Employee Engagement สายใยในองค์กร

Employee Engagement สายใยในองค์กร
ยุคนี้องค์กรหลายแห่งกำลังพูดถึงเรื่อง “Employee Engagement” หรือ “ความผูกพันของพนักงาน” กันหนาหูค่ะ ว่าหมายถึงอะไร และจะทำอย่างไรดีถึงจะสร้าง Employee Engagement ขึ้นมาได้
มาดูความหมายของมันก่อนค่ะ Employee Engagement หมายถึงพนักงานที่มีความตั้งใจทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ให้กับการทำงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ พนักงานจะรู้สึกตื่นเต้น รู้สึกถึงความท้าทายกับงานที่ทำในแต่ละวัน พนักงานจะพัฒนาตัวเอง ดึงเอาความสามารถ หา “พรแสวง” พร้อมนำเอาพรสวรรค์ในตัวเองมาใช้ในการทำงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเรียนรู้ หาวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอยู่เสมอ
สิ่งที่จะช่วยทำให้เกิด Employee Engagement มีดังนี้
เรื่องการสื่อสารในองค์กรและการรับทราบข่าวสารข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร(Communication and Information flow)
เรื่องของภาวะผู้นำในองค์กร (Leadership)
เรื่องการมีส่วนร่วมของพนักงานและเรื่องการเปิดโอกาสให้กับพนักงาน (Involvement and Opportunity)
เรื่องการได้รับการยกย่องชมเชย (Recognition)
เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ (Compensation and Benefits)
เรื่องสภาพแวดล้อมในการที่ทำงาน (Work Environment)
แค่เห็นเรื่องแรก ท่านผู้อ่านก็คงจะพยักหน้าเห็นด้วยแล้วใช่ไหมคะ ว่าเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กรและการรับทราบข่าวสารข้อมูลองค์กรต่างๆ ภายในองค์กร เป็นเรื่องสำคัญ
ดิฉันเชื่อว่าองค์กรท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยที่กำลังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรและการรับรู้ รับทราบข่าวสารข้อมูลต่างๆ อยู่ องค์กรส่วนใหญ่มักจะใช้ช่องทางการสื่อสารข่าวสารข้อมูล กับพนักงานหลายช่องทาง อาทิเช่น การใช้อีเมล, การใช้อินเทอร์เน็ต, การพูดคุยกัน เจอหน้ากัน, การใช้เอกสาร, การใช้โทรศัพท์ หรือบางที่อาจทันสมัยหน่อย ก็อาจจะใช้บล็อก (Blog), กระดานสนทนา (Web Board) เป็นต้น
แต่คุณผู้อ่านเชื่อไหมคะว่าช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective) มากที่สุดในยุคปัจจุบัน คือ การพูดคุย เจอหน้ากัน แบบ In person
รองลงมาคือ การใช้อีเมล และถัดมาคือการใช้ Intranet ส่วนช่องทางอื่นๆ มีประสิทธิผลน้อยมากๆ เช่นพวกกระดานสนทนา หรือ Blog แต่แนวโน้มในอนาคตอันใกล้นี้ พวก Blog, กระดานสนทนา, วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี), Instant Message จะเป็นช่องทางที่มีศักยภาพในการเป็นช่องทางในการสื่อสาร ดังนั้นองค์กรต่างๆ ทั้งหลายควรจะต้องศึกษาเรื่องนี้ และเตรียมรับมือให้ดีๆ
เพราะการทำความเข้าใจกับภารกิจสำคัญของการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารในองค์กร จะมีผลต่อการสร้าง Employee Engagement
มาดูปัจจุบันกันดีกว่าค่ะ ว่าการสื่อสารแบบ In Person ส่งผลต่อการสื่อสารภายในองค์กรมากที่สุด ดังนั้นเรามีความจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารง่ายๆ ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีให้มาก โดยเริ่มต้นจากคนกันเลยค่ะ เวลาสื่อสาร พูดคุยกัน ลองทำดังนี้ค่ะ
ทักทายเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ด้วยคำพูด น้ำเสียง ภาษากาย ภาษาท่าทาง สีหน้าที่มีมิตรไมตรีต่อกัน
คุณผู้อ่านทราบไหมคะ ว่า ภาษากาย หรือ Body Language คือการสื่อสารด่านแรกที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จในองค์กรค่ะ อย่าลืมนะคะว่า การกระทำมีค่ามากกว่าคำพูด (Actions speak louder than words) หากพวกเราตื่นเช้ามาทำงานแล้วเจอแต่เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หน้าตาเคร่งเครียด ไม่ยิ้ม ไม่ทักทาย เราก็คงรู้สึกไม่อยากทำงานไปทั้งวัน ใช่ไหมคะ จะให้ลุกขึ้นมามีความรู้สึกตื่นเต้น ท้าทายกับงานที่ทำก็คงจะยากเอาการอยู่ ใช่ไหมคะ
เคารพในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และคนอื่นๆ ในองค์กรอย่างใจกว้างในทุกระดับที่มีการแสดงความคิดเห็น และไม่จำเป็นเสมอไปที่จะคล้อยตามกัน แต่พวกเรารับฟัง เราเปิดโอกาสให้ซึ่งกันและกันได้แสดงความคิดเห็น โดยต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคน
คุณผู้อ่านคงเห็นด้วยหากเราให้เกียรติซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้เราอยากทำงาน อยากทุ่มเท อยากคิดสิ่งใหม่ๆ ออกมา เพราะเราไม่ถูกสกัดกั้น ใช่ไหมคะ
พนักงานมีสิทธิที่จะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น แต่ต้องจะกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าโต้แย้งและกล้าบอกเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยทุกครั้งในเวทีที่เราสามารถพูดได้ เราปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ เพื่อแสวงหาแนวทางที่ดีกว่าเสมอ
มีการสื่อสารถึงกันอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อให้สมาชิกองค์กรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถก้าวไปพร้อมๆ กันได้ทั้งองค์กร
มีการถ่ายทอด สื่อสาร ข้อมูลทุกอย่างอย่างถูกต้องและครบถ้วน ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพื่อสามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อในการทำงานได้
หากเพียงผู้คนในองค์กรทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกัน ปฏิบัติตามวิธีการสื่อสาร 5 ข้อ ที่แนะนำ ดิฉันเชื่อแน่ว่าจะเป็นด่านแรกที่จะทำให้พนักงานรู้สึกมีความผูกพันกับองค์กร พร้อมที่จะทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ให้กับการทำงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ พวกเขาจะรู้สึกตื่นเต้น รู้สึกถึงความท้าทายกับงานที่ทำในแต่ละวัน และพร้อมที่จะหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอยู่เสมอค่ะ และอย่าลืมด่านต่อๆ ไป เช่น เรื่องภาวะผู้นำ การมีส่วนร่วม การชมเชย ค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อม ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อ Employee Engagement ซึ่งดิฉันจะนำมาคุยในโอกาสต่อๆ ไปค่ะ
—————————-
ดร.เกศรา รักชาติ: Ph.D. Leadership and Human Behavior ผู้มีประสบการณ์ตรงจากการสร้าง Learning Organization วิทยากรและที่ปรึกษาทางด้าน Learning Organization, Leadership, Coaching, Communication & Interpersonal Skills, ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร
เรื่อง : ดร.เกศรา รักชาติ์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *