HR มืออาชีพคือผู้นำการพัฒนา ‘ทุนมนุษย์’

HR มืออาชีพคือผู้นำการพัฒนา ‘ทุนมนุษย์’

ในโลกยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ “มนุษย์” ว่าเป็น “ทรัพยากรที่มีความสำคัญของทุกองค์กร” ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ จะช่วยพัฒนาและผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

แต่ “ทรัพยากรบุคคล” ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายได้ จะต้องเป็นผู้ที่สั่งสม “ทุน” ไว้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ โดยกลไกหนึ่งในการที่จะพัฒนาให้ “บุคลากร” มีศักยภาพในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของแต่ละองค์กรได้นั้น แต่ละองค์กรจะต้องมี “มืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” เข้ามาบริหารจัดการในเรื่องนี้

นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องมีมืออาชีพในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบราชการหรือ HR Professional ว่าการสร้างมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน้าที่สำคัญของ สำนักงาน ก.พ. ว่าจะทำอย่างไรให้บุคลากรที่ทำงานในด้านนี้เป็นมืออาชีพ เพราะหากผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะที่มีความเป็นมืออาชีพ ก็จะสามารถเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการกำลังคนของแต่ละองค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะหรือสภาพของแต่ละองค์กรได้อย่างเหมาะสม

“การบริหารงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการทรัพยากรบุคคล จากเดิมที่เป็นระบบรวมศูนย์ กำลังจะเปลี่ยนเป็นการมอบอำนาจการบริหารจัดการให้กับผู้บริหารส่วนราชการ ซึ่งการที่แต่ละหน่วยงานมีมืออาชีพในด้านนี้ ก็จะทำให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจของแต่ละองค์กร” นายปรีชากล่าว

ขณะที่ นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. ระบุว่าบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในโลกยุคใหม่ ไม่ได้เป็นเพียงแค่งานสนับสนุนในเชิงรับเหมือนเดิมอีกต่อไป ดังนั้นสำนักงาน ก.พ. จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัด ปรับบทบาทการบริหารคนโดยเน้นการพัฒนาทั้งระบบงานบุคคล ด้วยการส่งเสริมให้มีการนำเครื่องมือที่เรียกว่า HR Scorecard มาใช้ และพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคลให้มีกระบวนทัศน์ในการทำงานใหม่ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทำงานอย่างมีเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละองค์กร

นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคล สำนักงานตรวจสอบและประเมินผล สำนักงาน ก.พ. กล่าวว่าบทบาทใหม่ของ HR มืออาชีพประกอบไปด้วย 1.เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคนในองค์กรให้สอดรับกับทิศทางและนโยบาย 3.เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่พร้อมจะให้คำปรึกษา และ 4.การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกำลังคนในองค์กร ทั้งนี้จะต้องดำเนินการพัฒนาบุคลากรแบบคู่ขนาน โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาบุคลากรในส่วนอื่นๆ เพราะการที่มีเจ้าหน้าที่ในด้านนี้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในหลักของการพัฒนากำลังคน จะเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลง และสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

“หน้าที่และบทบาทของเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้เปลี่ยนไปตามสังคมโลกยุคใหม่ จากกรอบเดิมที่ทำหน้าที่แค่การ สรรหา, พัฒนา, รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรบุคคลที่มี วิวัฒนาการมาสู่กรอบใหม่ที่เปลี่ยนเป็น เราจะวางแผนกำลังพลอย่างไร, เราจะสรรหาคนเข้ามาสู่องค์กรได้อย่างไร, เราจะพัฒนาเขาได้อย่างไร, เราจะบริหารผลการปฏิบัติงาน เงินเดือน ผลตอบแทน เพื่อให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร และสุดท้ายก็คือในเรื่องของสวัสดิการหรือคุณภาพชีวิต โดยหลักที่สำคัญของผู้ที่จะเข้ามาทำงานในด้านนี้ก็คือ จะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าภารกิจของแต่ละองค์กรคืออะไร จะหาคนที่เหมาะสมเข้ามาอยู่ในองค์กรได้อย่างไร และจะพัฒนาคนที่ทำงานอยู่เดิมให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างไร” นางสาวอรวรรณ กล่าว

แนวคิดดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของ “มืออาชีพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์” ไม่ว่าจะในส่วนราชการหรือภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันทาง สำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมกับสถาบัน International Public Management Association (IPMA) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองความเป็นมืออาชีพของการจัดการทรัพยากรทุนมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา เข้ามาร่วมกันกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และประเมินผล สร้างเครื่องมือให้คนที่ทำงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการต่างๆ มีการพัฒนาตนเองก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

ดร.สุรพงษ์ มาลี หัวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะด้านการจัดการทุนมนุษย์ กล่าวย้ำว่า โครงการนี้มีส่วนสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นระบบทั้งในภาคเอกชนและราชการ ซึ่งเป็นอีกกลไกลหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของคนไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และนำพาประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ที่มา : www.thaihrhub.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *