กฎหมายมรดก เจตนาทำไว้เผื่อตาย เจตนาทำไว้เผื่อตาย แม้ว่าจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกจากผู้เป็นบิดาก็ตาม จำเป็นต้องดูข้อเท็จจริงอื่นประกอบด้วยเป็นสำคัญ เพราะการที่ผู้ใดเจตนาจะยกทรัพย์มรดกให้แก่บุคคลใดนั้นเป็นการแสดงออกถึงความประสงค์ส่วนตนทำไว้เผื่อตาย จึงต้องดูเจตนาเป็นสำคัญ แม้ว่าจะเป็นสินสมรสของผู้นั้นยกทรัพย์มรดกส่วนนั้นให้ผู้ใดก็ได้ นี่ก็คือเรื่องราวของคดีความที่เกิดขึ้นในศาลว่า บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกทั้งๆ ที่อยู่ในฐานะทายาทโดยธรรมย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากับทายาทคนอื่นๆ นายสินชัย เป็นพนักงานอาวุโสของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง มีภริยาคนแรกชื่อนางปรียา มีบุตรด้วยกัน 2 คน คนโตชื่อนายสหชัย คนรองชื่อนายสหกิจ ผู้เป็นพ่อได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตร ภริยาอีกคนหนึ่งชื่อนางชมชื่น จดทะเบียนสมรสกัน มีลูกด้วยกัน 3 คน ชีวิตนี้เป็นอนิจจัง สินชัยถึงแก่กรรมด้วยวัยชรา