'Leading Company' and 'No Superman' ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง

Leading Company” and “No Superman” ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง
คอลัมน์ human corner โดย ผศ.ดร.จิรประภา อัครบวร โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ หน้า 6 วันที่ 03 มกราคม 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 3650 (2850)
เมื่อวันก่อนไปอบรมผู้บริหารด้านการขายของบริษัทแห่งหนึ่ง MD. ซึ่งเป็นชาวต่างชาติของบริษัท ให้ความสำคัญกับการอบรมครั้งนี้มาก ท่านได้มากล่าวถึงความคาดหวังของท่านในการบริหารงานของบริษัท โดยเริ่มจากวิสัยทัศน์ของ บริษัท ซึ่งก็ไม่ต่างจากองค์การทั่วๆ ไป คือ “ต้องการเป็นผู้นำ” (leading company) ในธุรกิจที่ตนอยู่ ดิฉันเลยอดไม่ได้ขอให้ท่านช่วยเจาะจงว่า ความหมายที่ว่าเป็นผู้นำนั้นหมายถึงอย่างไร เพื่อให้พนักงานของท่านได้ทราบตรงกัน และประเมินได้ว่าปัจจุบันบริษัทอยู่ห่างไกลจากความคาดหวังมากน้อยเพียงใด
การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ไม่ได้บอกว่าปีที่ต้องการไปถึง และไม่ได้ตีความออกมาเป็นตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ขององค์การนั้น อาจเป็นวิสัยทัศน์ตลอดกาล (forever vision) ที่อาจไม่มีวันไปถึง พนักงานอาจรับทราบว่า วิสัยทัศน์ขององค์การคืออะไร แต่ไม่อาจทราบได้ว่าผู้บริหารหมายถึงอะไร จะรู้ได้อย่างไรว่าเราได้ทำงาน เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์นั้นหรือไม่
ดังนั้นการกล่าวถึงวิสัยทัศน์แล้ว ผู้บริหารควรกำหนดให้ชัดเจนว่า ต้องการให้ไปถึงตามวิสัยทัศน์เมื่อไร โดยกำหนดปีของวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน และกำหนดตัวชี้วัดให้กับวิสัยทัศน์นั้นๆ ด้วย เช่น เมื่อบอกว่าจะเป็นผู้นำ ควรบอกต่อว่าจะดูจากยอดขาย หรือส่วนแบ่งตลาด หรือจากรางวัลที่ได้รับ เป็นต้น
ทั้งนี้คงต้องขึ้นกับธุรกิจและข้อมูลของคู่แข่งจะอำนวยด้วย
ท่าน MD ของบริษัทท่านรับฟังแล้วเขียนเสริมลงใน slide ที่ท่านเตรียมมาทันที โดยท่านกล่าวเสริมถึง 3 ตัวชี้วัดเพื่อให้ทราบว่า “ต้องการเป็นผู้นำ” นั้นบริษัทหมายถึงการเขยิบฐานะจากการเป็นที่ 5 ในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ ขึ้นไปเป็นหนึ่งในสามของบริษัทชั้นนำ (being a top-three company) ภายในปีหน้านี้ สิ่งนี้อาจทำให้ผู้บริหารการขายหลายคนในที่นั้นหายใจทั่วท้องขึ้นว่านายไม่ได้คาดหวังมากจนเกินไป
นอกจากนี้ MD ท่านนี้กล่าวถึงตัวชี้วัดอีกสองตัวที่สำคัญที่อยากให้ผู้เข้าอบรมวันนั้นได้รับทราบตรงกันว่า เป็นส่วนเสริมของความเป็นผู้นำคือ จำนวนการสูญเสียลูกค้าเก่า และการมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในสินค้ากลุ่มหนึ่งของบริษัท
นอกจากท่าน MD จะกล่าวถึงวิสัยทัศน์แล้วท่านยังกล่าวถึงความต้องการเรื่องคุณลักษณะของคนในบริษัทของท่านว่า “no superman” คือ ท่านไม่คาดหวังที่จะมีแค่คนเก่งเพียงคนเดียว ในบริษัท
แต่ท่านอยากให้คนในบริษัทมีคุณค่าบางประการที่สำคัญ คือ มีความผูกพันกับงาน (commitment to work), มีความเชื่อถือได้และซื่อสัตย์ (integrity & honesty), มีความเป็นมืออาชีพและมีความตั้งใจในการทำงาน (professional & ambitious), และเปิดใจให้กับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง (openness to learn & change)
ส่วนตัวแล้วดิฉันชอบที่ท่านกล่าวถึง no superman expected สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นความต้องการการทำงานเป็นทีม ซึ่งอาจไปแปลกอะไรหากการกล่าวนี้เป็นการกล่าวกับพนักงานกลุ่มอื่นๆ ในองค์การ
แต่เมื่อกล่าวเรื่องนี้กับพนักงานที่เป็นบุคลากรทางด้านการขายแล้ว หลายท่านคงทราบดีว่า บางองค์การให้ความสำคัญกับคน ที่เป็น superman ซึ่งมักเป็นคนที่ทำยอดขายได้สูงๆ
แต่ท่าน MD ของบริษัทนี้ต้องการให้บุคลากรกลุ่มนี้ช่วยกันทำงานขายมากกว่า โดยท่านสัญญาว่า ผลตอบแทนก็จะมีการจ่ายแตกต่างกันตามผลงานส่วนบุคคล ผลงานของทีม และผลงานของ องค์การ การกำหนดสัดส่วนนี้ก็จะจัดให้อย่างเหมาะสม
การจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวข้างต้นอาจเป็นคำยืนยันที่ดีกว่าการพูดเพียงว่าให้พนักงานทำงานเป็นทีม แล้วกลับจ่ายผลตอบ แทนที่ไม่สอดรับกัน การสื่อสารเช่นนั้นคงไม่ทำให้เกิดทีมในองค์การใดได้ นี้แสดงให้เห็นว่า แนว ทางการบริหารจัดการที่สื่อคำพูดของผู้บริหารได้อย่างชัดเจน
ท่าน MD ได้กล่าวไว้อย่างน่าประทับใจอีกตอนหนึ่งว่า การทำงานเป็นทีมท่านเปรียบกับการเล่นฟุตบอล ที่เราอาจไม่จำเป็นต้องชอบบุคคลที่เล่นในทีม แต่ขอให้ดูที่ลูกบอลแล้วทำหน้าที่ของตนเอง คือ ยิงลูกบอลให้เข้าประตู ท่านใช้คำว่า “look at the ball, not at the man” ผู้ปฏิบัติงานควรยึดถือตามหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย แล้วจัดการทำให้สำเร็จ ไม่จำเป็นต้องชอบคนที่ทำงานร่วมมากนักแต่ขอให้ทำงานร่วมกันได้ผลงานเป็นใช้ได้
ความคาดหวังที่ผู้บริหารท่านนี้ให้ในการเปิดการอบรมทำให้ผู้เข้ารวมอบรมวันนั้นรู้สึกถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารในองค์การอย่างมาก หลายคนในที่นั้นบอกกับดิฉันว่าเพิ่งรู้ใจนายมากที่สุดก็วันนี้เอง และนี้คงเป็นหนึ่งในตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรที่ต้องเริ่มต้นจากผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญ แสดงความชัดเจนของสิ่งที่ตนคาดหวังไว้ทั้งผลการ ปฎิบัติงานขององค์การและพนักงาน

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *