไทยและกัมพูชา ถือแผนที่ปักปันเขตแดนตามแนวสันปันน้ำของเทือกเขาพนมดงรักคน ละฉบับ ทำให้เกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของทั้งสองฝ่ายในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของตัว ปราสาท โดยทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยได้ยินยอมให้มีการพิจารณาปัญหาดังกล่าวขึ้นที่ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2502 คดีนี้ศาลโลกได้ตัดสินให้ตัวปราสาทเขาพระวิหารตกเป็นของกัมพูชา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
Read More

การเลือกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตย

การเลือกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตย วรเจตน์ ภาคีรัตน์* 1. ข้อความทั่วไป นับตั้งแต่เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมซึ่งมีการจัดการปกครองเป็นระบบระเบียบ มนุษย์ได้พยายามสรรหาวิธีการต่าง ๆ ในอันที่จะให้ได้มาซึ่งตัวผู้ปกครอง เราพบรูปแบบและวิธีการสรรหาตัวผู้ปกครองหลายรูปแบบในประวัติศาสตร์ เช่น การกำหนดตัวผู้ปกครองโดยการสืบราชสันตติวงศ์ หรือการใช้กระบวนการจับฉลากคัดเลือกตัวผู้ปกครอง เป็นต้น การเลือกตั้งเป็นกระบวนการสรรหาตัวผู้ปกครองกระบวนการหนึ่ง ในรัฐเสรีประชาธิปไตย การเลือกตั้งถือเป็นกระบวนการแต่งตั้งผู้ซึ่งจะเข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรผู้แต่งตั้งแสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนนเสียงดังกล่าวจะได้รับการนับและนำมาคำนวณเพื่อให้ได้ผลว่าบุคคลใด จะเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การเลือกตั้งเป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีการในการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเคียงคู่ไปกับวิธีการอื่นๆ เช่น การให้ประชาชนมาออกเสียงแสดงประชามติในการตัดสินใจทางการเมืองที่สำคัญ เป็นต้น ในรัฐเสรีประชาธิปไตย การเลือกตั้งนับว่าเป็นเงื่อนไขขั้นพื้นฐานอันมิอาจขาดเสียได้ ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างแน่นแฟ้น
Read More

ฐานะทางกฎหมายของผู้รักร่วมเพศ

ฐานะทางกฎหมายของผู้รักร่วมเพศ โดย ศ. ดร. จุมพต สายสุนทร* ปัญหารักร่วมเพศมิใช่ว่าเพิ่งเริ่มมีขึ้นในปัจจุบัน หากแต่มีมานานแล้ว แม้แต่ในสมัยคริสตกาล๑ กระนั้นก็ตามสังคมบางสังคมในสมัยโบราณก็มิได้ว่าการรักร่วมเพศเป็นเรื่องผิดปกติหรือเสียหายแต่อย่างใด๒ แต่กรณีหลังนี้ ดูจะเป็นข้อยกเว้นมากกว่าหลักทั่วไป เพราะโดยทั่วไปแล้ว ไม่ว่าในสังคมโบราณ หรือแม้แต่ในสังคมปัจจุบันเอง สถานะของผู้รักร่วมเพศยังไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ตรงกันข้าม กลับถูกมองอย่างเหยียดหยามในสายตาของสังคมทั่วไป บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของสังคมในปัจจุบันที่มีต่อสถานะของผู้รักร่วมเพศ โดยจะศึกษาทัศนคติของศาลในประเทศอเมริกา ซึ่งมีปัญหาของผู้รักร่วมเพศอยู่มาก และมีคดีขึ้นสู่ศาลเป็นประจำ และจะศึกษาถึงสถานะของผู้รักร่วมเพศในสายตาของกฎหมายไทย โดยเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว ก่อนที่จะพิจารณาถึงทัศนคติของศาลหรือสถานะทางกฎหมายของผู้รักร่วมเพศ
Read More