Category: ความปลอดภัยบนท้องถนน

กฎหมายเปิดช่อง “รถโรงเรียน” ส่วนใหญ่ผิดกฎหมาย

กฎหมายเปิดช่อง “รถโรงเรียน” ส่วนใหญ่ผิดกฎหมาย “รถโรงเรียน” เป็นทางออกหนึ่งที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกใช้เพื่อบริหารจัดการการขนส่งนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย แต่สำหรับประเทศไทย ปริมาณการใช้รถโรงเรียนกลับมีน้อยมาก จากการศึกษาที่ผ่านมา กฎหมายของไทยได้กำหนดระเบียบและมาตรฐานรถรับส่งโรงเรียนขั้นสูงเทียบเท่ากับต่างประเทศ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการรับส่งนักเรียนไม่สามารถดำเนินการได้จริง และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การให้บริการถรับส่งนักเรียนที่มีการดำเนินการอยู่โดยมากไม่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอยู่เหนือการควบคุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาวิจัยในโครงการ “ปฏิบัติงานด้านวิชาการเพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียน และจัดทำร่างกฏ ระเบียบรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยและมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ” พบว่าในปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบังคับในการดำเนินการด้านระบบรถรับส่งนักเรียนอยู่หลายหน่วยงาน คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ซึ่งจากการศึกษา พบปัญหาหลักที่สำคัญ คือการเริ่มจดทะเบียนสำหรับรถที่จะนำมาใช้ในการให้บริการรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งส่วนมากเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย โดยข้อกฎหมายที่มีช่องว่างเป็นเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนไม่นำรถไปจดทะเบียนการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สำคัญซึ่งสรุปจากรายงานชิ้นนี้ อาทิ พ.ร.บ.
Read More

ระเบียบ ข้อกำหนด และข้อมูลการใช้ “รถโรงเรียน” ไทย-เทศ

ระเบียบ ข้อกำหนด และข้อมูลการใช้ ‘รถโรงเรียน’ ไทย-เทศ ในสหรัฐอเมริกามีการจัดระบบรถรับส่งนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี โดยปัจจุบันมีรถรับส่งนักเรียนประมาณ 400,000 คัน ที่ให้บริการรับส่งนักเรียนมากกว่า 25 ล้านคน ในการเดินทางไปกลับโรงเรียน จากสถิติพบว่าในแต่ละปี มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถรับส่งนักเรียน 19,000 ครั้ง โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถรับส่งนักเรียนประมาณ 150 รายต่อปี แต่ร้อยละ 88 เป็นคนเดินถนนที่ถูกรถรับส่งนักเรียนชน หรือคนที่อยู่ในยานพาหนะอื่น
Read More

สาเหตุ เงื่อนไข และอุปสรรค ของระบบ “รถโรงเรียน” ในประเทศไทย

สาเหตุ เงื่อนไข และอุปสรรค ของระบบ “รถโรงเรียน” ในประเทศไทย ปัญหาอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจร เป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากในแต่ละปี อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบต่อคนหลายกลุ่มด้วยกัน และกลุ่มที่นำความเศร้าสลดสะเทือนใจสู่สังคมวงกว้างในทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ก็คือ กลุ่มเด็กนักเรียน โดยเฉพาะที่เกิดกับรถรับส่งนักเรียน ในแต่ละปี มีข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนหลายครั้ง และในหลายๆ ข่าวนั้น ก็มีระดับความรุนแรงตั้งแต่บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต ปรากฏให้เห็น ในรายงานของ “โครงการศึกษาสาเหตุ และแนวทางป้องกันอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนและการถอดบทเรียนรูปแบบการจัดบริการรถรับส่งนักเรียน” ที่มี ผศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์
Read More

(2526-2548) 22 ปี “รถโรงเรียน” กับความพยายาม

(2526-2548) 22 ปี “รถโรงเรียน” กับความพยายาม เป็นเวลากว่า 8 เดือนในแต่ละปีที่เด็กนักเรียนหลายล้านคนทั่วประเทศจะต้องเดินทางออกจากที่พักอาศัยเพื่อไปโรงเรียนในช่วงเช้า และเดินทางกลับในช่วงเย็น เฉพาะในกรุงเทพมหานครก็มีนักเรียนในระดับอนุบาล ถึงมัธยมปีที่ 6 มากกว่าล้านคน จึงไม่แปลกที่ช่วงเวลาเปิดภาคเรียนกว่า 8 เดือน จะเป็นช่วงเวลาที่สภาพการจราจรคับคั่งและติดขัดกว่าช่วงเวลาปิดภาคเรียน ไม่เพียงเท่านั้น เด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางโดยรถสาธารณะเองก็เสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุสูงด้วย กระนั้นทางออกของปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ ‘รถโรงเรียน’ ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่า มีความปลอดภัยที่เทียบเท่า หรือสูงกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์ หรือในกรุงเทพมหานครที่มีความปลอดภัยเทียบเท่ารถยนต์ส่วนบุคคลก็ไม่เคยเกิดขึ้นโดยทั่วไป กล่าวคือมีนักเรียนที่เดินทางโดยรถโรงเรียนอยู่น้อยมาก ในกรุงเทพมหานครก็มีเพียงร้อยละ
Read More

สี่แยกเคียมห้วย บททดลองลดจุดอันตรายอันเห็นผล

สี่แยกเคียมห้วย บททดลองลดจุดอันตรายอันเห็นผล จุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายอันเนื่องมาจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมหรือไม่รัดกุมพอ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ความพยายามลดอุบัติเหตุบนถนนที่ต้องครอบคลุมองค์ประกอบทุกด้าน การพิจารณาเรื่องจุดเสี่ยงจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ และเมื่อปี 2548 โครงการ “ปรับปรุงจุดอันตรายบนทางหลวงชนบท บริเวณสี่แยกเคียมห้วย” โดย จำรัส ชัยมณี และคณะ จากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแก่นก็ถูกนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อวัดผล โครงการนี้เป็นการดำเนินการโดยจังหวัดขอนแก่น และกรมทางหลวงชนบท เพื่อลดจุดเสี่ยงอันตราย (No More Black Spot) ในถนนที่รับผิดชอบ ด้วยเห็นว่าปัญหาที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีองค์ประกอบในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบด้านคน ด้านยานพาหนะ ถนน
Read More

ข้อเสนอเชิงนโยบาย : ลดปัญหาอุบัติเหตุจากต้นไม้ริมทาง

ข้อเสนอเชิงนโยบาย : ลดปัญหาอุบัติเหตุจากต้นไม้ริมทาง โดยทั่วไป ในการณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนทุกครั้ง ไม่ว่าจะในช่วงเข้มข้นอย่างในช่วงเทศกาลหรือในยามปกติ ต้นไม้ริมถนนมักจะถูกมองข้ามหรือไม่ก็ไม่ให้ความสำคัญมากนัก ทว่าจากข้อมูลข้อเท็จจริง ต้นไม้ริมถนน แม้จะไม่ใช่องค์ประกอบหลักในการเกิดอุบัติเหตุ แต่มักจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่เพิ่มจำนวนและความรุนแรงของการบาดเจ็บและเสียชีวิต งานวิจัยของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(เรื่อง “ต้นไม้…กับความตายริมถนน”) และของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (ณัฐกานต์ ไวยเนตร และคณะ เรื่อง “เมื่อต้นไม้ข้างทางตกเป็นจำเลยกรณีชนแล้วไม่หนี”) ชี้ตรงกันว่า ต้นไม้มักเป็นจุดสุดท้ายที่รถหยุดหลังการชนหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะจากพฤติกรรม เมา หลับใน และหักหลบหลังชน และไม่เลือกว่าจะเป็นต้นไม้เล็กหรือใหญ่ ใกล้หรือไกลทาง
Read More

“ต้นไม้” ห่างถนนเท่าไรถึงจะดี

“ต้นไม้” ห่างถนนเท่าไรถึงจะดี ผู้ใช้ทางทั่วไปหากไม่เคยมีประสบการณ์อุบัติเหตุจากต้นไม้ริมถนน มักจะชื่นชอบที่ริมถนนสองข้างทางร่มรื่นไปด้วยต้นไม้เขียวขจี ทว่าต้นไม้ริมถนนนั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนโดยตรง แม้ข้อมูลในระบบรายงานปกติ มิได้ระบุว่า “ต้นไม้” เป็นสาเหตุให้อุบัติเหตุที่เกิดในทุกครั้งมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่ เพราะมักจะคิดรวมไปกับการชนวัตถุข้างทาง อย่างไรก็ตาม เราสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากการสอบสวนเฉพาะราย เช่น ข้อมูลการสอบสวนการบาดเจ็บ ระหว่างปี 2548-49 โดยสำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข พบว่าอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซด์ที่เกิดขึ้น 80 ราย มีการชนต้นไม้ 12 ราย (15%) ในจำนวนนี้บาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะ 8 ราย หรือ
Read More

กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย

กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือร้อยละ 67.7 ของจำนวนรถทั้งหมดของประเทศ และเนื่องด้วยลักษณะทางกายภาพทำให้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีจำนวนผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บและตายในสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วยวิธีการอื่น ดังนั้นมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จึงได้จัดทำ โครงการ “การปฏิบัติงานด้านวิชาการเพื่อศึกษากฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย โดยมอบหมายให้คณะผู้วิจัยซึ่งมี นายอายุวัฒน์ จิตประเสริฐ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นหัวหน้าคณะวิจัย เพื่อรวบรวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายหรือมาตรการของรัฐที่ใช้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเมินประสิทธิผลจากการบังคับกฎหมาย นโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในการป้องกันอุบัติเหตุ และเงื่อนไขของการบังคับใช้กฎหมาย และจัดทำข้อเสนอเพื่อการกำหนดกฎหมายหรือมาตรการต่างๆ
Read More

ทำไมจึงลดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ในหมู่วัยรุ่นไม่สำเร็จ

ทำไมจึงลดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ในหมู่วัยรุ่นไม่สำเร็จ ช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเฝ้ารอคอย แต่มีบุคคลกลุ่มหนึ่งกลับต้องทำงานด้วยความเคร่งเครียด และวิตกกังวลกับจำนวนตัวเลขการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่พวกเขาต้องคอยระวังไม่ให้เกินจากเป้าหมายที่พวกเขาได้รับนโยบายมา มาตรการเข้มงวดในการดำเนินการตามกฎหมายในกรณีต่างๆ ถูกสั่งให้นำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กระนั้นตัวเลขการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรก็ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจากอุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่มีผู้ขับขี่คือวัยรุ่น ขณะที่ภาพของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่มีสีหน้าและลำคอแดงก่ำ ตาเยิ้ม ลมหายใจมีกลิ่นสุรา ตะโกนโหวกเหวก ทักทายเพื่อนข้างทางสลับกับการร้องเพลง และบิดคันเร่ง รถมอเตอร์ไซค์อย่างมีความสุข ในอีกด้านเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนบางคนกลับบ่นว่าเครียด เหนื่อย และตั้งคำถามว่า ในเมื่อเด็กวัยรุ่นที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์จนประสบอุบัติเหตุยังไม่รักตัวเอง? แล้วทำไมพวกเขาจึงต้องมาคอยเป็นห่วงดูแลพวกเด็กวัยรุ่นเหล่านั้นด้วย ? “ทำไมเด็กวัยรุ่นเหล่านี้จึงมีความนิยมชมชอบการขี่รถมอเตอร์ไซค์ ทำไมพวกเขาจึงต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยลีลาการขี่รถที่เสี่ยง ทำไมอัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในกลุ่มเด็กวัยรุ่นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์จึงไม่ลดลงเท่าที่ควร
Read More

เพื่อนหลังพวงมาลัย

เพื่อนหลังพวงมาลัย ผศ. ดร. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก เทศกาลวันหยุด หรือการไปท่องเที่ยวทัศนาจรดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนคาดหวังว่าจะได้มีโอกาสพักผ่อนหลังจากที่ต้องตรากตรำทำงานมาอย่างยาวนาน แต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีโอกาสได้พักผ่อนหรือร่วมฉลองไปกับเราด้วยถึงแม้เค้าจะร่วมเดินทางไปกับเรา คนเหล่านั้นก็คือพนักงานขับรถคันที่เราได้ใช้โดยสารไปนั่นเอง หากเพื่อนคือใครซักคนหนึ่งที่เราเชื่อใจที่จะฝากชีวิตไว้กับเค้าได้ พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเหล่านี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนหลังพวงมาลัยสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่กำลังกลับไปฉลองเทศกาลวันหยุดหรือไปท่องเที่ยวทัศนาจร เพื่อนเหล่านี้จะคอยดูแลให้เราไปถึงที่หมายและเดินทางกลับอย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง รักเพื่อนก็ต้องคอยดูแลและห่วงใย แม้เพื่อนหลังพวงมาลัยก็ต้องการความสนใจและห่วงใยจากเราในฐานะผู้โดยสารเช่นเดียวกัน เราจะช่วยดูแลเพื่อนของเราอย่างไรได้บ้าง ไปพักผ่อนทัศนาจรทั้งทีสมัยนี้ไม่มีคาราโอเกะก็ทำให้หมดสนุกกัน หรือจะเป็นฉิ่งฉาบทัวร์ก็คงไม่เป็นไร แต่ยังไงก็เกรงใจเพื่อนเราที่กำลังทำหน้าที่ของเค้ากันบ้าง อย่าส่งเสียงดังมากจนเกินไปนัก เพราะคนขับจะต้องมีสมาธิและคอยฟังเสียงที่อยู่รอบข้างเพื่อปรับเปลี่ยนการขับรถให้เหมาะสมตลอดเวลา นานๆจะไปเที่ยวทั้งทีก็อยากไปให้ได้หลายๆที่ อยากถ่ายรูปให้ได้มากๆ ถ้าเหนื่อยก็ค่อยกระโดดขึ้นไปนอนบนรถได้ แต่เพื่อนของเราเค้าคงของีบไปกับเราไม่ได้ ถ้าได้คงเป็นเรื่องใหญ่ โดยทั่วไปแล้วหากขับขี่รถเกิน 400 กิโลเมตร
Read More