Category: ความฉลาดทางสุขภาพ (PQ-Physical Quotient)

PQ…ศาสตร์สนุกช่วยพัฒนาเด็ก

PQ…ศาสตร์สนุกช่วยพัฒนาเด็ก สร้างการเรียนรู้ด้วยของเล่นที่เหมาะสมวัย เรา รู้จักไอคิว ความฉลาดทางสมอง และอีคิว ความฉลาดทางอารมณ์กันมาแล้วว่า เป็นศาสตร์และสูตรที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาอย่างมีคุณภาพ วันนี้เรามารู้จัก PQ (Play Quotient) เพื่อให้พ่อแม่ได้ส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยให้เรียนรู้อย่างร่าเริง ผ่านของเล่นอย่างเหมาะสมบ้าง นายแพทย์จอม ชุมช่วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมนารมย์ เผยว่า PQ หมายถึง ความฉลาดในการเล่น เด็กที่มี PQ ดี จะสามารถประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้ และจินตนาการผสมผสานกับการเล่นได้เป็นอย่างดี
Read More

PQ

เรื่อง : PQ ข้อความ : คือความฉลาดที่ได้มาจากการเรียนรู้ผ่านการเล่น การเล่นเป็นธรรมชาติของเด็ก ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาความคิดและอารมณ์ เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการฝึกฝนและเรียนรู้การแก้ปัญหาต่างๆ และได้ใช้จินตนาการได้เต็มที่ สำหรับเด็กแล้ว การเล่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขา เทียบได้กับผู้ใหญ่คือการทำงานชิ้นสำคัญ การเล่นจะช่วยให้เด็กได้สำรวจสิ่งต่างๆ ช่วยให้ได้ค้นหาคำตอบที่เกิดจากการกระทำ และทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างความคิดความอ่าน และการเล่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กมีความสุขที่สุดอีกด้วย การส่งเสริมด้านการเล่นของลูก เป็นที่จำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับการเลือกสรรของเล่นที่เหมาะกับวัยของลูก แต่พ่อแม่ ควรระลึกไว้เสมอว่า ไม่ว่าของเล่นจะแพงแค่ไหน ดีแค่ไหน แต่ของเล่นชิ้นที่สำคัญที่สุดของลูกที่มีผลต่อการพัฒนาลูกมากที่สุดก็คือ ตัวของพ่อแม่เอง เด็กที่มีความใกล้ชิดผูกพัน กับพ่อแม่
Read More

IQ , EQ , PQ : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

IQ , EQ , PQ : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร Posted by i_sarut in Investment on Oct 13th, 2009 | no responses นักลงทุนที่จะประสบความสำเร็จสูงในระยะยาวได้นั้น ผมคิดว่าจะต้องมีความสามารถหรือความฉลาดในหลายมิติทั้งในด้านของความคิด อารมณ์ และร่างกาย พูดให้เท่ก็คือต้องมี IQ , EQ
Read More

6Q ที่ควรรู้ ( IQ EQ CQ MQ PQ AQ )

6Q ที่ควรรู้ ( IQ EQ CQ MQ PQ AQ ) IQ : Intelligence Quotient ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ การใช้เหตุผล การเชื่อมโยงปัจจัยที่มีผลต่อ IQ ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือพันธุกรรม ส่วนที่สามารถควบคุมได้ คือภาวะโภชนาการ สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม จะเห็นว่าเราควบคุม IQ ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
Read More

PQ ความสมดุลระหว่างความสุขและความฉลาด

PQ ความสมดุลระหว่างความสุขและความฉลาด เรื่อง : นายแพทย์ จอม ชุมช่วย โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีงานวิจัยพบว่าเด็กเรียนรู้ได้ดีต้องมีความรู้สึกผ่อนคลาย มีแรงจูงใจ และชอบกิจกรรมที่ทำ และมีความตื่นตัว องค์ประกอบเหล่านี้มีอยู่พร้อมมูลเมื่อเด็กเล่น ดังนั้น การเล่นจึงเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด นอกจากนี้แล้ว งานวิจัยทางสมองและการเรียนรู้ของเด็กยังชี้ชัดว่าขณะเด็กเล่น สมองของเด็กมีการทำงานมาก นั่นคือมีการกระตุ้น ทำให้เซลล์สมองมีการเชื่อมโยงกันมาก เป็นตัวบ่งชี้ความฉลาด ซึ่งหมายถึงศักยภาพของการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้น หากพ่อแม่ต้องการให้ลูกฉลาด จึงควรสนับสนุนการเล่นของลูก นักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กได้เสนอ Play
Read More