Category: เศรษฐกิจพอเพียง

ความพอเพียงที่แท้ (ของญี่ปุ่น)

ความพอเพียงที่แท้ (ของญี่ปุ่น) ดร.โสภณ พรโชคชัย อย่างไรหนอจึงเรียกว่า ‘พอเพียง’ ในทางเศรษฐกิจ เราลองมาดูตัวอย่างจากญี่ปุ่นกันว่า ‘ความพอเพียง’ ที่แท้เป็นอย่างไร การพึ่งตนเองที่แท้โดยไม่มีระบบอุปถัมภ์เป็นอย่างไร คล้ายกับเมืองไทยเราหรือต่างกันอย่างไร มารู้จักหมู่บ้านอุมะจิ ในขณะนี้หมู่บ้านต่างๆ ในญี่ปุ่นกำลังพังทลาย โดยในปี 2541 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ทั้งหมด 3,232 แห่ง ระดับต่ำสุดของ อปท. ก็คือหมู่บ้าน ซึ่งมี 570
Read More

แนวคิดผู้นำ ‘อัมพวา’ ต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงสู่ร่ำรวย

แนวคิดผู้นำ ‘อัมพวา’ ต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงสู่ร่ำรวย โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 มีนาคม 2549 09:57 น. ๐ อีกหนึ่งตัวอย่าง‘เศรษฐกิจพอเพียง’ หลักคิดและทิศทางที่จะนำไปสู่ความร่ำรวย ๐ เจาะลึกวิธีคิด มุมมอง การบริหารแบบผสมผสานราชการและธุรกิจ มุ่งสร้างอนาคตเมืองควบคู่ความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ ๐ นายกฯ เมืองอัมพวา เดินหน้าพิสูจน์ฝีมือ จุดพลุจุดเด่นที่แตกต่าง ไต่บันไดฝันสร้างชื่อ‘เวนิสตะวันออก’ ๐ สิ่งที่ทำไปแล้วสำเร็จได้อย่างไรและแค่ไหน ? สิ่งที่จะทำต่อไปจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไร
Read More

‘แตงโม’ ก้าวอย่างพอเพียง ร่วมสมานฉันท์เปลี่ยนอาวุธเป็นอาชีพ

“แตงโม” ก้าวอย่างพอเพียง ร่วมสมานฉันท์เปลี่ยนอาวุธเป็นอาชีพ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 ธันวาคม 2549 09:41 น. “แตงโม” เสื้อยืดที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 20 ปี มียอดขายปีละหลายร้อยล้านบาท ส่งออกไปมากกว่า 16 ประเทศทั่วโลก รวมถึงได้ลิขสิทธิ์ผลิตเสื้อให้แบรนด์อื่นๆ มีหลายราย ความสำเร็จที่เกิดขึ้น หลักที่เจ้าของธุรกิจ อย่าง “อมรา พวงชมภู” กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแฮนดส
Read More

เศรษฐกิจพอเพียง ในแบบ ‘โชค บูลกุล’

เศรษฐกิจพอเพียง ในแบบ “โชค บูลกุล” โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 9 มีนาคม 2550 17:03 น. “โชค บูลกุล” เจ้าของอาณาจักรฟาร์มโชคชัย แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารองค์กรจนประสบความสำเร็จอย่างสูง จากแนวคิดที่ถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ และเมื่อไม่นานมานี้ นักธุรกิจหนุ่ม ได้ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “ตีโจทย์เศรษฐกิจพอเพียง ลดความเสี่ยงเอสเอ็มอี” เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ นำไปประยุกต์ปฏิบัติ ** เศรษฐกิจพอเพียง
Read More

สุวรรณ กันภัย ตัวอย่าง ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ที่ควรเอาอย่าง

สุวรรณ กันภัย ตัวอย่าง “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ควรเอาอย่าง “ถ้าวันพรุ่งนี้ หรือวันต่อๆ ไป หากโลกนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ เราจะนึกถึงอะไร…หรือนึกถึงใคร” จั่วหัวไว้แบบนี้ ไม่ใช่ว่าผมอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบย้อนยุคนะครับ เพียงแต่เป็นหนึ่งในหลายๆ ความประทับใจต่อบุคคลที่ผมพานพบและคิดว่าน่าจะเป็นสาระและมุมมองในอีกแง่หนึ่งบนกับโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีในวันนี้ ก็เท่านั้นเองครับ … บ่ายของวันหนึ่ง หากดูตามปฏิทินก็คงจะย่างเข้าสู่วสันตฤดูแล้ว แต่อุณหภูมิของโลกยังดูเหมือนจะไม่ไยดีกับวันเวลาของปฏิทินที่ถูกกำหนดขึ้นโดยมนุษย์ เพื่ออาศัยกลไกของธรรมชาติในการดำรงอยู่ของชีวิตที่ไม่จีรัง ผมบึ่งรถไปตามถนนลาดยางจากอำเภอศีขรภูมิมุ่งหน้าสู่อำเภอสนม จุดหมายปลายทางที่ห่างกันเพียง ๓๐ ก.ม.ทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นท้องทุ่งเริ่มมีสีเขียวของหญ้าที่ระบัดใบ หลังจากท้องฟ้าประพรมความชุ่มฉ่ำพอให้คลายร้อน ชาวนาบางส่วนที่ขยันทำมาหากิน จับจอบเสียมที่วางไว้หลายเดือนมาปรับแต่งคันนาเตรียมกักเก็บน้ำเพื่อรอฝนใหญ่ที่จะมาถึงในวันข้างหน้า สองข้างทางที่ดูโปร่งตา
Read More

พอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท

พอเพียง” ตามรอยพระยุคลบาท“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ “มีความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญา และความรอบคอบ
Read More

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ::: ประมวลคำในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓ – ๒๕๔๕ ที่เกี่ยวข้องกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจแบบพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความเป็นไปของเมืองไทยและคนไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้มีความ ” พออยู่พอกิน” และมีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยีและความเปลี่ยน แปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ทรงวิเคราะห์ว่าหากประชาชนพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้าง ประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ในที่สุด พระราชดำรัสที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ในการสร้างความเข้มแข็งในตนเองของ ประชาชนและสามารถทำมาหากินให้พออยู่พอกินได้ ดังนี้ “….ในการสร้างถนน สร้างชลประทานให้ประชาชนใช้นั้น จะต้องช่วยประชาชนในทางบุคคลหรือพัฒนาให้บุคคลมีความรู้และอนามัยแข็งแรง ด้วยการให้การศึกษาและการรักษาอนามัย
Read More

เอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมที่ยั่งยืน

เอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมที่ยั่งยืน โครงการเอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ เอาชนะยาเสพติดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง) ๑. หลักการและเหตุผล ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากความคิดที่เบี่ยงเบนของคนอันมีมูลเหตุจากความโลภความไม่รู้จักพอความไม่คำนึงถึงศีลธรรมอันดีฯลฯทำให้คนส่วนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของคนอีกส่วนหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแสงสว่างที่ชี้นำหนทางให้ผู้คนในสังคมได้รู้จักคิดรู้จักความพอดีพอควรมีเหตุผลไม่เอารัดเอาเปรียบกันดำรงชีวิตด้วยความเกื้อกูลซึ่งกันและกันสังคมเช่นนี้จึงเป็นสังคมที่ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขและไม่เพียงแต่จะสามารถเอาชนะยาเสพติดได้เท่านั้นหากยังสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหตุแห่งความโลภความไม่รู้จักพอของคน ๒.วัตถุประสงค์ ๒.๑เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักชัยในการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วม ๒.๒เพื่อเป็นพลังหนึ่งที่จะขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมอย่างกว้างขวางเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ๓.เป้าหมาย กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนจังหวัดละ๘๐หมู่บ้าน/ชุมชนและกทม.๘๐ชุมชนรวมประมาณ๖,๐๘๐หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ๔.แนวทางการดำเนินงาน ๔.๑การคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมโครงการใช้หลักการสมัครใจเป็นหลักโดยใช้กลไกในพื้นที่ได้แก่หน่วยงานและภาคีในจังหวัดเช่นศตส.จ./สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค/กอ.รมน./องค์กรประชาชนต้านยาเสพติด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯเป็นกลไกในการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมโดยยึดถือหมู่บ้าน/ชุมชนที่ค่อนข้างมีความพร้อมและมีความเข้มแข็งจากกระบวนการทำงานในช่วงที่ผ่านมา เป็นหมู่บ้านในลำดับแรกที่จะคัดเลือกทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนควรใช้การหารือร่วมกันใช้ความเห็นพ้องกันของหน่วยที่เข้าร่วมในการพิจารณาคัดเลือกโดยให้ฝ่ายอำนวยการ
Read More

เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดและทางลัดการพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดและทางลัดการพัฒนา เขียนโดย ดร . เสรี พงศ์พิศ Monday, 23 April 2007 ใน “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ” อี.เอฟ.ชูมาเคอร์ วิจารณ์ประเทศกำลังพัฒนาที่ทำแผนพัฒนาประเทศของตนเองแบบเดินต้อยๆ ตามหลังประเทศพัฒนาแล้วว่า “ไม่มีใครคิดว่าวิถีชีวิตแบบพุทธต้องการเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ในขณะที่วิถีชีวิตวัตถุนิยมสมัยใหม่นำมาซึ่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่” เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ที่ถือว่าการเติบโตขึ้นอยู่กับการบริโภค ถ้าไม่โลภไม่อิจฉาและไม่แข่งขันก็ไม่สามารถพัฒนาได้ จึงจำเป็นต้องปลุกเร้าความต้องการให้มาก เศรษฐศาสตร์แบบนี้อาจจะบอกให้ “แปลงสินทรัพย์เป็นทุน” แต่ที่แท้คือ “แปลงทุนให้เป็นเงินเป็นรายได้” จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายถูกขายกินเกือบหมด นี่เป็นปัญหาวิธีคิด และไม่ใช่วิธีคิดธรรมดา
Read More

SMEs กับ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’

SMEs กับ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดย ชมัยพร วิเศษมงคล ที่ปรึกษาSMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) [14-7-2008] เดิมทีผู้เขียนตั้งใจที่จะหาเรื่องใหม่ๆ ที่มีผลต่อการทำธุรกิจของ SMEs มาเล่าสู่กันฟัง แต่พออ่านและฟังรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ก็อดไม่ได้ที่จะยังคงขอวนเวียนอยู่กับการนำเสนอสิ่งที่น่าจะช่วยบรรเทา หรือคลี่คลายปัญหาให้กับธุรกิจลงได้บ้าง สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของธุรกิจต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันคือ แนวคิดทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยขอนำมาทบทวน ทำความเข้าใจ และยกบทความที่น่าสนใจมาช่วยบอกถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจว่าทำได้ไหม ทำอย่างไร # “เศรษฐกิจพอเพียง” แนวคิดที่มีมาเกือบ 35 ปี
Read More