BBL โรงเรียนวนิษาทำอะไร?

จากแนวคิด BBL โรงเรียนวนิษาทำอะไร? และนักเรียนวนิษาได้อะไรบ้าง?
จากการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เกี่ยวกับงานวิจัยทางสมอง ในเบื้องต้น โรงเรียนวริษาสรุป
องค์ความร ู้มาเป็น 10 หลักการ เพื่อปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. สมองเรียนรู้ได้ผ่านทางร่างกายที่ี่พร้อม การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายสงบแต่มีความตื่นตัว(Relaxed Alertness )พร้อมรับประสบการณ์การเรียนรู้

สิ่งที่โรงเรียนทำ
เพื่อให้ร่างกายของนักเรียนพร้อมเรียนรู้ ผ่อนคลาย แต่ตื่นตัว ทุกเช้าที่โรงเรียนวนิษา นักเรียนทุกคน
ร่วมทำท่าบริหารสมอง(Brain Gym) เพื่อปรับสมดุลในร่างกาย ให้มีพลัง ปลอดโปร่ง กระฉับกระเฉง และมีทัศนคติเชิงบวก

โรงเรียนวนิษาให้ความสำคัญกับการปรับท่าทาง การยืน เดิน นั่ง เพื่อให้สรีระของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาไปอย่างเหมาะสม กระดูกสันหลังตรง ช่องท้องเปิดขยาย ปอดไม่ถูกกดทับ สูดอากาศ รับ
ออกซิเจนเข้าไปเพิ่มพลังงานของสมองได้มากขึ้น และ สิ่งที่นักเรียนทำในห้องเรียนได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตคุณครู คือ การจิบน้ำบ่อยๆให้ไปบำรุงเลี้ยงเซลล์สมองให้ชุ่มชื้นเพื่อส่งสัญญาณกระแส
ประสาทได้ดี การหาว เป็นการเติมออกซิเจนไปเพิ่มพลังให้กับสมอง

ส่วนในแผนกอนุบาล กิจกรรมวิชาการแรกที่นักเรียนทำในแต่ละเช้า คือ การเดินธรรมชาติ ท่ามกลาง
พรรณไม้ที่รายล้อมและเป็นการ เปิดรับอากาศ รับออกซิเจน ถ่ายทอดประจุไฟฟ้า หรือฝุ่นควันพิษ
สารเคมี ออกจากร่างกาย

2. สมองจดจำได้จากการทำซ้ำ
สมองมีระบบความจำหลายแบบ หนึ่งในนั้นคือการจำได้จากการทำซ้ำจนเกิดเป็นทักษะ ดังนั้น การเรียน
รู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองจึงต้องเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ที่จะช่วย
ให้จดจำได้ในหลายรูปแบบ และมีการทบทวนทำซ้ำ แต่ไม่ซ้ำซาก อยู่ เสมอ

สิ่งที่โรงเรียนทำ
คุณครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกรายวิชา ให้นักเรียนได้มีโอกาส ฝึกฝน ทำซ้ำเพื่อให้เกิด
เป็นทักษะ ที่แคล่วคล่อง ใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย น่าตื่นเต้น นอกจากการทำแบบฝึกหัด
ในรูปแบบต่างๆ หรือดัดแปลงเป็นเกมที่สนุกท้าทาย และนักเรียนยัง ได้นำความรู้ไปทำซ้ำ
ในสถานการณ์จริง

3. สมองตื่นตัวเปิดรับต่อสิ่งแปลกใหม่
ถ้าสิ่งไหนซ้ำซาก สมองจะเรียนรู้ว่าไม่จำเป็นต้องใส่ใจ เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ ไม่จำเป็นต้องเปลืองพลังงานเข้าไปจัดกระทำกับสิ่งนั้น

การเรียนรู้ที่โรงเรียนวนิษา เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการด้วย Project Approach มีหัวข้อหลัก (theme) ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา อาทิ สปา (Spa) สิ่งบิน (Things that Fly) ป่าฝนเขตร้อน (Rainforest) เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ การมาโรงเรียนวนิษาในแต่ละวันจึง มีสีสัน น่าสนใจค้นคว้า และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนสดชื่น แจ่มใส สนใจใฝ่รู้ ตื่นตัว และกระฉับกระเฉงอยู่เสมอ

4. ความรู้สึกและอารมณ์มีผลสำคัญต่อการเรียนรู้
ความรู้สึกหรืออารมณ์นั้นมีผลต่อการคิด การตัดสินใจ ดังนั้น การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองจึงต้อง
เป็นการเรียนรู้ที่มีความสุข สร้างความประทับใจให้ผู้เรียน

สิ่งที่โรงเรียนทำ
คุณครูทุกคนให้เกียรติผู้เรียน ด้วยการใช้คำพูดเชิงบวก เปิดโอกาสให้เรียนรู้จากการลองถูกลองผิด และการยอมรับ เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยทางอารมณ์ โรงเรียนวนิษาให้ความสำคัญในทุกรายละเอียด เช่น การพูดกับนักเรียนในระนาบสายตาเดียวกัน เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง ในสภาวะการเรียนรู้ที่ปลอดการคุกคาม คุณครูชื่นชมการทำงาน และผลงานทุกชิ้นของนักเรียนอย่างเท่าเทียม หากมีการวิภากษ์วิจารณ์ ต้องวิจารณ์ชิ้นงาน ไม่ใช่วิจารณ์ตัวตนของนักเรียน และวิจารณ์ด้วยวิธีที่ผู้ฟังมีใจยินดีที่จะเปิดรับ

การปฏิบัติ เหล่านี้ ส่งผลให้นักเรียนวนิษามีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง (Self Esteem ) กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี และมีความสุขในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

5. สมองเรียนรู้จากการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม

การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการนำประสบการณ์ที่ได้รับใหม ่ไปสัมพันธ์ กับประสบการณ์เดิม ดังนั้น การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการทำงานของสมองจึงต้องเป็นการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงได้กับสิ่งที่ผู้เรียนเข้าใจอยู่เดิม

สิ่งที่โรงเรียนทำ
คุณครทุกคนูของโรงเรียนวนิษา ใช้เวลาวางแผนการเรียนรู้และดำเนินการสอนร่วมกันเป็นทีม เพื่อความชัดเจนว่า นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้อะไรมาแล้ว และจะต่อยอดจากประสบการณ์เดิมต่อไปได้อย่างไร

นอกจากนี้ โรงเรียนวนิษา ยังฝึกให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้โดยใช้ KWL Chart
(KWL= Know, Want to Know and Learned-สิ่งที่รู้แล้ว , สิ่งที่อยากรู้ , และสิ่งที่ได้เรียนรู้ ) การใช้ KWL Chart ตั้งแต่ระดับอนุบาล ทำให้นักเรียนโรงเรียนวนิษาสามารถใช้ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาใหม่
เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ออกไป อย่างมีความหมาย ท้าทาย ชัดเจน และเป็นกระบวนการ

6. สมองรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส
สมองมีถึง 5 ช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ดังนั้น การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองจึงต้องเป็น
การเรียนรู้ที่นำประสาทสัมผัสมาใช้

สิ่งที่โรงเรียนทำ
ในแต่ละวิชา นักเรียนจะใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการเรียนรู้เนื้อหา โดยเฉพาะกิจกรรม
Hands-on,Mind-on เช่น การปั้นโมเดลเหตุการณ์ในวันสำคัญ (สังคมศึกษา) การทำแผนที่ดาว
และจรวดขวดน้ำ (วิทยาศาสตร์) เล่นเหลี่ยม เล่นมุม (คณิตศาสตร์)บัตรอักษรสัมผัส (ภาษาไทย)
เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่สมองส่วนSensory Cortex

7. สมองจะถูกปิดกั้นเมื่อเกิดความเครียด
เมื่อเกิดความทุกข์ ความเครียด ความกลัวหรือความเบื่อ สมองส่วนสัญชาตญาณ(Retilian Brain) จะสั่งให้เอาตัวรอดด้วยการหลบหนี มากกว่าจะใช้ความคิดในระดับซับซ้อน

สิ่งที่โรงเรียนทำ
ที่โรงเรียนวนิษาจะไม่มีการลงโทษ ความผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้ และการเรียนรู้จะไม่เกิดจากการบังคับ แต่เกิดจากการเร้า ให้เกิดแรงกระตุ้น ความสนใจ และความต้องการในการเรียนรู้อย่างสดใส ที่เกิดขึ้นจากภายในตัวผู้เรียน สมองของนักเรียนจึงทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีความ เครียดเข้าไปรบกวน

8. สมองมีความสามารถหลายด้าน
ทฤษฎีพหุปัญญาของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ได้ระบุความสามารถที่จัดเป็นปัญญาไว้ในปัจจุบันมีอย่างน้อย
ถึง8 ด้าน ได้แก่ด้านภาษา, คณิต/ตรรกะ, ดนตรี/จังหวะ, การมอง/มิติสัมพันธ์,ร่างกาย/การเคลื่อนไหว,
เข้าใจตนเอง, เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจธรรมชาติ

อาจารย์วนิษา เรซ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของโรงเรียนวนิษา กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สาขาวิชา Neuroscience โปรแกรม Mind , Brain and Education โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ Professor Howard Gardner ผู้ก่อตั้งทฤษฎีพหุปัญญา(Multiple Intelligences)
จึงสามารถนำแนวคิด และกิจกรรมต่าง ๆ มาถ่ายทอดให้กับคณะครูนำไปใช้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความสามารถ ด้านถนัดของตน เป็นเครื่องมือเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ไปพร้อมๆกับพัฒนาอัฉริยภาพ ในด้านต่างๆ

9. สมองทำงานเป็นองค์รวม
การพัฒนาความสามารถของนักเรียน ควรให้ความสำคัญ กับการได้รับ ประสบการณ์ที่หลากหลาย และจากประสบการณ์ตรง การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความรู้ ความจำ อย่างเดียว จะทำให้นักเรียนเสียโอกาส ในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ

นักเรียนแผนกประถมศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนจะมีกิจกรรมการสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้องค์ความรู้ทุกอย่าง เข้ามาบูรณาการกัน เพื่อให้นักเรียนเห็นแนวทางในการนำความรู้ที่ร่ำเรียนไปใช้จริง และเห็นความเชื่อมโยงในแต่ละเนื้อหาวิชา

10. สมองต้องมีเวลาจัดระบบข้อมูล
ภาวะคลื่นสมองที่เหมาะสม การใช้ช่วงเวลาสงบ หรือ การนอนหลับระดับลึก จะช่วยให้สมองสามารถจัดระบบระเบียบข้อมูลที่ได้รับเข้าไป

สิ่งที่โรงเรียนทำ
โรงเรียนวนิษาวางจังหวะเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอน สอนโดยไม่ยัดเยียดเนื้อหา ใช้ดนตรีบรรเลงเพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย และสมาธิระดับลึก โดยใช้วิถีแห่งสติเพื่อให้นักเรียนมีความสงบงาม เพื่อเป็นส่วนช่วยในการปรับคลื่นสมองให้อยู่ในระดับเหมาะสม ปลอดโปร่ง ทำให้เรียนรู้ และบันทึกเป็นความทรงจำระยะยาวได้ดีขึ้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *