Category: ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ -Intelligence Quotient)

ไอคิว … ความฉลาดที่เพิ่มพูนได้

ไอคิว … ความฉลาดที่เพิ่มพูนได้ นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ไอคิว (IQ) มาจากคำเต็มว่า Intelligent Quotient คือ ระดับสติปัญญา ซึ่งได้มาจากการวัดโดยแบบทดสอบทางสติปัญญา แล้วแปลผลออกมาเป็นตัวเลข ระดับของไอคิวปกติอยู่ในช่วง 90-110 ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้เฉพาะระดับสติปัญญาในบางด้านของเด็ก ที่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ แต่ไม่ได้เป็นตัวหลักในการบ่งบอกว่าผิดปกติหรือไม่ ต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วยเพิ่มเติม ผลที่ได้จากการวัดไอคิว ต้องรู้ในรายละเอียดด้วยว่า ใช้แบบทดสอบใด เป็นแบบทดสอบมาตรฐานหรือไม่ ใครเป็นผู้ทดสอบ ช่วงเวลาที่ทำการทดสอบเด็กมีความพร้อมแค่ไหน
Read More

ไม่ใช่เพราะไอคิว..สงครามระหว่างเพศเหตุจากสมอง

ไม่ใช่เพราะไอคิว..สงครามระหว่างเพศเหตุจากสมอง ทำไมผู้ชายคุยไปดูทีวีไปไม่ได้ ผู้หญิงถนัดนักเรื่องการทำหลายๆ อย่างพร้อมกัน อาทิ เขียนรายการของที่จะซื้อพร้อมกับทำกับข้าวและบอกสามีให้ดูลูกทำการบ้าน การสแกนสมองบ่งบอกว่า สมองผู้หญิงไม่เคยว่างเปล่าแม้ยามหลับ ในทางตรงข้าม ผู้ชายมักพบว่าเวลาถูกขอให้โทรศัพท์ระหว่างดูทีวีเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่ง นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า สมองซีกซ้ายและขวาของคนเราเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยกลุ่มเส้นประสาทที่เรียกว่า corpus callosum โรเจอร์ กอร์สกี้ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในแอลเอ ยืนยันว่าสมองของผู้หญิงมี corpus callosum หนากว่าผู้ชาย 10% และมีการเชื่อมต่อระหว่างสมองสองซีกมากกว่าผู้ชาย 30% ทั้งยังพิสูจน์ได้ว่า หญิง-ชายใช้สมองคนละส่วนกันเวลาทำงานอย่างเดียวกัน สมองของผู้ชายพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มุ่งเน้นกับงานเพียงงานเดียว ขณะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงกระตุ้นเซลล์สมองให้ทำการเชื่อมต่อสมองซีกซ้ายและขวามากขึ้น
Read More

IQ , EQ , PQ : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

IQ , EQ , PQ : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร Posted by i_sarut in Investment on Oct 13th, 2009 | no responses นักลงทุนที่จะประสบความสำเร็จสูงในระยะยาวได้นั้น ผมคิดว่าจะต้องมีความสามารถหรือความฉลาดในหลายมิติทั้งในด้านของความคิด อารมณ์ และร่างกาย พูดให้เท่ก็คือต้องมี IQ , EQ
Read More

6Q ที่ควรรู้ ( IQ EQ CQ MQ PQ AQ )

6Q ที่ควรรู้ ( IQ EQ CQ MQ PQ AQ ) IQ : Intelligence Quotient ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ การใช้เหตุผล การเชื่อมโยงปัจจัยที่มีผลต่อ IQ ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือพันธุกรรม ส่วนที่สามารถควบคุมได้ คือภาวะโภชนาการ สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม จะเห็นว่าเราควบคุม IQ ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
Read More

สร้างเสริม Q ทั้ง 6 เพื่อคุณภาพการทำงานใครว่ายาก ?

สร้างเสริม Q ทั้ง 6 เพื่อคุณภาพการทำงานใครว่ายาก ? เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า IQ และ EQ เป็นปัจจัยความสำเร็จของชีวิตมนุษย์ในโลกปัจจุบันและนาคต ต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค หรือความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส แนวคิดทางจิตวิทยาสมัยใหม่ เชื่อว่า คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานเกิดมาจาก IQ เพียง 20% แต่อีก 80% เกิดจาก EQ หากแต่ปัจจุบันความสามารถหรือความฉลาดของมนุษย์ได้แตกแขนงออกไปอีกหลายด้าน แต่ละด้านมีองค์ประกอบสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็น พื้นฐานของความสำเร็จในการทำงานเช่นกัน เช่น
Read More

ความสำคัญของการพัฒนาไอคิว อีคิวและเอคิว (IQ ,EQ ,AQ)

ความสำคัญของการพัฒนาไอคิว อีคิวและเอคิว (IQ ,EQ ,AQ) ปัจจุบันพบว่าคนที่มี ไอคิวดีเพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าที่ควร ไอคิวสามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ จึงมีผู้ให้ความสำคัญกับไอคิวมาโดยตลอด เด็กที่เรียนเก่ง จะมีแต่คนชื่นชม พ่อแม่ครูอาจารย์รักใคร่ ต่างจากเด็กที่เรียนปานกลางหรือเด็กที่เรียนแย่มักไม่ค่อยเป็นที่สนใจ หรือถูกดุว่า ทั้ง ๆ ที่เด็กเหล่านี้อาจจะมีความสามารถทางด้านอื่น เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพียงแต่ไม่มีความถนัดเชิงวิชาการเท่านั้นเอง มาในช่วงหลัง ๆ ความเชื่อมั่นในไอคิวเริ่มสั่นคลอนเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการวัด และความสำคัญของไอคิว จนในที่สุดเมื่อ ๑๐
Read More

IQ ,EQ, MQ and SQ

IQ ,EQ, MQ and SQ ในหนังสือ ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข คุณระริน อุทกพันธุ์ จากอมรินทร์ พริ้นติ้งฯ ฝากมาส่งท้ายปีเก่า ดร.สนอง วรอุไร อธิบายถึงศักยภาพมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ มีอยู่ที่ 4 ตัว ตัวแรก..ไอคิว..ปัญญาความคิด..ซึ่งเกิดจากการฟังมาก อ่านมาก คิดมาก วิเคราะห์วิจัยมาก ตัวสอง..อีคิว..ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉับไวในความรู้สึกนึกคิด ที่เกิดขึ้นกับจิต ซึ่งเรียกว่าสติสัมปชัญญะ… แม้ว่าไอคิวจะทำให้คนเก่ง แต่ชีวิตจะประสบความสำเร็จนั้น
Read More

เมื่อ IQ ไม่ได้สำคัญที่สุดอีกต่อไป

เมื่อ IQ ไม่ได้สำคัญที่สุดอีกต่อไป     IQ (Intelligence Quotient)  หรือในภาษาไทยคือ  เชาวน์ปัญญา  IQ เป็นมาตรฐานที่ถูกนำมาใช้ชี้วัดความฉลาดของคนมาช้านาน  หลักการคิดของ IQ คือ  ตัวเลขที่แสดงสัดส่วนของระดับความสามารถกับอายุ x 100  ดังนั้นคนที่มีระดับความสามารถแบบปกติ  จะมี IQ = 100  ส่วนคนที่มีความสามารถโดดเด่นเกินอายุจริง  เช่น  เด็กอายุ 12  ปี
Read More

กรมสุขภาพจิตแนะ 5 วิธีสร้างไอคิว/อีคิวให้ลูก

กรมสุขภาพจิตแนะ 5 วิธีสร้างไอคิว/อีคิวให้ลูก กรมสุขภาพจิต 7 ม.ค.- กรมสุขภาพจิต แนะ 5 วิธีสร้างไอคิว อีคิว พัฒนาปัญญาลูก ขณะที่ผลสำรวจพบเด็กไทยอยากไปโรงเรียนแค่ร้อยละ 38 ลดลงจากเดิมร้อยละ 43 ห่วงไอคิวเด็กไทยลดเพราะไม่ชอบอ่านหนังสือ และใช้เวลา 7-8 ชั่วโมงไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการเสวนา “บัญญัติ 5 ประการ พลังสร้างปัญญาลูก”
Read More

นับวันยิ่ง ‘น่าเป็นห่วง’ ‘ไอคิว-อีคิว’ ‘เด็กไทย’ มีไม่พอ !!

นับวันยิ่ง ‘น่าเป็นห่วง’ ‘ไอคิว-อีคิว’ ‘เด็กไทย’ มีไม่พอ !! “การเปลี่ยนแปลงโดยรวมดีขึ้น จาก 61.59 ในปี 2544 เป็น 64.04 ในปี 2549 แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นกลับปรับลดลงจาก 67.87 ในปี 2544 มาอยู่ที่ 59.99 ในปี 2548 และเหลือ 58.75 ในปี 2549
Read More