AEC : กรมศุลฯเล็งของบ8พันล้าน สร้างด่านรับ AEC

AEC : กรมศุลฯเล็งของบ8พันล้าน สร้างด่านรับ AEC

กรมศุลกากร เล็งของบ 8 พันล้านบาท สร้างด่านศุลกากรใหม่และปรับปรุงด่านศุลกากรเก่าให้มีประสิทธิภาพ รองรับการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มจากการเปิด AEC

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรเตรียมเสนอโครงการลงทุนไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อขอใช้วงเงินกู้ที่รัฐบาลมีแผนจะลงทุนจำนวน 2 ล้านล้านบาท ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในระยะ 7 ปีข้างหน้า โดยวงเงินที่จะเสนอไปจะมีจำนวนไม่เกิน 8 พันล้านบาท สำหรับการพัฒนาด่านศุลกากรทั่วประเทศ ซึ่งจะแบ่งเป็น การลงทุนเพื่อเปิดด่านศุลกากรใหม่ และ การลงทุนเพื่อปรับปรุงด่านศุลกากรเก่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เขากล่าวว่า ขณะนี้ ด่านศุลกากรทุกภาคได้ดำเนินการสำรวจและสรุปความพร้อมและความเหมาะสมว่า ควรที่จะเปิดด่านศุลกากรใหม่ หรือ ต้องการที่จะปรับปรุง เพื่อรองรับการให้บริการการค้าชายแดนจุดใดบ้าง ซึ่งการเปิดด่านศุลกากรใหม่ รวมถึง การปรับปรุง จะต้องเน้นไปยังจุดที่คาดว่า จะมีการค้าขายระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มากขึ้น รวมถึง รองรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดในปี 2558 ซึ่งจะทำให้ปริมาณการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

“เราเตรียมสรุปแล้วว่า เราจะเปิดด่านใหม่ที่ใด หรือ จะปรับปรุงด่านเก่าอย่างไร โดยในส่วนของด่านใหม่นั้น ขณะนี้ ก็มีอยู่หลายจุด เช่น ด่านพุน้ำร้อน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับทวายของประเทศพม่า และ ด่านสะเดาใหม่ เชื่อมต่อกับด่านของมาเลเซีย เป็นต้น แต่การเปิดด่านใหม่นั้น ไม่ใช่อำนาจของกระทรวงการคลังเท่านั้นที่จะดำเนินการได้ เพราะต้องคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญด้วย ฉะนั้น จึงต้องประสานความร่วมมือหรือสอบถามไปยังหน่วยงานด้านความมั่นคงด้วย เพราะแต่ละด่านจะอยู่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน”

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *