Category: 06 สังคม

สังคม : เกิดอะไรขึ้นในสังคมไทย?

สังคม : เกิดอะไรขึ้นในสังคมไทย? สังคมไทยสมัยก่อน คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กันอย่างสงบสุข ต่างคนต่างมีอาชีพและตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกันอย่างเต็มที่ มองกันด้วยแววตาและมีทัศนคติที่ดีต่อกัน อยู่กันอย่างรักใคร่กลมเกลียว แต่พอโลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆ สังคมเริ่มมีความเป็นทุนนิยมมากขึ้น คนเริ่มเยอะขึ้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเริ่มมีช่องว่างให้เห็นกันมากขึ้นตามกาลเวลา ทำให้มุมมอง ความคิด และทัศนคติที่มีต่ออีกอาชีพหนึ่งเริ่มเปลี่ยนไปในเชิงลบ ที่เห็นได้ชัดๆ คืออาชีพพ่อค้าที่มักถูกมองว่าเอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัว เอาแต่ผลประโยชน์ ในขณะที่หลายอาชีพลำบากยากจน หรืออาชีพนักการเมืองที่มักถูกมองว่าชอบทำอะไรงุบงิบ ไม่โปร่งใส และคอร์รัปชั่น หรือแม้แต่กระทั่งอาชีพตำรวจก็มักถูกมองว่าใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่มิถูกมิควร เป็นต้น ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนส่วนน้อยที่มีอยู่ทุกอาชีพในสังคม
Read More

กว่าจะมาเป็นคู่มือ ทำข่าวอย่างไรไม่ให้ละเมิด ‘สิทธิเด็ก’

กว่าจะมาเป็นคู่มือ ทำข่าวอย่างไรไม่ให้ละเมิด “สิทธิเด็ก” การประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะดำเนินการจัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรมและใช้ประโยชน์สำหรับนักข่าวและผู้สนใจทั่วไป… เมื่อหลายปีก่อนที่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ติดต่อขอความร่วมมือมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กให้กับเพื่อนนักข่าว กรรมการสมาคมนักข่าวฯ ทุกคนในขณะนั้น ต่างเห็นชอบในหลักการ แต่ก็ยังกังวลใจว่าจะมีกิจกรรมใดบ้างที่จะช่วยให้ทั้งยูนิเซฟและสมาคมบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันในการที่จะทำให้การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสิทธิเด็กในประเทศไทย เป็นไปอย่างถูกต้องและเคารพในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ กิจกรรมที่คิดได้ในขณะนั้น คือ การจัดการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก และการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กให้กับนิสิตนักศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ซึ่งทางองค์การยูนิเซฟประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว และท้ายที่สุด ก็ได้หารือกันในเบื้องต้นว่า น่าจะมีคู่มือการทำข่าวด้านสิทธิเด็กขึ้น เพื่อให้นักข่าวและผู้ที่สนใจในแวดวงนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์สามารถนำไปปรับใช้ทั้งในทางปฏิบัติและและทางวิชาการ แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ
Read More

วัยรุ่นกับความรุนแรง

นับจากต้นปีที่ผ่านมา จะมีข่าวที่วัยรุ่นก่อความรุนแรงมากมาย เช่น ข่าวที่วัยรุ่นใช้ปืนยิงเพื่อนนักเรียนเสียชีวิต ยกพวกตีกันระหว่างสถาบัน และล่าสุด คือเมื่องานคอนเสิร์ตทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีวัยรุ่นประมาณ 1,000 คน ยกพวกตีกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ปัญหาเหล่านี้ จัดว่าเป็นปัญหาทางสังคม ที่นับวันได้มีแนวโน้มที่แสดงออกถึงการทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ “วัยรุ่น”เป็นวัยที่ผู้คนมักเรียกกันว่า “วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ” เพราะวัยนี้พยายามที่จะค้นหาความเข้าใจในตนเอง ยิ่งในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารทำได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โลกทัศน์ของวัยรุ่นกว้างขึ้น บางคนก็ค้นพบตนเองในทางที่ถูกต้อง แต่บางคนกลับหันเหไปในทางที่ผิด ทำให้เป็นบ่อเกิดของปัญหาที่เราเห็นในปัจจุบัน ถ้าจะวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นในขณะนี้ คิดว่าคงจะมีสาเหตุมาจากหลายๆด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ของวัยรุ่น
Read More

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (8)

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (8) ๑๑. วิธีการแจ้งข่าวสารยาเสพติด การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารยาเสพติด เพื่อปราบปรามแหล่งผลิต แหล่งค้า แหล่งจำหน่าย และแหล่งมั่วสุมยาเสพติด เพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายนั้น นับเป็นการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางราชการและประเทศชาติ แต่ขณะเดียวกัน การกระทำดังกล่าวควรปฏิบัติด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อมิให้ถูกคุกคามจากอิทธิพลของผู้ถูกจับกุมด้วย ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัย ผู้แจ้งข่าวสารสามารถเลือกปฏิบัติได้ ๒ วิธีคือ ๑. แจ้งข่าวสารโดยไม่เปิดเผยตนเอง กรณีนี้ ผู้แจ้งสามารถแจ้งข่าวสารต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุกสถานีทั่วประเทศ หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ปปส. โดยทำเป็นจดหมาย ไม่ต้องระบุชื่อผู้แจ้ง แต่ต้องให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ในการสืบสวน
Read More

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (7)

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (7) ๑๐. สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถขอรับการบำบัดรักษาได้ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้ ๑. ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาล และคลีนิกยาเสพติด ในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาล ๑.๑ โรงพยาบาลราชวิถี โทร. ๐ –
Read More

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (6)

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (6) ๘. การตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในร่างกาย การตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน ๘.๑ การตรวจขั้นต้น : ราคาถูก ได้ผลเร็ว มีชุดตรวจสำเร็จรูป ความแม่นยำในการตรวจปานกลาง สดวกในการนำไปตรวจนอกสถานที่ ๘.๒ การตรวจขั้นยืนยัน : เป็นการตรวจที่ให้ผลแม่นยำ แต่ใช้เวลาตรวจนาน ค่าใช้จ่ายสูง ๙. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด หมายถึง การดำเนินงานเพื่อแก้ไขสภาพร่างกาย และจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้เลิกจากการเสพ
Read More

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (5)

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (5) ๗. วิธีสังเกตุอาการผู้ติดยาเสพติด จะสังเกตว่าผู้ใดใช้หรือเสพยาเสพติด ให้สังเกตจากอาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย และจิตใจดังต่อไปนี้ ๗.๑ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จะสังเกตได้จาก ๗.๑.๑ สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ซูบผอม ไม่มีแรง อ่อนเพลีย ๗.๑.๒ ริมฝีปากเขียวคล้ำ แห้ง และแตก ๗.๑.๓ ร่างกายสกปรก เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรงเพราะไม่ชอบอาบน้ำ ๗.๑.๔ ผิวหนังหยาบกร้าน เป็นแผลพุพอง อาจมีหนองหรือน้ำเหลือง คล้ายโรคผิวหนัง
Read More

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (4)

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (4) ๓. วิธีการเสพยาเสพติด กระทำได้หลายวิธี ดังนี้คือ ๓.๑ สอดใต้หนังตา ๓.๒ สูบ ๓.๓ ดม ๓.๔ รับประทานเข้าไป ๓.๕ อมไว้ใต้ลิ้น ๓.๖ ฉีดเข้าเหงือก ๓.๗ ฉีดเข้าเส้นเลือด ๓.๘ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ๓.๙ เหน็บทางทวารหนัก ๔. ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย ได้แก่ ๔.๑
Read More

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (3)

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (3) ๑. ความหมายของยาเสพติด ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู้ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง ลักษณะสำคัญของสารเสพติด จะทำให้เกิดอาการ และอาการแสดงต่อผู้เสพดังนี้ ๑. เกิดอาการดื้อยา หรือต้านยา และเมื่อติดแล้ว
Read More

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (2)

ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (2) 1.2 ในต่างประเทศ ยาเสพติดในแต่ละประเทศมีประวัติไม่เหมือนกัน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าประเทศอิรัค อิหร่านและประชาชนในแถบเมโสโปเตเมีย รู้จักการปลูกฝิ่นมาประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ชาวกรีกทราบว่าฝิ่นสามารถระงับความเจ็บปวดและความกลัดกลุ้มได้เป็นอย่างดี ส่วนชาวอินเดียก็ใช้ฝิ่นเสพ เพื่อให้เกิดความมึนเมา โดยเห็นว่าเป็นความสุขและลืมความทุกข์ต่าง ๆ ได้ ต่อมาชาวผิวขาวนักล่าเมืองขึ้นในยุคศตวรรษที่ 18-19 ก็รู้แท้เห็นจริงว่าฝิ่นทำอันตรายต่อผู้เสพได้ดี จึงดำเนินนโยบายล่าเมืองขึ้นให้มาอยู่ในอาณานิคมของตน ได้นำฝิ่นจากอินเดียไปให้จีนสูบในที่สุดก็เกิดสงครามฝิ่น ระหว่างจีนกับอังกฤษ พ.ศ. 2382 – 2384 จีนจึงยอมแพ้อังกฤษ ทำสัญญาสงบศึกกันในปี
Read More