Best Practice ‘สุดยอด’ การทำธุรกิจของเอสเอ็มอี

Best Practice “สุดยอด” การทำธุรกิจของเอสเอ็มอี

หลายคนเคยคิดว่า การทำธุรกิจเอสเอ็มอีให้ประสบความสำเร็จนั้น เป็นเรื่องของ

ความสามารถส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่อาจลอกเลียนแบบกันได้ อย่างไรก็ตาม ก็มีนักวิชาการหรือนักวิจัยจากหลายๆ สำนักทั่วโลก ที่พยายามสังเกต รวบรวม และศึกษาผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จว่า ผู้ประกอบการเหล่านั้น มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อนำธุรกิจของตนเองไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผลการวิจัยดังกล่าว มักจะนำมารวบรวมและเผยแพร่ให้ผู้สนใจและสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบในวงกว้าง ภายใต้หลักการของ “Best Practice” หรือ วิธีที่ดีที่สุด เท่าที่มีผู้ทำกันอยู่ในปัจจุบัน

ผมกับเพื่อนร่วมทีมภายใต้ชื่อ “คณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย” ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านผู้อำนวยการ สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ แห่ง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดโครงการ “เพิ่มผลิตภาพ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการและธุรกิจภาคการผลิต” ให้กับเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ที่มีความสนใจในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองไปสู่ความเป็น “Best Practice” ในทั้ง 3 สาขา ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้บริการ และธุรกิจภาคการผลิต

เจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี จะได้รับการประเมินสภาพของธุรกิจในปัจจุบัน และจะมีทีมงานที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพ ร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เข้าไปช่วยเหลือปรับปรุงธุรกิจของท่าน ในด้านที่ท่านเห็นว่ายังเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ธุรกิจของท่านเดินไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ไม่ดีเท่าที่ใจคิดอยากได้ หรือในด้านที่ท่านไม่รู้ตัวเองว่าเป็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคขัดขวางการก้าวกระโดดของธุรกิจของท่าน หากไม่ได้สายตาจากที่ปรึกษาธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาช่วยดูให้ท่าน

โดยอาศัยหลักวิชาการบริหารจัดการที่ถูกต้อง…ไม่จำเป็นต้องอาศัยโชคชะตา หรือ หลักโหราศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว

การบริหารธุรกิจเอสเอ็มอีให้ไปสู่ความเป็นเลิศ ที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอีได้อย่างยั่งยืน จะมีแนวทางสำคัญที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นและฝังตัวให้เป็นวัฒนธรรมประเพณีภายในกิจการให้ได้ใน 7 ด้าน ได้แก่

1. บทบาทของเจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำธุรกิจของตนไปสู่ความเป็นเลิศ โดยการพัฒนาตนเองให้สามารถสร้างวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและเป็นไปได้สำหรับธุรกิจของตนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ เจ้าของกิจการยังต้องสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการทำธุรกิจ ต้องมีจิตสำนึกและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัย การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้กับลูกน้องหรือพนักงาน

วิสัยทัศน์ของเจ้าของกิจการ ยังต้องรวมไปถึงการให้ความสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกจ้างและผู้ช่วยงานมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การให้อำนาจตัดสินใจตามลำดับขั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการของกิจการ รวมถึงมีการให้รางวัลและยกย่องชมเชยลูกจ้างและผู้ช่วยงาน และที่สำคัญอย่างยิ่ง ก็คือ การให้ความสำคัญต่อข้อบังคับพื้นฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/การดำเนินธุรกิจ และตระหนักถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม/ชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้ลูกจ้างหรือผู้ช่วยงานปฏิบัติตามและทำงานอย่างมีจริยธรรม

2. การวางแผนกิจการ

เอสเอ็มอี ตัวอย่าง จะต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจระยะสั้น – ระยะยาว มีการถ่ายทอดแผนธุรกิจไปสู่แผนปฏิบัติการ และมีการปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการติดตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ และการทบทวน การปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คำนึงถึงการมุ่งเน้นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ / บริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน การลดต้นทุนการผลิต/บริการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ การสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ เป็นต้น เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต

3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

วิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับ “สุดยอด” เอสเอ็มอี จะประกอบด้วย การมีการจัดทำข้อมูล การตรวจสอบติดตามและการทบทวนการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการรับรู้ความต้องการของลูกค้า ทบทวนข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และวิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการจัดทำแผนการตลาด กำหนดเป้าหมายทางการตลาด การนำไปปฏิบัติและติดตามผล

มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อเพิ่มความภักดีและการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการซ้ำ มีการประเมินและตอบสนองความพึงพอใจและไม่พอใจของลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า มีการสร้างภาพลักษณ์และตราสินค้าของตนเองเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและยั่งยืนทางการตลาด

4. การวิเคราะห์ และจัดการความรู้

ในยุคโลกาภิวัตน์ การสร้างและจัดการองค์ความรู้ที่จะอยู่คู่กับกิจการเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งยวด เอสเอ็มอีที่ต้องการก้าวสู่ความเป็นเลิศ จะต้องหาแนวทางเพื่อสามารถวัดผลการดำเนินงานของกิจการ มีการตรวจสอบ ติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการนำข้อมูลการวัดผลที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และมีการตรวจสอบ ติดตามและทบทวนแนวทางการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังต้องมีระบบการจัดการข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี ที่สำคัญ เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องในรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแม่นยำรัดกุม

5. การบริหารทรัพยากรบุคคล

ได้แก่ การกำหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานที่ชัดเจน มีระบบการสรรหาบุคลากรที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ มีการอบรมและพัฒนาลูกจ้างหรือผู้ช่วยงาน ที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับการพิจารณาผลตอบแทนและการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างและผู้ช่วยงาน มีการเปิดโอกาสให้สามารถเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและบุคลากร

6. การจัดการกระบวนการและวิธีการดำเนินงาน

มีการประสานงานและข้อมูลจากฝ่ายการตลาดเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตหรือการบริการ จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิตและบริการที่ชัดเจน ที่นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการบริการได้อย่างต่อเนื่อง มีระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหรือให้บริการเพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน และมีการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

เจ้าของกิจการต้องจัดให้มีตัวชี้วัดเพื่อวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจ เช่น ตัวชี้วัดในเรื่องของลูกค้า ได้แก่ การรักษาลูกค้า ข้อร้องเรียน ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น มีตัวชี้วัดในด้านการตลาด เช่น ตำแหน่งในตลาด ส่วนแบ่งการตลาด และยอดขาย ฯลฯ

ด้านการเงิน มีตัวชี้วัดในเรื่องต้นทุน รายรับ การเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์ เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน กำไรจากการดำเนินงาน วงจรเงินสด เป็นต้น มีตัวชี้วัดในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการ เช่น รอบเวลา ผลิตภาพ การลดความสูญเสีย ฯลฯ

ที่มา : http://www.siaminfobiz.com/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *