Copy Machines, a Security Risk?

Copy Machines, a Security Risk?

CBS News มีการค้นพบว่าเครื่องถ่ายเอกสารในบางรุ่นจะมี Harddisk ที่ทำการเก็บข้อมูลของเอกสารที่ถูกถ่ายเอาไว้ โดยที่ลูกค้าบางราย อาจจะไม่ทราบได้ ซึ่งจากในคลิปวีดีโอ มีการสุ่มตัวอย่าง โดยทำการซื้อ Harddisk จากเครื่องถ่ายเอกสารที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว(ในอเมริกา) ที่ไม่ได้ใช้แล้วถูกเก็บในคลังแห่งหนึ่ง พบว่ามีเอกสารที่มีข้อมูลในระดับ sensitive จำนวนหนึ่ง เช่น ข้อมูลคนไข้ ข้อมูลเอกสารจากร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับอาชญากรรมจากสถานีตำรวจ หรือจะเป็นเอกสารแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บอยู่ภายใน Harddisk ของเครื่องถ่ายเอกสารที่ถูกสุ่มมาและถูกดึงงข้อมูลเหล่านี้ออกมา โดยการใช้เครื่องมือด้าน Forensic ที่สามารถหาดาวน์โหลดได้ง่ายจาก Internet ทั่วไปและใช้เวลาไม่นานที่จะทำการกู้เอกสารที่อยู่ภายใน Harddisk นี้ออกมา ดังนั้นข้อเสนอแนะ คือ ควรตรวจสอบรุ่นของเครื่องถ่ายเอกสารภายในสำนักงาน หรือ ภายในองค์กร มีการใช้ Harddisk ในการเก็บความจำด้วยหรือไม่ ถ้ามีเมื่อเครื่องเอกสารเหล่านั้นหมดอายุการใช้งาน หรือจำเป็นจะต้องเปลี่ยนออกไปจากองค์กร ควรมีการตรวจสอบ Harddisk และลบข้อมูลออกไปด้วย เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลที่สำคัญไม่ให้รั่วไหลออกจากองค์กรได้

ที่มา : www.cbsnews.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *