"CSR" อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 10

“CSR” อย่างนี้สิของแท้…! ตอน 10
โดย บิสิเนสไทย [28-5-2007]

LPNผนึก CSR ผ่าน “ชุมชนน่าอยู่”

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายและให่เช่า
บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ในปี พ.ศ. 2535 บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลการบริหารอาคารและบริหารชุมชนในทุกโครงการที่พัฒนาขึ้น เพื่อสร้างความสมบูรณ์พร้อมของทุกโครงการ และทำให้ทุกชุมชนมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพย์สินของตนและร่วมดูแลทรัพย์สินของส่วนรวม
โดยนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงรายละเอียดการทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมว่า ปัจจุบันบริษัทฯมีโครงการพัฒนาเสร็จแล้วกว่า 40 โครงการ บริษัทฯมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Environment and Social Responsibility ) ภายใต้โครงการ “ชุมชนน่าอยู่” เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกฝังด้านจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรเป็นหลัก
โดยมีแนวทางการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้ 1. ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ1.1 เริ่มพัฒนาโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกทำเลที่ตั้ง ขั้นตอนของการออกแบบ โดยคำนึงถึงสัดส่วนของพื้นที่สัเขียว การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มุ่งหลักเกี่ยวกับธรรมชาติ เน้นการประหยัดพลังงานและการบำรุงรักษาอาคาร 1.2 ระหว่างพัฒนาโครงการ ขั้นตอนของการก่อสร้าง จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาคาร ชุมชนข้างเคียง รวมถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง1.3 หลังพัฒนาโครงการ ขั้นตอนของการบริหารจัดการอาคารและสมาชิกในโครงการ โดยคำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมและการเสริงสร้างสังคมภายในโครงการให้อยู่ร่วมก้นอย่างเกื้อกูล สร้างแนวทางการร่วมดูแลสภาพแวดล้อมร่วมกัน
2.ความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 2.1 สังคมภายในองค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 2.2 สังคมชุมชนภายในโครงการที่พัฒนา ประกอบด้วย คณะกรรมการเจ้าของร่วม เจ้าของร่วม และผู้อยู่อาศัยในโครงการ 2.3 สังคมภายนอก ประกอบด้วย ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการ
3.ความปลอดภัยและชีวอนามัยของคนงานก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ สภาพแวดล้อม การป้องกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต
โดยตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในเมืองที่ผ่านมากว่า 18 ปี บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Environment and Social Responsibility) อย่างต่อเนื่องและได้เพิ่มความเข้มข้นขึ้นตามลำดับ มีการติดตามผลการดำเนินงานของทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *