Originality ความคิดริเริ่ม

Originality ความคิดริเริ่ม
Post Today – ในสัปดาห์นี้ เราจะพูดถึงทักษะที่ 5 ของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งก็คือ ความคิดริเริ่ม (Originality) หลายๆ …
คนมักมีความเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์ก็คือความคิดริเริ่ม แต่จริงๆ แล้วความคิดริเริ่มเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น

การคิดริเริ่มนั้นเกี่ยวข้องกับการผลิตความคิดที่เป็นเอกลักษณ์ที่คนอื่นๆ ไม่สามารถคิดได้ รวมทั้งการสร้างสรรค์ความคิดและวิธีแก้ปัญหาที่เป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนกับความคิดตามประเพณีนิยม เด็กที่มีความสงสัยใคร่รู้กระตือรือร้นสูงมีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กที่มีความคิดริเริ่มสูงด้วย

วิธีการที่จะกระตุ้นความคิดในส่วนของความคิดริเริ่มของเด็กๆ นั้นเราอาจเริ่มจากการให้เด็กแสดงความคิดริเริ่มต่อยอดจากสิ่งที่เป็นอยู่ก่อน เมื่อเด็กเริ่มมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นแล้ว เราจึงให้เด็กๆ เริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากความว่างเปล่า

ส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้นความคิดริเริ่มของเด็กๆ ก็คือ ความมั่นใจในตัวเองของเด็กๆ เด็กที่ขาดความมั่นใจนั้นจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างหรือใหม่ๆ ได้เลย ดังนั้นสิ่งที่ผู้ปกครองหรือผู้สอนจะทำได้ก็คือการกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดความมั่นใจในตนเอง ให้โอกาสเด็กๆ ทำตามความคิดของเขาจนสำเร็จ หากเด็กเริ่มหมดกำลังใจที่จะทำหรือคิดต่อให้สำเร็จ เราอาจจะกระตุ้นเด็กๆ ด้วยคำถามที่จูงใจให้เด็กๆ ทำผลงานให้สำเร็จว่า “ลูกจะทำให้เสร็จได้อย่างไร” หรือไม่ก็ “ถ้าเราทำผลงานนี้เสร็จแล้วเราจะเอาผลงานของลูกไปโชว์ที่ไหนดี” และเมื่อเด็กๆ สร้างสรรค์ผลงานอะไรขึ้นมาได้สำเร็จ ผู้ปกครองไม่ควรละเลยที่จะชื่นชมเด็กๆ ให้ความสนใจในผลงานของเขาเพื่อให้เด็กๆ เกิดความพยายามมากขึ้น

ความสำคัญของการคิดริเริ่มนั้นอยู่ในรูปแบบที่ว่าเมื่อเด็กมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงและคิดได้อย่างยืดหยุ่นนอกกรอบแล้ว เด็กควรมีความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาได้ด้วยการคิดริเริ่ม และสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาจากนามธรรมให้อยู่ในรูปแบบรูปธรรมที่คนอื่นเข้าใจและเข้าถึงความคิดนั้นได้อย่างชัดเจน เป็นไปได้จริงในหลากหลายมิติมุมมอง เพราะถ้าเด็กสามารถคิดได้แต่ไม่สามารถนำความคิดนั้นมาใช้หรือทำให้เกิดขึ้นจริงได้แล้วนั้น ย่อมไร้ประโยชน์อย่างแน่นอน ดังนั้นเด็กจึงสมควรได้รับการฝึกให้มีความสามารถในการถ่ายทอด จากการฝึกให้มีความคิดริเริ่ม

แนวทางการฝึกเด็กให้มีความคิดริเริ่มนั้น เริ่มได้จากการตั้งโจทย์ในเรื่องเรื่องหนึ่งในเหตุการณ์สมมติแล้วลองหาทางออกให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือ Practical idea นั่นเอง เช่น ถ้าเราไปอยู่ในดาวดวงอื่นนอกจากโลกของเราได้ สภาพความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สาธารณูปการทั้งหลายจะเป็นอย่างไร ลองออกความเห็นและประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาให้ดูพร้อมอธิบาย ในลักษณะนี้ เป็นต้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *