ลงทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้เป็นยังไง (Fixed Income Fund)

ลงทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)

กองทุนรวมประเภทนี้เป็นการระดมทุนเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ, ตั๋วเงินคลัง, หุ้นกู้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน, เงินฝากประเภทต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการลงทุนในกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงน้อยไม่ผันผวนเหมือนการลงทุนในตราสารทุน ทำให้ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างแน่นอนแต่ก็จะมีอัตราส่วนการตอบแทนน้อยตามไปด้วย จึงเหมาะกับนักลงทุนที่เน้นความมั่นคง ปลอดภัย (Play Safe Play Sabuy) ซึ่งระยะเวลาการลงทุนแนะนำว่าควรไม่น้อยกว่า 6 เดือนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการฝากเงินประจำ

กองทุนตราสารหนี้สามารถแบ่งย่อยได้อีกตามรูปแบบการลงทุนในตราสารหนี้ดังนี้

  • กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไป (General Fixed-income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ โดยไม่มีการลงทุนในตราสารทุนแต่อย่างใด

  • กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมีอายุเฉลี่ยในการถือครอง (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินหนึ่งปี

  • กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว (Long-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมีอายุเฉลี่ยในการถือครอง (Portfolio Duration) ในขณะใดขณะหนึ่งมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป

  • กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และมีอายุคงเหลือไม่เกินหนึ่งปี

  • Add a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *