Category: 05 เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ : ผลจากการอุดหนุนพลังงาน ตอน 1

เศรษฐกิจ : ผลจากการอุดหนุนพลังงาน ตอน 1 รู้ทันกระแสเศรษฐกิจและพลังงาน : ผลจากการอุดหนุนพลังงาน บทเรียนสำหรับประเทศไทย (1) รู้ทันกระแสเศรษฐกิจและพลังงาน : ผลจากการอุดหนุนพลังงาน บทเรียนสำหรับประเทศไทย (1) : โดย … ดร. โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Chodechai.energyfact@gmail.com ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาพลังงานได้ปรับตัวสูงขึ้น
Read More

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้า ในภาคของสังคมต่อ

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้า ในภาคของสังคมต่อ โดย … ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Chodechai.energyfact@gmail.com ผมยังคงพูดถึงอนาคตโลกในอีก 30 ปีข้างในภาคของสังคมครับ โดยคาดการณ์ว่าโลกในอนาคต กำลังขยายสู่ความเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ก่อให้เกิดเป็นเมืองอุตสาหกรรม สร้างกระแสการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองเป็นจำนวนมาก โดยประเทศกำลังพัฒนาจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งการขยายตัวของเมืองดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของความยากจนในเขตเมือง การขาดแคลนที่อยู่อาศัยของประชากรเมือง ความไม่เพียงพอของการให้บริการจากหน่วยงานรัฐบาล ทั้งทางด้านการศึกษาและสวัสดิการอื่นๆ
Read More

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้าในมุมสังคม

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้าในมุมสังคม โดย … ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในบทความเมื่อครั้งก่อน ผมได้เล่าถึงทิศทางอนาคตโลกในมิติด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุมไปถึงอนาคตของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกลุ่มที่นักวิเคราะห์เศรษฐกิจเรียกกันว่า BRIICS ทิศทางการค้าการลงทุนที่ขยายตัวเข้าสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น และแนวโน้มการใช้พลังงานโลกที่จะสูงขึ้น ผลักดันให้ราคาพลังงานจะต้องราคาแพงขึ้นต่อจากนี้ไป ในบทความนี้ ผมอยากจะพูดถึงทิศทางและอนาคตของสังคมโลกครับ รวมทั้งปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญของสังคมโลกในอนาคตครับ ผมว่าปัจจัยด้านสังคมที่จะมีนัยทางเศรษฐกิจมากที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการเข้าสู่โลกแห่งผู้สูงวัย โดยประชากรยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปี ค.ศ.2020
Read More

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้าในมุมการเงินการคลัง

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก30ปีข้างหน้าในมุมการเงินการคลัง ประเทศต่างๆ จะมีหนี้สาธารณะมากขึ้น เนื่องจากเป้าหมายนโยบายการคลังนั้นต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของประเทศ รัฐบาลประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้มการดำเนินนโยบายขาดดุลงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องจัดหาแหล่งกู้เงินให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งผลให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น จากข้อมูลแนวโน้มหนี้สาธารณะโลกจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 54 ของจีดีพีในปัจจุบันเป็นร้อยละ 98 ในปี ค.ศ. 2035 ในส่วนของประเทศไทยนั้นมีหนี้สาธารณะอยู่ที่ประมาณ 4.6 ล้านล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 42 ของจีดีพี ภายใต้หลักการก่อหนี้สาธารณะต้องไม่เกินร้อยละ 60
Read More

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก 30 ปีข้างหน้าในมุมการลงทุน

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก 30 ปีข้างหน้าในมุมการลงทุน โดย … ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วันนี้มามองกันต่อในมิติของการลงทุนบ้างครับ ในมิติของการลงทุนระหว่างประเทศจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน การลงทุนทางตรงและการซื้อขายควบรวมกิจการมีแนวโน้มชะลอตัวลง ขณะที่การไหลย้อนกลับของการลงทุนในรูปของการส่งกำไรกลับคืน (Divestment) เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ประชาชนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ (Aging Society) นอกจากนี้ แนวโน้มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนมีแนวโน้มมากขึ้น
Read More

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก 30 ปีข้างหน้าในมุมมองการค้า

เศรษฐกิจ : มองอนาคตโลกในอีก 30 ปีข้างหน้าในมุมมองการค้า โดย … ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เราเคยสงสัยกันไหมครับว่า ในอนาคตอีก 30-40 ปีข้างหน้า โลกของเรา ประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไร พอดีผมได้มีโอกาสคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคมหลายท่าน และในบทความนี้ ผมจะขอลองสังเคราะห์ทิศทางอนาคตโลกนะครับ ผมว่าปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญด้านเศรษฐกิจในอนาคต คือ กลุ่ม BRIICS จะมีแนวโน้มขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก
Read More

Credit Rating Agency : ปัจจัยบ่งชี้การลงทุนในโลกปัจจุบัน

Credit Rating Agency : ปัจจัยบ่งชี้การลงทุนในโลกปัจจุบัน 1. การจัดการและผลการดำเนินงาน (Management and mance) ในระดับธุรกิจพิจารณาจากผลกำไรหรือขาดทุนของกิจการ ความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ โครงสร้างในการบริหารงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร การแก้ไขปัญหาของธุรกิจในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่มีผลต่อผลประกอบการของกิจการ ในระดับประเทศพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ฐานะทางการคลัง ความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนภาวะการค้า การลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 2. ขนาด
Read More

‘Cluster’ คือ คำตอบ เพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันไทย

“Cluster” คือ คำตอบ เพิ่ม ศักยภาพการแข่งขันไทย สถานภาพความสามารถการแข่งขันของไทยวันนี้ นับวันไต่ระดับลงอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นทิศทางที่เริ่มาตั้งแต่ปี 2548 ทั้งในเชิงของสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐานประเทศ โดยเฉพาะสมรรถนะทางเศรษฐกิจนั้นได้หล่นจากอันดับ 7 ไปอยู่ที่ 33 และประสิทธิภาพภาครัฐจาก 14 ลงไปที่ 27 ขณะที่ประสิทธิภาพภาคธุรกิจยังอยู่ในอาการทรงๆ สวนทางกับเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่มีอันดับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง(ดูตารางประกอบ) ถามว่า เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย
Read More

ข้อคิดจากประวัติศาสตร์ ว่าด้วยธุรกิจแบบโมโนโปลี

ข้อคิดจากประวัติศาสตร์ ว่าด้วยธุรกิจแบบโมโนโปลี คอลัมน์ ดุลยภาพ ดุลยพินิจ โดย นวพร เรืองสกุล มติชนรายวัน วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9615 ต้นปี 2544 ประเทศไทยอยู่ระหว่างช่วงต่อของสองนายกรัฐมนตรี คนหนึ่งยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ แต่ว่าอีกคนหนึ่งก็พร้อมเป็น เพราะได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้ว รอเพียงการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ของกฎหมาย ผู้เขียนบังเอิญไปประชุมโต๊ะกลมช่วงฤดูหนาวในมลรัฐแคลิฟอร์เนียร่วมกับนักลงทุนสถาบันต่างๆ ของสหรัฐ(ฝั่งแปซิฟิก)
Read More

ทฤษฎีลิงกระโดดต้นไม้… นัยต่อการกำหนดทิศทางประเทศ

ทฤษฎีลิงกระโดดต้นไม้… นัยต่อการกำหนดทิศทางประเทศ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2550 ตามทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) เมื่อประเทศต่างๆ ทำการค้าระหว่างประเทศ จะทำให้ประเทศเหล่านั้นมั่งคั่งมากขึ้น แต่คำถามคือ เหตุใดหลายประเทศในโลก แม้ส่วนใหญ่ได้เปิดประเทศ เพื่อทำการค้าระหว่างประเทศแล้ว แต่ประชาชนยังคงยากจนอยู่ (ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลกระทบของการค้าที่ไม่เป็นธรรม และการผูกขาดภายในประเทศ) คำถามดังกล่าวมีความน่าสนใจอย่างยิ่งในเชิงการกำหนดนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาความสามารถในการแข่งขัน และความยากจน โดยเฉพาะในยุคที่โลก ถูกผลักไปในทิศทางของการเปิดเสรีทางการค้า
Read More