Category: Applicative Thinking

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 7

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 7 ประโยชน์ของการคิดเชิงประยุกต์ 1. เห็นสิ่งที่พึงพอใจ ต้องการ “บางส่วน” มาใช้ ใช้วิธีการตั้งเป้าหมายให้ชัด แล้วค่อยสกัดสิ่งที่ต้องการ ซึ่งเมื่อเราเห็นสิ่งหนึ่งในบริบทหนึ่ง และเกิดความรู้สึกพึงพอใจอันนำไปสู่ความปรารถนาที่จะนำสิ่งนั้นมาใช้บ้าง สิ่งที่เราควรทำ ไม่เพียงมีความตั้งใจจะทำตามเท่านั้น แต่ต้องมี “เป้าหมายที่ชัดเจน” ด้วยว่าต้องการนำมาใช้เพื่อประโยชน์อะไร โดยตอบคำถามเหล่านี้ – จะนำสิ่งนั้นมาเพื่อตอบสนองเป้าหมายอะไร – ถ้าต้องการทำให้เป้าหมายสำเร็จต้องทำอย่างไร – ตอบสนองเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือไม่
Read More

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 6

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน  6   การคิดเชิงประยุกต์โดยใช้หลักการทดแทน 1.       เราจะนำสิ่งที่มีอยู่มาใช้เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างไร การขยายศักยภาพของสิ่งที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้ “ทดแทน” ในการแก้ปัญหา จะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวไม่ติดกับการที่ต้องพยายามหาสิ่งที่มีบทบาทหน้าที่เช่นนั้นอย่างเดียวในการแก้ปัญหา แต่สามารถยืดหยุ่นในการหาสิ่งต่าง ๆ มาทดแทนได้ แต่การที่เราจะค้นหาว่าอะไรเหมาะสมในการทดแทนนั้น เราจำเป็นต้องมีความสามารถในการเทียบเคียงคุณสมบัติของสิ่งนั้นกับสิ่งอื่น ๆ และสามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมลงตัวพอดีกับเป้าหมายของการแก้ปัญหา ตัวอย่าง การแก้ปัญหาแสงสว่าง 2.       เราจะค้นหาสิ่งที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างไร การตอบคำถามนี้ จะต้องเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การค้นหาว่าปัญหาที่แท้จริง หรือ
Read More

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 5

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน  5   การคิดเชิงประยุกต์ 1.       คิดจากซ้ายไปขวา การคิดจากซ้ายมาขวา หมายถึง การคิดเชิงกระจายออก หรือการคิดที่เน้นจำนวนความคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุด เพื่อตอบคำถามว่า “สิ่งนั้นสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง” มุ่งหมายให้สามารถคิดออกมาให้ได้มากที่สุดในการนำสิ่งนั้นไปใช้ประโยชน์ อันเป็นการขยายบทบาทหน้าที่ของสิ่งนั้น จากเดิมสู่การทำหน้าที่ใหม่ โดยการขยายขอบเขตความคิดของเราไม่ให้ยึดติดอยู่กับกรอบความเคยชินต่อบทบาทหน้าที่ของสิ่งนั้น  ซึ่งเป็นการตอบคำถาม “จะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร” ซึ่งมีเทคนิคการคิดหลายแบบ อาทิเช่น –          เทคนิคระดมความคิดประยุกต์ เทคนิคนี้คล้ายกับเทคนิคการระดมสมองที่นำไปใช้ในการคิดเชิงสร้างสรรค์ แตกต่างกันที่จะคิดเกี่ยวกับของสิ่งเดียวหรือเรื่อง ๆ
Read More

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 4

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 4 เหตุผลของการคิดเชิงประยุกต์ 1. การคิดเชิงประยุกต์ช่วยลดข้อจำกัดในการแก้ปัญหาของสมอง นักจิตวิทยาพบว่า คนเรามักจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือแก้ปัญหาผิด ไม่ใช่เพราะปัญหานั้นยากเกินไป แต่เพราะขาดความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์ ไม่สามารถพิจารณาปัญหานั้นในแง่มุมที่ต่างไปจากเดิม สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก มีสิ่งขัดขวางการแก้ปัญหาที่สำคัญในความคิดของคน นั่นคือ เรามักจะยึดการมองเห็นสิ่งนั้นเป็นครั้งแรก เราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรในครั้งแรก เรามักคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย อันอาจเป็นเหตุให้เข้าใจผิดเพราะมองอย่างยึดติดเพียงบางด้านเท่านั้น คนที่ความคิดไม่ยึดติดกับบทบาทหน้าที่จะคิดเชิงประยุกต์ได้ดี เพราะมีมุมมองที่หลากหลาย สามารถประยุกต์สิ่งๆ เดียวให้สามารถปรับใช้ได้ในหลาย ๆ บริบทอย่างเหมาะสม
Read More

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 3

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 3 สถานการณ์ที่ต้องคิดเชิงประยุกต์ 1. สถานการณ์ที่ต้องตอบคำถามว่า “ใช้ ‘ทำ’ อะไรได้บ้าง” และ “รวมกันอย่างไรจึงเหมาะสม” – ใช้ทักษะการแตกแขนง เพื่อใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ การประยุกต์อาจทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยการหาทางเลือกอื่น ๆ ทั้งนี้อาจไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการพยายามคิดเพื่อหาทางใช้ประโยชน์ของสิ่งที่มีอยู่มากกว่าเดิม เพื่อใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ตัวอย่าง การแปรรูปสับปะรด ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น
Read More

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 2

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 2 การคิดประยุกต์ในกระบวนการทางสมอง 1. สมองแก้ไข “ความจำกัด” โดยการหาสิ่งทดแทน สมองมีความสามารถในการแก้ปัญหา สมองจะพยายามนำสิ่งที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการทดแทนคุณสมบัติ สมองจะทำการเทียบเคียงมโนทัศน์เชิงนามธรรมเพื่อหา “ตัวร่วม” หรือคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อหาความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ทดแทน ตัวอย่าง ถ้าเราต้องการเอาหาอะไรมาหนีบกระดาษแต่ไม่มีที่หนีบ สมองจะทำการแก้ปัญหาโดยทำการค้นหา “วัสดุที่สามารถยึดกระดาษได้” เช่น กิ๊บติดผม ตัวหนีบผ้า แทนที่หนีบกระดาษได้ 2. สมองเห็นสิ่งที่พึงใจและปรารถนา
Read More

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 1

การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking) ตอน 1 ความหมายของการประยุกต์ หมายถึง การนำ “บางสิ่ง” มาใช้ประโยชน์ โดยปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวะที่เฉพาะเจาะจง การประยุกต์เป็นวิธีการนำบางสิ่งมาใช้ประโยชน์ “บางสิ่ง” ที่นำมานั้น อาจเป็นทฤษฎี หลักการ แนวคิด ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และนำมาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ โดยปรับให้เข้ากับบริบทแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ “บางสิ่ง” นั้น อาจเป็นวัตถุสิ่งของที่นำมาใช้นอกเหนือบทบาทหน้าที่เดิมเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ ตัวอย่าง การรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย แทนที่จะให้คนในสมัยนี้แต่งกายเหมือนคนสมัยก่อน ทางที่ดีกว่าคือนำบางส่วนที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย
Read More