Category: Marketing

สร้างกระแสด้วย Online Social Networking

สร้างกระแสด้วย Online Social Networking โลกทุกวันนี้หากกิจการใดจับกระแสอินเทอร์เน็ต หรืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ไม่ทัน ก็เรียกได้ว่า”ตกรุ่น” เนื่องจากทุกวงการต่างได้รับผลกระทบ และความเชื่อมโยงจากปรากฏการณ์ออนไลน์ทั้งสิ้น ในโลกธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงในทิศทางและแนวโน้มของพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งในปัจจุบันวิถีชีวิตผู้บริโภคผูกติดอยู่กับช่องทางออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เสมือนหนึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันไปแล้ว ผู้บริโภคยุคใหม่กลุ่มที่ว่านี้ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะผู้กุมอำนาจซื้อในอนาคต นักการตลาดเรียกกลุ่มนี้ว่า เจเนอเรชั่น “ซี” โดยตัว C นั้นมาจากคำว่า Connect นั่นเอง ซึ่งผู้บริโภคในยุคเจเนอเรอชั่นซีก็คือผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำให้แนวคิด ทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีวิถีการดำรงชีวิตที่ผูกติดกับเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสมัยใหม่มากขึ้น เรียกว่ากิจวัตรตั้งแต่เช้ายันค่ำก็ผูกติดกับเทคโนโลยี ดังนั้นการจัดการกับลูกค้ากลุ่มนี้ก็ควรมีวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน
Read More

Flexible Trend หลากดีไซน์เป็นหนึ่งเดียว

Flexible Trend หลากดีไซน์เป็นหนึ่งเดียว “Flexible Trend” แนวโน้มไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลต่อ “สถาปัตยกรรม” ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อสะท้อนตัวตนของผู้ใช้ชีวิตอย่างชัดเจน ปรากฏการณ์ของ “Flexible Trend” แพร่กระจายไปทั่วโลก แม้ว่าจะยังไม่มีนิยามของคำนี้อย่างชัดเจน แต่พอที่จะอธิบายได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อด้าน “สถาปัตยกรรม” โดยตรง เพราะพฤติกรรมของการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปทำให้ความต้องการใช้สอยพื้นที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการ “อรดา สิงหเดชาชัย” ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ ดิส ดีไซน์ และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาพระจอมเกล้าธนบุรี ได้อธิบายว่า “มนุษย์มีความชอบที่หลากหลาย ชอบสินค้าหลายอย่าง
Read More

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคขึ้นสุดท้ายที่ซื้อสินค้าและบริการไปเพื่อกินเองใช้เองหรือเพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผู้บริโภคทุกคนที่ซื้อสินค้าและบริการไปเพื่อวัตถุประสงค์เช่นว่านี้รวมกันเรียกว่าตลาดผู้บริโภค ผู้บริโภคทั่วโลกนั้น มีความแตกต่างกันในลักษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่องของอายุ รายได้ ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น ทำให้พฤติกรรมการกินการใช้ การซื้อ และความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ทำให้มีการซื้อการบริโภคสินค้าและบริการหลาย ๆ ชนิดที่แตกต่างกันออกไป นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ทำให้มีการบริโภคแตกต่างกัน โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
Read More

มาสร้าง ‘แบรนด์’ กันดีกว่า

Smart SMEs : มาสร้าง “แบรนด์” กันดีกว่า ว่ากันว่า จุดหมายปลายทางของทุกธุรกิจอุตสาหกรรมก็คือ การมี “แบรนด์” หรือ “ตรายี่ห้อ” เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของบริษัท องค์กร สถาบัน ตัวสินค้าหรือบริการ เพราะ “แบรนด์” หรือ “ตรายี่ห้อ” จะเป็นการสร้าง “มูลค่าเพิ่ม” ให้แก่องค์กรหรือสินค้าของเรา ซึ่งมีผลต่อยอดรายได้มากที่สุด เรื่องของการสร้างแบรนด์นี้ ยังรวมถึง “แบรนด์ของบุคคล”
Read More

Image on Advertising

Image on Advertising ไม่ว่าจะดูโฆษณาทางโทรทัศน์ ตามหนังสือพิมพ์ หรือแม้กระทั่งแผ่นพับของสินค้าหรืองานบริการ สิ่งหนึ่งที่เรามักจะพบก็คือ “ภาพประกอบ” ของสื่อ นั้นๆ ภาพที่นักออกแบบเลือกมาใช้นั้นมีอยู่หลายรูปแบบ และจุดประสงค์หลักของการใช้รูปภาพก็เพื่อต้องการให้ผู้รับสารหรือผู้บริโภคเข้าใจในสิ่งที่ผู้ประกอบการนำเสนอได้ง่ายขึ้น และบางครั้งรูปภาพแต่ละรูปยังมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความเข้าใจในตัวสินค้า หรือบริการที่มากกว่าข้อความที่เขียนลงในสื่อนั้นๆ ซะอีก วันนี้ผมเลยขอแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการใช้ภาพเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจในสื่อที่เราทำอยู่นะครับ การใช้ภาพนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งก็คือ Rational based appeal กับ Image based appeal Rational base appeal
Read More

กลยุทธ์โฆษณาโดยลูกค้า และเพื่อลูกค้า !!!

กลยุทธ์โฆษณาโดยลูกค้า และเพื่อลูกค้า !!! จับเข่าชนฯ วันนี้ จะกล่าวถึงแนวโน้มใหม่อีกประการหนึ่ง ของกลยุทธ์ที่กำลังมาแรงมาก นั่นคือการสร้างสรรค์งานโฆษณาโดยลูกค้าและเพื่อลูกค้า ความหมายของการสร้างสรรค์งานโฆษณาโดยลูกค้าเพื่อลูกค้า ก็คือ ชิ้นงานโฆษณาที่กิจการหนึ่งๆมีการดำเนินการเพื่อที่จะกระตุ้นความต้องการของลูกค้า แทนที่จะมีแค่ฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณาหรือที่คุ้นเคยกันในนามของ “ครีเอทีฟ” ทั้งหลายมาเป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำทั้งหมด การโฆษณาลักษณะนี้จะดึงให้ “ลูกค้า” เป้าหมายของกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์งานต่างๆด้วย เช่นในกรณีของ รถยนต์ ออดี้ ที่ได้ริเริ่มการนำเทคนิคนี้มาใช้ในการส่งเสริมการตลาด ออดี้ เริ่มที่รถยนต์รุ่นใหม่ รุ่น A3 แฮชแบ็ค ที่ลงโฆษณาในสื่อมากมายหลายประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
Read More

แปลงชื่อเป็นทุน ‘คนดัง’ ขายแบรนด์

แปลงชื่อเป็นทุน ‘คนดัง’ ขายแบรนด์ จับตาโมเดลธุรกิจอิงกระแส(นิยม) ที่มาเร็ว…แรง ปั้นแบรนด์ ‘คนดัง’ เพื่อ ‘คนดัง’ ธุรกิจทำเงินคนบันเทิง ที่ต้องพิสูจน์กันด้วยความสามารถเฉพาะทางและเชิงชั้นธุรกิจ ขณะที่ชื่อเสียงเป็นเพียงใบเบิกทาง ‘คนดัง’ ขายแบรนด์ โมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ แต่กลับได้รับการตอบรับเร็วและเแรงในสังคมนิยมบริโภคสื่อ โดยเฉพาะเมื่อคนดังเหล่านั้น เริ่มต้นมาจากถนนคนบันเทิง ลิขสิทธิ์ทุนหรือไลน์เส้นที่ดำเนินมาพร้อมๆ กับความมีชื่อเสียงของกลุ่มคนดังกล่าว เปรียบเสมือนเป็นแหล่งเงินเพิ่มค่าให้กับเจ้าของแบรนด์ได้อย่างต่อเนื่อง หากรู้จักบริหารจัดการที่เป็นระบบ ระเบียบ และด้วยเหตุนี่เองที่สะท้อนให้ ‘คนดัง’ หันมาหาแบรนด์สินค้าจากความมีชื่อเสียง ผ่านตัวตนที่ต้องการนำเสนอ การสร้างแบรนด์จากตัวตน
Read More

สารพัดธุรกิจแตกไอเดีย…จับตลาดรุ่นเดอะ

สารพัดธุรกิจแตกไอเดีย…จับตลาดรุ่นเดอะ แม้ปัจจุบันตลาดสำหรับผู้สูงอายุในเมืองไทย จะยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่คึกคัก หรือเฟื่องเท่ากับในต่างประเทศ แต่แนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุ ที่กำลังมาถึงอย่างหนีไม่พ้น ก็ทำให้มีหลายธุรกิจเริ่มจับไอเดียนี้ เข้ามาใช้เป็นโอกาสในการทำธุรกิจเช่นกัน และนี่คือตัวอย่างความเคลื่อนไหวบางส่วนที่ลองรวบรวมมาให้เห็นภาพ ๐ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าคอนซูเมอร์ในเครือสหพัฒน์ อาทิ เปา ซอลท์ ซิสเท็มมา เบนเข็มหันมาพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น ขานรับกลุ่มผู้สูงอายุที่จะเป็นตลาดใหญ่ในอีก 10 ปีข้างหน้า พ่วงกับเทรนด์คนไทยที่หันมาใส่ใจสุขภาพ ๐ มุมสุขภาพ กับผู้สูงอายุ ถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ลูกเล่น
Read More

‘ธุรกิจใหม่ไอเดียดี’ จะไปรอดหรือไม่

“ธุรกิจใหม่ไอเดียดี” จะไปรอดหรือไม่ ไอเดียธุรกิจแจ๋วๆ อาจเกิดขึ้นได้อย่างฉับพลันทันที หรือไม่ก็อาจเป็นผลมาจากการครุ่นคิด ติดตาม ค้นคว้า มาช่วงระยะเวลาหนึ่งก็เป็นได้ สำหรับเถ้าแก่มือเก่าที่มีความฉมังในสมรภูมิธุรกิจ การสเกตช์ภาพคร่าวๆ ของไอเดียที่แวบขึ้นมาลงบนกระดาษเช็ดปากในร้านอาหาร ก็อาจกลับกลายมาเป็นธุรกิจเงินล้านได้โดยไม่ยากนัก แต่สำหรับเถ้าแก่ใหม่แล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าไอเดียที่เกิดขึ้น เมื่อนำมาทำเป็นธุรกิจจริงๆ แล้ว จะไปรอดหรือไม่? วิธีการที่จะตรวจสอบไอเดียธุรกิจว่าจะไปรอดหรือไม่ สามารถทำได้โดยเทคนิคที่เรียกว่า “การวิเคราะห์ตลาด” การเริ่มต้นธุรกิจจากไอเดียหรือความคิดทันที โดยไม่ผ่านขั้นตอน “การวิเคราะห์ตลาด” กลายเป็นกับดักหรือหลุมพรางทำให้เถ้าแก่ใหม่หลายต่อหลายรายไปได้ถึงดวงดาว หรือต้องใช้เงินทุนจำนวนไม่น้อย ทุ่มไปไม่ถูกจุด และมารู้ภายหลังว่า เป็นการทำให้ต้นทุนการสร้างธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น
Read More

เข้าง่าย ออกยาก

มาร์เก็ตติ้งกูรู : เข้าง่าย ออกยาก บัตรเครดิตรุ่นใหม่ๆ ที่แข่งกันอย่างเอาเป็นเอาตาย ทำให้บัตรทอง หรือบัตรเครดิตที่ต้องจ่ายรายปีต้องชิดซ้าย เดี๋ยวนี้บัตรเครดิตต้องไม่มีรายปี และแถมต้องเป็น “พลาตินั่ม” ที่มีสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ผมได้บัตรใหม่มาหลายใบ ซึ่งมีข้อเสนอน่าจูงใจกว่าใบเก่าๆ ทั้งนั้น แน่นอนครับ เมื่อได้ใหม่ก็ต้องถึงเวลาเลิกบัตรเก่าเป็นธรรมดา ผมก็เริ่มโทรไปแต่ละแบงก์เพื่อยกเลิก ก็นึกว่าจะยกเลิกง่ายๆ ที่ไหนได้กระบวนการซับซ้อนมากครับ ตั้งแต่พนักงานเริ่มถามเหตุผล มีวิธีหน่วงเหนี่ยวต่างๆ บางธนาคารก็บอกว่าผมเป็นลูกค้าชั้นดี ธนาคารก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้ ผมก็นึกในใจว่าทำไม (มัน)
Read More