ลงทุน : กองทุนรวมตราสารทุนคืออะไร (Equity Fund)

ลงทุน : กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)

เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่แบ่งตามนโยบายการลงทุน ซึ่งจะแตกต่างกับกองทุนเปิดและปิดที่แบ่งตามการซื้อขายหน่วยลงทุน กองทุนรวมประเภทนี้จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในตราสารทุนประเภทต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ (Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ เป็นต้น

โดยจะลงทุนในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในแต่ละรอบบัญชีของกองทุนนั้นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำนักงานก.ล.ต. กำหนดไว้ ซึ่งเงินทุนส่วนที่เหลือผู้จัดการกองทุนสามารถนำไปลงทุนในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมได้ การลงทุนในกองทุนประเภทนี้จะให้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในตราสารทุน ซึ่งมีความผันผวนของตลาดมากจึงทำให้มีความเสี่ยงสูงแต่ก็คุ้มค่า จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ชอบลงทุนแบบ High Risk High Return. กองทุนรวมตราสารทุนยังสามารถแบ่งย่อยได้อีก ดังนี้

 • กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารทุนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
 • กองทุนรวมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ
 • กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ
 • กองทุนรวมประเภทนี้ยังสามารถแบ่งตามผลตอบแทนได้ดังนี้

  กองทุนรวมหุ้นทุน (ไม่จ่ายเงินปันผล) Equity Funds (Non-distribution)

  กองทุนรวมชนิดนี้มีนโยบายลงทุนในหุ้นทุน และจะไม่มีการจ่ายเงินปันผล กองทุนจะเน้นหารายได้หรือผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) มากกว่าเงินปันผล และจะนำผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนนั้นไปลงทุนต่อ

  กองทุนรวมหุ้นทุน (จ่ายเงินปันผล) Equity Funds (Distribution)

  กองทุนรวมชนิดนี้มีวัตถุประสงค์หลักลงทุนในหุ้นทุน ที่มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตในระยะยาว และให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในรูปของเงินปันผล และจะมีการจ่ายเงินปันในอัตราค่อนข้างสูง คือระหว่าง 50% – 100% ของกำไรสุทธิ

  ที่มา: TSI

  Add a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *