"CSR" อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 9

“CSR” อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 9
โดย บิสิเนสไทย [28-5-2007]

CSRปูนใหญ่คืนกำไรสู่สังคม
ธอส.ร้อยต่อ CSRเพื่อสังคม
ธอส.หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจมีนโยบายหลัก คือ การให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและอีกนโยบายหนึ่งที่ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจการควบคู่เสมอมาคือการสนับสนุนและพัฒนาสังคม โดยนายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้กล่าวถึงกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมและนโยบายด้าน CSR ให้ฟังว่า ธนาคารให้การสนับสนุนและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ การบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมการศึกษาเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง พร้อมกับเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศอันจะส่งผลให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยได้รับประโยชน์สูงสุด
จากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมมาโดยตลอด ในปี 2550 นี้ ธอส.ได้เดินหน้าทำกิจกรรมความดีให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ประมาณการณ์งบประมาณโดยคร่าวๆปีๆหนึ่งจะใช้งบประมาณตรงนี้ราว 100 ล้านบาท
และในปีนี้ได้จัดกิจกรรม CSR หลากหลายประเภท อาทิ โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2549 เนื่องจากธนาคารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กไทยที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งในปี 2549 ธนาคารให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ให้กับโรงเรียนสหกรณ์นิคม กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งอาคารที่มีอยู่เดิมมีสภาพอาคารค่อนข้างเก่าและชำรุด ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือสังคมของธนาคาร
โครงการจักรยานยืมเรียนแด่น้องผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัดจึงจัดทำ “โครงการจักรยานยืมเรียนแด่น้องผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลโรงเรียนได้ใช้จักรยานในการเดินทางไป – กลับระหว่างที่พักกับโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีฐานะยากจน และกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 500 คัน
ให้แก่โรงเรียนในชนบท 27 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ที่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยเหลือสังคมของธนาคารให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และยังมีโครงการกิจกรรมดีๆของสังคมอีกจำนวนมากที่ ธอส.ได้เพียรพยายามทำเพื่อสังคมไทย

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *