Category: Leadership

ผู้นำ จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ผู้นำ จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงของสังคม วันที่ : 21 มิถุนายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นับเป็นประเด็นหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากในขณะนี้ โดยเฉพาะการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันภาวะโลกร้อน นับเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็นกระแสที่มีการพูดถึงกันข้ามปี สังเกตได้จากการที่ผมได้รับเชิญให้ไปออกรายการวิทยุ และโทรทัศน์หลายรายการ มีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการร่วมรักษาสภาพแวดล้อมกันมากขึ้น การไปพูดคุยในประเด็นดังกล่าวทำให้ผมนึกถึงความสำเร็จของประชาคมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในการรณรงค์ให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เนื่องจากความเอาจริงเอาจังของผู้นำองค์กร ที่ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีการผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นสหวิทยาการ รวมถึงออกกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาระเบียบของผู้ปฏิบัติงานทุกคน อันเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาคมทุกคนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรังสรรค์สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
Read More

ผู้นำต้องเป็นนักพูด

ผู้นำต้องเป็นนักพูด วันที่ : 3 กรกฎาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ แม้แบบอย่างการกระทำจะมีพลังมากกว่าคำพูด แต่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มักเป็น “นักพูดจูงใจ” ที่ยอดเยี่ยมด้วยเสมอ บทสรุปประการสำคัญที่ผมได้จากการใช้เวลาว่างอ่านสุนทรพจน์ของผู้นำระดับโลก ทั้งผู้นำทางการเมือง ผู้นำองค์กรธุรกิจ และผู้นำด้านการเคลื่อนไหวทางสังคม นับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน คำกล่าวของบุคคลเหล่านี้ ปลุกเร้าความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมของผู้ฟังให้เป็นไปในทิศทางที่ผู้พูดต้องการ “ไม่สำคัญว่าเราจะต้องใช้เวลานานสักเท่าใด ในการเอาชนะการรุกราน (ของญี่ปุ่น) ที่เตรียมการณ์มาอย่างดีในครั้งนี้ ประชาชนชาวอเมริกันทั้งหลาย
Read More

ปลูกฝังภาวะผู้นำของผู้หญิง

ปลูกฝังภาวะผู้นำของผู้หญิง วันที่ : 1 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด จากบทความเรื่อง“Let women rule”โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูต Swanee Hunt(Ambassador Swanee Hunt) ผู้อำนวยการโครงการผู้หญิงและนโยบายสาธารณะ (Women and public policy Program) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ชี้ให้เห็นว่า สาเหตุสำคัญที่ผู้หญิงไม่อยากเล่นการเมือง เพราะเห็นว่าการเมืองเป็นเกมที่สกปรก
Read More

“ภาวะผู้นำ” สร้างได้ในวัยเยาว์

“ภาวะผู้นำ” สร้างได้ในวัยเยาว์ วันที่ : 1 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : แม่และเด็ก วิกฤติเด็กและเยาวชนขาดภาวะผู้นำกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เด็กและเยาวชนจำนวนมากขาดมุมมองความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของการเป็น “ผู้นำ” ขาดวุฒิภาวะและทักษะในการเป็นผู้นำ ใช้ชีวิตไหลไปตามกระแสค่านิยมสังคม ไม่กล้าแสดงความเห็นในเรื่องที่ต่างจากคนส่วนใหญ่ ไม่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ขาดการมีส่วนร่วมในสังคม เช่น การแสดงออกและการเสนอความคิดเห็นต่อปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในประเทศ ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว “ภาวะผู้นำ” นับเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
Read More

บุคลิกลักษณะ 20 ประการของการเป็นผู้นำ

บุคลิกลักษณะ 20 ประการของการเป็นผู้นำ บุคลิกลักษณะ ของการเป็นผู้นำนั้น ถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแล้ว ย่อมมีอยู่มากมาย แต่ในที่นี้เราจะนำมากล่าวเฉพาะที่สำคัญ ๆ และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและยึดถือเป็นแบบอย่างเท่านั้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้มีอยู่ด้วยกัน 20 ประการ คือ 1. ความรู้ (Knowledge) 2. ความกล้าหาญ (Courage) 3. ความเด็ดขาด (Decisiveness) 4. ความไม่เห็นแก่ตัว/เสียสละ (Unselfishness) 5. ความสงบเสงี่ยม
Read More

ชนะศึกด้วยเจรจา กลเกมทางการทูต

ชนะศึกด้วยเจรจา กลเกมทางการทูต ประมวลชัยชนะอันประเสริฐของซุนวูนอกจากชนะโดยไม่ต้องรบเป็นอันดับหนึ่งแล้ว รองลงมาคือการชนะด้วยการทูตเนื่องจากชัยชนะในลักษณะนี้จะได้มากกว่าเสียที่สำคัญไม่นำพาไปสู่สงคราม ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะอันใหญ่หลวง ในอดีตยุคจ้านกว๋อ (พ.ศ.68-พ.ศ.322) ในยุคสงครามช่วงที่สอง (ภายหลังจากที่แคว้นเว่ยแพ้สงครามที่หม่าหลิง) เป็นยุคที่แต่ละแคว้นพยายามที่จะใช้อุบายทางการทูตควบคู่ไปกับทหารและบ่อยครั้งก็ใช้การทูตนำการทหาร เพื่อสร้างแนวร่วมพันธมิตรในการโค่นขั้วอำนาจรัฐใหญ่ๆ ในขณะนั้นอาทิแคว้นฉิน แคว้นฉู่ แคว้นฉี ซึ่งเป็นแคว้นใหญ่มหาอำนาจในยุคดังกล่าว การดำเนินสงครามในลักษณะดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแคว้นใหญ่เพียงอย่างอย่างเดียว หากแต่ว่ายังส่งผลกระทบต่อแคว้นเล็กแคว้นน้อยจำนวนมาก เนื่องจากบางแคว้นใช้ช่องว่างทางการเมืองในช่วงเปิดศึกสงครามผนวกดินแดนแคว้นเล็กเหล่านี้ เข้ามาอยู่ในแคว้นตนโดยเฉพาะแคว้นฉิน ซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขอันได้เปรียบของแคว้นฉินในเวลาต่อมา เพราะว่าสงครามในช่วงดังกล่าวทำให้เกิดความแตกแยกในรัฐใหญ่ๆ ที่เหลือในแถบภาคกลาง(จงหยวน) จนทำให้แคว้นใหญ่เหล่านั้นถูกบั่นทอนกำลังไปอย่างมากมาย เป็นการปูทางสู่สงครามช่วงที่สาม ซึ่งแคว้นฉินสามารถสร้างความได้เปรียบทางการเมืองและการทหารอย่างเห็นได้ชัด จนเป็นรัฐมหาอำนาจจนยากจะมีแคว้นใดจะมาต่อกรและในที่สุดฉินหวางเจิ้งหรือพระเจ้าฉินซีฮ่องเต้ก็สามารถรวบรวมแผ่นดินได้ทั้งหมด ปัจจุบันการชนะในลักษณะดังกล่าวคงจะเป็นเรื่องที่ยาก
Read More

‘อำนาจ’ เป็นของแปลก ใช้มากไป ก็หมด ใช้น้อยไป ก็หมด !

“อำนาจ” เป็นของแปลก ใช้มากไป ก็หมด ใช้น้อยไป ก็หมด ! ท่านผู้อ่านที่ติดตามข่าวการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คงมีโอกาสฟังการหารือ ตลอดถึงการชี้แจง และโต้ตอบกันไปมาระหว่างผู้ที่เห็นด้วย ไปจนถึงผู้ที่เฉยๆ เรื่อยไปถึงผู้ที่ไม่เห็นด้วย โดยต่างมีมุมมอง มีเหตุผลของตน ไล่อย่างไรก็ไม่จนกันและกัน ทำอย่างไรต่างฝ่ายก็ไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจและมุมมองให้เป็นหนึ่งเดียวได้ ประเด็นที่ดิฉันขอนำมาหารือสัปดาห์นี้คือ แนวทางในการโน้มน้าวจิตใจคนรอบข้าง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องทำงานร่วมกัน ทำอย่างไรหนอที่จะทำให้ทั้งทีมพายเรือไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะยามที่องค์กรต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างยิ่งยวด มุมมองหนึ่งของการที่คนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนึ่งเชื่อถือ ตลอดจนเห็นพ้อง ยอมเลี้ยว ยอมเดินบนเส้นทางที่คดเคี้ยวตาม ขึ้นอยู่กับ
Read More

ธรรม…ของผู้นำ

ธรรม…ของผู้นำ ในการยุทธกรรมใดๆ ซุนวู ให้แม่ทัพนายกองวินิจฉัยองค์ประกอบเบื้องต้น 5 ประการ และสิ่งแรกสุดใน 5 ประการนี้คือ “ธรรม” ของตนเองและของกองทัพ (อีกสี่ประการได้แก่ ดินฟ้าอากาศ ภูมิประเทศ ขุนพล และระเบียบวินัย) Biz Intelligence วันนี้ ตั้งใจจะกล่าวถึง “ธรรมะ” โดยเฉพาะธรรมะของผู้นำ ที่พึงมี แต่ขออ้างทฤษฎีฝรั่งเป็นเค้าโครง ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะเห็นว่าความคิดฝรั่งมังค่าดีกว่าความคิดไทย หรือเห็นว่าตะวันตกยิ่งใหญ่กว่าตะวันออก แต่มองว่าอะไรเป็นองค์ความรู้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
Read More

ระวัง!มีบล็อกองค์กรผิดพลาด ตำแหน่ง Chief Blogger ร้อนแรงเกิน

ระวัง!มีบล็อกองค์กรผิดพลาด ตำแหน่ง Chief Blogger ร้อนแรงเกิน ์องค์กรหรือบริษัทของคุณ ควรมีบล็อกหรือไม่ อย่างไร? นั่นคือคำถามที่นักการตลาดยังคงค้นหาคำตอบอยู่หลายปีหลังจากที่กระแสบล็อกส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Blog) หลั่งไหลเข้าสู่โลกแห่งเว็บ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าบล็อกองค์กรและตำแหน่งประธานบล็อกเกอร์ (Chief Blogger) จะเริ่มเข้ามามีบทบาทภายในองค์กรมากขึ้น เช่น เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทอย่าง โคคา-โคล่า แมริออท และโกดักต่างเฟ้นหาผู้รับตำแหน่งประธานบล็อกเกอร์ (ไม่ว่าจะใช้ชื่อตำแหน่งนี้โดยตรงหรือไม่ก็ตาม) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและผูกสัมพันธ์กับผู้บริโภค “การมีประธานบล็อกเกอร์สำหรับองค์กรโดยเฉพาะเป็นไอเดียที่เยี่ยมมาก” นายแมค
Read More

‘วิธีคิดของ CEO’ คือ ‘จุดเริ่มต้นของ……’ !

“วิธีคิดของ CEO” คือ “จุดเริ่มต้นของ……” ! เชื่อหรือไม่ว่า….ทุกความล้มเหลว หรือ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ จุดเริ่มต้นขี้นอยู่กับว่าธุรกิจนั้นมีผู้นำแบบใด? หลายธุรกิจเคยล้มเหลวแต่เมื่อมี CEO คนใหม่มาก็สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์ให้กลับมารุ่งเรืองได้ ในขณะที่หลายธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จก็กลับกลายเป็นล้มเหลวเมื่อ CEO คนใหม่เข้ามาบริหาร… ลองมาดูตัวอย่าง วิธีคิดของ CEO 2 ประเภทในวันนี้…ว่าจะส่งผลอะไรให้เกิดขี้นกับ ลูกค้า พนักงาน และองค์กร! CEO ประเภทแรก….ทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดและทำ…ทำเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่…(ของตนเอง)! CEO จำนวนไม่น้อย มีวิธีคิดในลักษณะนี้……
Read More