"CSR" อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 3

“CSR” อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 3

โดย บิสิเนสไทย [28-5-2007]

เปิดหัวใจของการทำ CSR

กระบวนการทำ CSR ให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่มีสูตรตายตัว ที่จะระบุให้ได้ชัดเจน แต่สิ่งที่กำลังจะนำมากล่าวต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเดินไปสู่กระบวนการ CSR ให้ถูกต้องและถูกวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคม โดยผ่านกระบวนการคิดของ นายพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเรื่องนี้
“หัวใจของการทำ CSR นั้น ต้องเริ่มจากภายในก่อนจึงจะมุ่งสู่ออกไปภายนอก แต่ละองค์กรต้องมาถามและตั้งวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคมที่แน่ชัดว่าต้องการทำเพื่อสังคมจริงๆหรือต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดูดี เป็นที่น่าเชื่อถือยกย่อง ต่อจากนั้นค่อยเริ่มกระบวนการทำกิจกรรมความดีออกไปสู่สังคม ซึ่งอาจจะผ่านทางแนวทางการทำแบบ CSR IN Process ก็ได้ คือการผลิตสินค้าหรือบริการที่เอื้ออำนวยแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วในข้างต้น หรืออาจจะเป็นการทำในลักษณะของการมีจิตรสำนึกที่ดีต่อสังคม เช่น การทำระบบป้องกันของเสียที่จะออกจากโรงงาน ไม่ให้ไปสู่สังคมภายในจนได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบที่ไม่ดีต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะทำกิจกรรมความดีในรูปแบบ CSR After Process หรือการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสังคมก็ได้
และประการสุดท้ายของหัวใจการทำ CSR ให้ประสบความสำเร็จที่ดีคือการมองว่าสังคมเป็นเสมือนส่วนหนึ่งขององค์กรตนเอง”

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *