Competency ดีอย่างไร

Competency ดีอย่างไร
ความสามารถเชิงสมรรถนะ(Competency) เป็นความรู้ (Knowledge) พัฒนาได้ด้วยการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เช่น ด้านการเงิน การบริหาร ทักษะ (skill) พัฒนาได้ด้วยการฝึกปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดความชำนาญ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาที่จะช่วยให้บุคคลนั้นมีทักษะและประสบการณ์ที่สูงขึ้น และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) เช่น ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกลักษณะประจำตัวของบุคคล แรงจูงใจ ความอดทนต่อความกดดัน เป็นต้น ซึ่งทำให้บุคลากรแต่ละคนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้แตกต่างกัน เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก แต่หากทำได้สำเร็จก็จะช่วยให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ซึ่งความสามารถเชิงสมรรถนะหลักที่ใช้กันทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก หรือ Core Competency เป็นความสามารถหลักที่ทุกตำแหน่งในองค์กรต้องมีมักจะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร เช่น ความมีจิตบริการ การทำงานเป็นทีม
2. ความสามารถด้านการจัดการ (Managerial Competency) เป็นความสามารถของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หัวหน้าทีม หรือระดับอาวุโส เช่น การวางแผนและการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษา
3. ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านเทคนิค (Technical/Functional Competency) เป็นความสามารถของบุคลากรระดับปฏิบัติตามตำแหน่งงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับใบพรรณาลักษณะงานของแต่ละคน เช่น การเจรจาต่อรอง ความละเอียดรอบคอบ ความรู้เกี่ยวกับการเครื่องยนต์ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษหากเป็นตำแหน่งที่ต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศ เป็นต้น
ประโยชน์ของ Competency ในการบริหารงานบุคคล ได้แก่
1. การพัฒนาบุคลากร
2. การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
3. การเลื่อนระดับปรับตำแหน่งงาน
4. การโยกย้ายตำแหน่งงาน
5. การบริหารค่าตอบแทน
เครื่องมือในการประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ ทำได้หลายวิธี เช่น แบบทดสอบ การบันทึกการปฏิบัติงาน แบบประเมิน แบบสอบถามบุคลิกลักษณะ การสังเกต การสัมภาษณ์พฤติกรรม เป็นต้น
สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ทางผู้บริหารได้มีนโยบายให้บุคลากรบันทึกการปฏิบัติงานไว้บน SharePoint ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้สื่อสารกันภายในศูนย์ฯ (และได้เปิดให้หน่วยงานอื่นใช้ด้วย) โดยการบันทึกการปฏิบัติงานนี้ได้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤกษภาคม 2552 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ 2 ด้าน คือ ด้านผู้ถูกประเมินสามารถแสดงผลงานให้คณะกรรมการเห็นว่าตนเองมีภาระงาน/คุณภาพงานอย่างไรบ้าง และในส่วนของผู้ประเมินก็สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวตัดสินใจได้ว่าผู้รับการประเมินปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะมีข้อมูลที่วัดได้จากบันทึกการปฏิบัติงานของแต่ละคนนั่นเอง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *