Marketing Strategies in KM(จบ)

Marketing Strategies in KM(จบ)
คอลัมน์ human corner โดย ดร.จิรประภา อัครบวร โครงการบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 7 วันที่ 06 มิถุนายน 2548 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3694 (2894)

สัปดาห์ที่แล้วมีการนำเสนอการประยุกต์ กลยุทธ์การตลาดกับการจัดการความรู้ โดยนำเสนอไปแล้ว 2Ps ด้วยกันคือ product และ place ซึ่ง product ใน KM คือตัวความรู้นั้นเองที่ต้องหาว่าใครต้องการ และความรู้นั้นอยู่ที่ไหน ในตัวคนหรือไม่ เมื่อทราบแล้วเราจึงมาจัดการให้ความรู้นั้นอยู่ในรูปของสะดวกใช้ คือเป็นความรู้ที่อยู่ในบริบท ผู้บริโภคความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย ส่วน place นั้นคือการเก็บความรู้และการจัดวางความรู้ ซึ่งควรอยู่ในรูปที่สามารถให้ผู้บริโภคความรู้เข้าถึงได้โดยง่ายคือ สะดวกซื้อ นั้นเอง
ในสัปดาห์นี้ขอกล่าวอีก 2Ps ที่เหลือคือ P : price และ P : promotion
P : price
การตั้งราคา หรือ pricing ใน KM คือการ ให้ความสำคัญของความรู้ที่แตกต่างกันในองค์การดังที่กล่าวในตอนต้นว่า การจัดการความรู้มีค่าใช้จ่ายที่เป็นเวลาในการจัดทำอย่างมาก ดังนั้นการกำหนดว่าความรู้ใดสำคัญและควรจัดการก่อนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ในยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ หรือ knowledge-based economy ปัญหาของคนทำงานวันนี้หลายครั้งไม่ใช่หาความรู้ไม่ได้ แต่ความรู้มี อยู่มาก แต่ที่ต้องใช้นั้นกว่าจะหาได้อาจต้องใช้เวลา ค้นนาน ซึ่งโลกของการแข่งขันวันนี้เราแข่งกันที่ความ รวดเร็วหรือ speed ไม่ว่าจะเป็น speed of service, speed of production, speed of innovation etc. บางท่านอาจเคยพยายามค้นหาความรู้บางเรื่องใน google แล้วพบว่ามีอยู่เป็นหลายล้าน website ซึ่งต้องนั่งหากันเป็นวันๆ จึงจะได้ความรู้หรือข้อมูลที่ต้องการ การทำ KM จะช่วยย่นระยะเวลาในการหาความรู้ลงอย่างมาก ผู้ใช้ความรู้ควรทราบว่าความรู้ใดมีความสำคัญต่องานที่ทำมากน้อยแตกต่างกัน
ผู้รับผิดชอบงาน KM คงไม่ต้องการให้ผู้บริโภค ความรู้ในองค์การศึกษาหาความรู้มากจนเกิดภาวะเช่นใช้เวลาหาความรู้มากกว่าการพยายามที่จะปฏิบัติ ผู้บริโภคอาจเกิดความรู้สึกว่าความรู้ที่ได้ รับไม่เพียงพอสักที มีความรู้อีกมากที่ยังไม่ได้เรียน รู้ ดังนั้นการกำหนดความสำคัญของความรู้อันเสมือนการกำหนดราคาโดยมีการแยกแยะความรู้ให้พอเหมาะกับผู้เรียน หรือผู้บริโภคความรู้แต่ละกลุ่มซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเสพได้ตามความจำเป็น ประเด็นนี้เข้าหลักการตลาดและหลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
P : promotion
การส่งเสริมการขาย หรือ promotion ใน KM คือการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการความรู้แก่บุคลากรในองค์การ เพื่อให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญและดำเนินมาตลอดการจัดทำ KM กล่าวคือ
แรกเริ่มโครงการ KM การประชาสัมพันธ์เหตุผลของการจัดทำโครงการเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้พนักงานในองค์การเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการทำ KM องค์การได้ประโยชน์อะไรจากโครง การนี้ แล้วในส่วนของพนักงานเองได้ประโยชน์อะไร การสื่อสารแต่ประโยชน์ขององค์การคงไม่ช่วยทำให้เกิดการเข้าร่วมโครงการ เช่นเดียวกับการตลาดที่ promotion มักจะเป็นการพูดถึงประโยชน์ของตัวสินค้าที่จะมีต่อตัวผู้ใช้เป็นหลักสำคัญเพื่อให้เกิดการซื้อสินค้าตามมา
ผู้ใช้ในที่นี้คือบุคลากรในองค์การที่ควรจะตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ตนจะได้ รับจากโครงการนี้ มิใช่ทำ KM ไปแล้วบุคลากร กลับรู้สึกว่ามีแต่องค์การไดประโยชน์เท่านั้น ส่วนบุคลากรกลับสูญเสียความรู้ของตนไปให้กับ ผู้อื่นอันอาจทำให้อำนาจในการจ้างตนลดน้อย ลงก็ได้
การประชาสัมพันธ์ในขั้นต่อไปคือ การประชา สัมพันธ์วัตถุประสงค์ของโครงการ KM ซึ่งอาจมีอยู่ด้วยกันหลายประการ และอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มคนในองค์การ วัตถุประสงค์หลักโดยทั่วไปของโครงการ KM นั้นอาจทำ
-เพื่อเก็บความรู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในอนาคตมาเป็นความรู้ขององค์การ
-เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้กันเองระหว่าง พนักงานในองค์การ อันเป็นการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง
-เพื่อให้เกิดการต่อยอดความคิดจากความรู้ที่ได้จัดการ เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์การ
-เพื่อให้บุคลากรในองค์การสามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือใช้เวลาในการเรียนรู้น้อยลง หรือเกิดความผิดพลาดในการทำงาน ลดน้อยลง
การประชาสัมพันธ์โครงการคงไม่ได้มุ่งเป้า แต่เพียงให้พนักงานเกิดการแบ่งปันความรู้ เกิด การเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น แต่การประชาสัมพันธ์โครงการ KM จะต้องทำให้เกิดสัมฤทธิผลในงานด้วย คือเมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วบุคลากรนำไปใช้ในการทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพงาน
นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์อาจถูกนำมาใช้เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมโครงการมากขึ้น เช่นมีการเก็บสถิติผู้เข้าร่วมโครงการมีการหา best practice เพื่อเป็นแบบอย่าง หรือ role model ของบุคลากรในองค์การต่อไป
และนี้คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการตลาดเข้ามาบริหารจัดการความรู้ ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ สามารถนำแนวทางการบริหารของผู้จัดการตลาดมาใช้ในงานนี้ได้โดยจัดการความรู้ให้อยู่ในรูปของสินค้าสะดวกซื้อ สะดวกใช้ แยกแยะความสำคัญ และมุ่งผลทั้งองค์การและผู้บริโภค หากนักการตลาดท่านใด มีข้อเสนอแนะก็ขอให้แบ่งปันความรู้กันได้ที่ chira123@hotmail.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *