E-COMMERCE กับกฏหมาย (3)

E-COMMERCE กับกฏหมาย (3)

การทำสัญญาผ่านอินเตอร์เน็ท
แม้ว่าเราจะทำสัญญากันอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่สัญญาก็ยังคงมีความซับซ้อนอยู่ดี ในการที่จะทำสัญญาใดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัญญาขายสินค้าหรือบริการ หรือใบอนุญาตความข้อตกลง (ข้อตกลงในเรื่องที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญา) จะมีองค์ประกอบสำคัญอยู่หลายส่วนที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อเสนอและการตกลงตอบรับ(การเสนอและการสนองในการทำสัญญา) จุดมุ่งหมายแห่งความเกี่ยวพันทางกฎหมาย(เจตนาที่จะสร้างนิติสัมพันธ์ตามสัญญา) และสิ่งที่ต้องปฏิบัติ (เป็นความสามารถในการทำสัญญา เช่น ไม่เป็นผู้เยาว์ หรือ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามรถ จึงสามารถที่จะทำสัญญาได้) สำหรับประเทศที่กฎหมายมีพื้นฐานมาจากกฎหมายอังกฤษ องค์ประกอบเรื่อง ความตกลง(ข้อควรพิจารณาในการทำสัญญา) เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในสัญญาทางอินเตอร์เน็ท สิ่งที่สำคัญที่สุดในบางประเทศสัญญาซื้อขายต้องทำเป็นหนังสือ ประเทศไทยเช่นเดียวกัน สัญญาซื้อขายทุกอย่างอันมีมูลค่ามากกว่า 500 บาทขึ้นไปต้องทำเป็นหนังสือ การทำสัญญาโดยบันทึกทางอินเตอร์เน็ทนั้นจะถือว่าเป็นการทำเป็นหนังสือหรือไม่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน หนังสือสัญญานี้ใช้สำหรับการรับรองสิทธิและหน้าที่ภาระภายใต้สัญญา อันการทำสัญญาผ่านอินเตอร์เน็ทมีความจำเป็นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ อย่างไรก็ดี ในหลายประเทศ อย่างประเทศไทยมีการตรากฎหมายเฉพาะขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ทแล้ว ซึ่งปัจจุบันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล (Digital Signature*)นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นการแสดงความยอมรับระหว่างคู่สัญญาในประเทศใหญ่ๆ แต่ในบางกรณี การบันทึกธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์ก็ยังเป็นประเด็นที่ได้รับความสงสัยในเชิงกฎหมายอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม (Digital Signature*)
ลายมือชื่อดิจิตอลเหมือนกับการเซ็นชื่อโดยทั่วไป แต่มีข้อแตกต่างกันคือ ลายมือชื่อดิจิตอล ใช้ลายเซ็นที่อยู่ในรูปบิต (Bit) และ ตัวอักษร (Byte ) ที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้
ผู้ใช้งานเพียงติดตั้งโปรแกรมลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature Software) ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะทำงานเองทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ต้องการส่ง E-mail ผู้ใช้งานเพียงแค่คลิกปุ่ม Sign เพื่อเป็นการบอกว่าต้องการให้จดหมายฉบับนี้

ประโยชน์ของลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature)
การใช้ลายมือชื่อดิจิตอลมีข้อดีคือ
1. สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ส่งข้อมูลเป็นตัวจริง (Authentication) เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคู่ค้าว่าทำธุรกิจกับบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง คู่ค้ายินดีที่จะทำการค้ากับเว็บไซต์ที่มีการใช้ลายมือชื่อดิจิตอลมากกว่าเว็บไซต์ที่ไม่มีการใช้ลายมือชื่อดิจิตอล ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่ได้รับมาไม่ได้มีการดัดแปลงหรือแก้ไข (Integrity) เพื่อให้คู่ค้าสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงๆไม่ได้มีคนอื่นเปิดอ่านหรือดัดแปลง ทำให้เกิดความสบายใจและความเชื่อถือในการซื้อขาย
2. ปกป้องข้อมูลให้เป็นความลับจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (Confidentiality) และปกป้องสิทธิจากบุคคลที่จงใจจะทำผิดสัญญา (Non-repudiation) ในกรณีที่ผู้ส่งทำสัญญาโดยมีการใช้ลายมือชื่อดิจิตอลแล้ว และผู้ส่งจะทำผิดสัญญาโดยบอกว่าไม่ได้ส่งข้อมูลและทำสัญญากับผู้รับ ผู้รับสามารถใช้ลายมือชื่อดิจิตอลเป็นหลักฐานในการเอาผิดทางกฎหมายได้ ในต่างประเทศก็ได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่อดิจิตอล และสามารถนำลายมือชื่อดิจิตอลมาฟ้องร้องในศาลได้ และบริษัทส่วนใหญ่ที่ทำการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันก็ได้ให้ความสำคัญกับลายมือชื่อดิจิตอล
สรุปหากท่านต้องการให้บริษัทของท่านอยู่รอดในโลกการค้าดิจิตอลแล้ว การนำลายมือชื่อดิจิตอลมาใช้งาน เป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

วิธีการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ทอาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ขายขึ้นได้ด้วยเหตุที่ว่า สินค้าหรือบริการนั้นๆในบางประเทศอาจเป็นเรื่องต้องห้ามหรือถูกจำกัด ตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์นาซีนั้นต้องห้ามไม่ให้เผยแพร่หรือมีการโฆษณาเพื่อการขายในประเทศเยอรมนีหรือฝรั่งเศส แต่ในประเทศสหรัฐทำได้ หรือถ้าคนไทยต้องการที่จะขายสมุนไพรที่มีคุณสมบัติใช้เป็นยาได้ซึ่งในบางประเทศที่พัฒนาแล้วต้องได้รับใบอนุญาตก่อนที่จะมีการโฆษณา หากว่าไปทำการโฆษณาในประเทศเหล่านั้นจะเป็นการผิดกฎหมาย แต่ด้วยเหตุที่อินเตอร์เน็ตสามารถทำให้การโฆษณาแพร่หลายไปทั่วโลก และผู้ขายไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเปิดหรือดูโฆษณาได้ แม้ว่าประเทศที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอาศัยอยู่ โฆษณานี้จะผิดกฎหมายก็ตาม

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *