"CSR" อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 7

“CSR” อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 7

โดย บิสิเนสไทย [28-5-2007]

AISชู”ซีเอสอาร์สร้างสังคมไทย

บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิสต์ จำกัด(มหาชน)หรือเอไอเอส ถือเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเนรื่องซีเอสอาร์ชัดเจน โดยเฉพาะโครงการ”สานรัก”ซึ่งเป็นที่รู้จักและรับทราบกันอย่างดี
โดยวิไล เคียงประดู ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการเอไอเอสกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯได้ให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยสำนึกของการเป็นบริษัทฯที่เติบโตควบคู่กับสังคมไทย และต้องการตอบแทนคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนต้องการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เรื่องของการติดต่อสื่อสารเท่านั้น หากแต่ต้องดีขึ้นในทุกๆด้าน
“เพื่อรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุข อันเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต เพื่อให้สังคมไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน บริษัทฯจึงได้กำหนดให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมเป็นนโยบายหลักอีกด้านหนึ่งควบคู่ไปกับนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯได้สร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งได้เป็นกิจกรรมภายนอกและกิจกรรมภายใน ”
สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงซีเอสอาร์ที่เอไอเอสดำเนินการตลอดช่วงที่ผ่านมาได้แก่ การจัดกิจกรรมซึ่งมีทั้งภายในและภายนอก โดยกิจกรรมภายนอกที่เด่นๆ ประกอบด้วย 1.โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว เพราะบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมที่ดี ถ้าครอบครัวไทยแข็งแรงย่อมส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงไปด้วย โครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว จึงได้เริ่มต้นด้วยความมุ่งหวังที่จะทำให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้น
และยังมีโครงการสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์รูปแบบต่างๆ อาทิ โครงการถังน้ำใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ำ
บริษัทฯได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค จึงได้จัดโครงการ “ถังน้ำใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ำ” เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพระราชดำริและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยได้นำถังเก็บน้ำขนาด 2,200 ลิตร จำนวน 1,218 ถังไปมอบให้แก่หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ เพื่อจะได้มีถังไว้กักเก็บน้ำ ณ พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน ซึ่งสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 109,982 ครัวเรือน และยังมีโครงการอื่นๆอีกมากมายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
“ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคม เพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เอไอเอส จะดำเนินตามนโยบายการตอบแทนสังคมทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนต่อไป”นางวิไลกล่าว

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *