AEC : หนุนเครือข่ายนศ.อาเซียน

AEC : หนุนเครือข่ายนศ.อาเซียน

หนุนเครือข่ายนศ.อาเซียน หลอมเออีซีเป็นหนึ่งเดียว : โดย…ธรรมรัช กิจฉลอง

“เยาวชนรุ่นใหม่จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมองว่าอาเซียนเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นเรื่องของทุกคนเพราะการเกิดขึ้นของอาเซียนก็เพื่อประโยชน์ของทุกคน และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะความเป็นผู้นำ จิตอาสา คิดวิเคราะห์เป็น มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ทักษะไอทีและวิชาชีพที่ดี รู้จักใช้เทคโนโลยี เลือกรับข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ และมีความรอบรู้เรื่องต่างๆ ทั้งในประเทศและในโลก” บุษฎี สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในการเสวนาเยาวชนหัวข้อ “The situation of ASEAN youth and our roles before and beyond 2015” ที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ จัดโดยนิสิต นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (มธ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และม.เชียงใหม่ (มช.) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนิสิต นักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วม 400 คน

“พอล” รชานนท์ เจริญผล นักศึกษาปี 1 คณะรัฐศาสตร์ มช. เสนอว่า เยาวชนไทยควรเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้มีความรู้ความเข้าใจถึงอุปนิสัย ความคิดและความเป็นตัวตนของแต่ละประเทศ เชื่อว่าการที่มีเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาอาเซียนจะช่วยให้เยาวชนไทยและเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตระหว่างกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมและประเพณีแต่ละประเทศไม่สูญหายไป และช่วยปรับทัศนคติในการมองประเทศเพื่อนบ้าน

“โอ้ย” ผไทแก้ว อนันต์ธนกุล นิสิต ปี 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ มองว่า ปัจจุบันความเจริญด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนยังไม่เท่าเทียมกัน เช่น ค่าเงิน การส่งออกสินค้า หากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จะเกิดปัญหาประเทศสมาชิกอาเซียนที่เศรษฐกิจยังไม่พัฒนาฉุดประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาไปไกลแล้ว ก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจอาเซียนเหมือนวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป เพราะฉะนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนควรมาหารือกันถึงปัญหาและหาแนวทางแก้เพื่อปรับระบบเศรษฐกิจของอาเซียนให้พัฒนาไปได้โดยไม่เหลื่อมล้ำมากเกินไป

“สรณ์” สรณ์สกุล เถาหมอ นักศึกษาปี 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ.และประธานเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาอาเซียนแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า เครือข่ายจะจัดเสวนาใหญ่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษาได้เข้าใจถึงประชาคมอาเซียนในทุกๆ 6 เดือน อีกทั้งจะขยายเครือข่ายสมาชิกไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เช่น เกาหลี จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย โดยจะจัดกิจกรรมออกค่ายเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและประเพณีและสร้างทัศนคติใหม่ๆ ในการมองประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ โดยจะดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2555-2558 เพราะเชื่อว่าพลังของเยาวชนรุ่นใหม่จะช่วยหลอมรวมให้ประชาคมอาเซียนกลายเป็นหนึ่งเดียวได้โดยสมบูรณ์

ดังนั้นจะต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยง นโยบายด้านต่างประเทศ การค้าและการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ไปพร้อมๆ กับขยายเครือข่าย เยาวชนนักศึกษาอาเซียนแห่งประเทศไทย ไปสู่ประเทศสมาชิกในอาเซียนให้มากขึ้น เชื่อว่าพลัง เยาวชน นิสิต นักศึกษา จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ประเทศสมาชิกเดินไปข้างหน้าได้อย่างพร้อมๆ กันได้ในที่สุด

ที่มา : คมชัดลึก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *