KEYNES AND I

KEYNES AND I
Boonserm Booncharoenpol
John Maynard Keynes (อ่านว่า เคนส์-Canes) ผู้เป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค มี
ประวัติที่น่าสนใจดังนี้ 1
“ อาจารย์เคนส์ เป็นชาวอังกฤษโดยกำเนิด เกิดเมื่อ 5 มิถุนายน ค.ศ.1883 ที่เมืองเคมบริดจ์
(Cambridge) ประเทศอังกฤษ สิ้นชีวิตเมื่อ 21 เมษายน ค.ศ. 1946 ที่เมือง ซัสเซกซ์ (Sussex)
ประเทศอังกฤษ รวมอายุได้ 63ขวบ บิดาชื่อ John Nevile Keynesเป็นอาจารย์สอน ตรรกวิทยา
(logic) และ เศรษฐกิจการเมือง (Political Economy)ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มารดาชื่อ Florence
Ada Brown เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง และ เป็นนักปฏิรูปสังคม
เมื่อเคนส์เรียนระดับมัธยมมีความสามารถทางคณิตศาสตร์มาก สอบได้คะแนนคณิตศาสตร์
เป็นที่1ของชั้นเป็นประจำ จนได้รับรางวัลคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับสูง(Senior Mathematics
Price)จากโรงเรียนEton
อาจารย์เคนส์มีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือ ชอบรวบรวมหนังสือเก่าตั้งแต่อายุ 12ขวบ ท่าน
ได้ซื้อหนังสือเก่า 329เล่มรวบรวมไว้ก่อนที่จะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เคนส์ศึกษาคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ต่อมาได้เข้าทำงานที่
สำนักงานอินเดีย (India Office) ซึ่งเคนส์ไม่ชอบงานนี้นัก มักใช้เวลาว่างศึกษาวิชาทฤษฎีความน่าจะ
เป็น(theory of probability)ซึ่งใช้หลักวิชาแคลคูลัสมาก เพื่อเขียนเป็นงานวิจัยเสนอต่อมหาวิทยาลัย
และ ได้รับประเมินเป็นระดับFellowshipเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.1909 หลังจากได้แก้ไขโดยคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชาญ2ท่าน (Johnson & Whitehead)นานพอควร ตอนนี้เคนส์ยังไม่ได้มีผลงาน
เศรษฐศาสตร์เป็นชิ้นเป็นอัน
ต่อมาเคนส์ได้เข้าเป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้เขียนหนังสือ
และบทความที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และ ความน่าจะเป็น เป็นครั้งคราว และได้ทำงานที่
กระทรวงการคลัง ซึ่งอาจารย์เคนส์ไม่ค่อยพอใจกับงานมากนัก เพราะมีความคิดไม่ตรงกับนโยบาย
รัฐบาลอังกฤษ
ช่วงสำคัญของชีวิตอาจารย์เคนส์ คือ ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ค.ศ. 1930 มีคนตกงาน
มากมาย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้นไม่สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมจึงมีคนตกงานมากมายอย่าง
นั้น เพราะว่าตำราเศรษฐศาสตร์แนวคิดคลาสสิค กล่าวยืนยันว่า ไม่มีทางที่คนจะว่างงาน นอกจากผู้
2
นั้นไม่อยากทำงานเอง (voluntary unemployment) ถ้าหากมีการว่างงานเกิดขึ้น ค่าจ้างก็จะต่ำลง
นายจ้างก็จะจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ทุกคนก็จะมีงานทำ แต่ในปี ค.ศ.1930 คนว่างานมากมาย แม้ไม่
สมัครใจจะว่างงาน อยากทำงานก็หางานทำไม่ได้ อาจารย์เคนส์อดรนทนไม่ได้ที่เห็นทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์นี้ไม่ได้จริง จึงเขียนหนังสือที่สำคัญเป็นประวัติการณ์ขึ้นมาอธิบาย
ปรากฏการณ์ว่างงานนี้ ในปี ค.ศ. 1935 – 1936 หนังสือนั้นชื่อว่า The General Theory of
Employment, Interest and Money นักเศรษฐศาสตร์ถือว่าหนังสือนี้เป็นรากวิชาเศรษฐศาสตร์มห
ภาคที่สำคัญที่สุด ใครไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ก็ถือว่ายังรู้เศรษฐศาสตร์มหภาคไม่ถึงรากเหง้า หัวใจ
สำคัญของหนังสือเล่มนี้ คือ กล่าวอธิบายสาเหตุของการว่างงานว่า เป็นเพราะอุปสงค์รวมในตลาด
คือ ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าโดยผู้บริโภค ซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อลงทุนโดยนักลงทุน และ ซื้อสินค้าโดย
รัฐบาล มีจำนวนน้อยไม่พอ ถ้าค่าใช้จ่ายทั้ง3ประการนี้มากพอ ก็ไม่มีการว่างงาน เศรษฐกิจก็
รุ่งเรือง การลดค่าจ้างแรงงานไม่สามารถทำให้การว่างงานหมดไปได้
ในปี ค.ศ. 1942 อาจารย์เคนส์ ได้รับตำแหน่ง สมาชิกสภาขุนนาง (House of Lords คือ
วุฒิสมาชิก) และ ได้ราวมก่อตั้งสภาศิลปแห่ง เกรท บริเทน เพื่อส่งเสริมผลงานศิลปที่เคนส์ก็สนใจ
ด้วย”
ครั้นเมื่อ 21 เมษายน ค.ศ. 1946 อาจารย์เคนส์ผู้เป็นปรมาจารย์ของนักเศรษฐศาสตร์ทั้งโลก
ได้ลาโลกไปอย่างไม่มีวันกลับ

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *