AEC : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานติวเข้มยกระดับแรงงานไทยรับ AEC

AEC : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานติวเข้มยกระดับแรงงานไทยรับ AEC

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดบรรยายกรณีศึกษาการเปิดเสรีการค้า ภาคบริการ โอกาสและความอยู่รอดของแรงงานไทย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2556-2558)

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงาน ในการดำเนินภารกิจเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมเป็นที่ยอมรับของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ล่าสุดทางกรมฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับ (พ.ศ. 2556-2558) จากผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ (พ.ศ. 2556-2558 )”

ทั้งนี้ ทางสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้มอบหมายให้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการบรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษาการเปิดเสรีการค้าภาคบริการ โอกาสและความอยู่รอดของแรงงานไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิติ ศรีแสงนาม นักวิชาการจากศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นผู้บรรยาย

สำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะผลักดันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน และดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ในการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งหมายให้ประเทศไทยมีบทบาทในการเป็นผู้นำในอาเซียนร่วมกับประเทศอื่นๆ ได้อย่างมีศักยภาพ ตลอดจนเร่งดำเนินการให้เกิดการยอมรับมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศ เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

“รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญต่อทิศทางนโยบายของประเทศในการพร้อมรับการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านแรงงานที่จะมาถึงในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะต้องมีความพร้อมทั้งในเชิงรุกที่จะสามารถทำให้ไทยได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีให้มากที่สุด และในเชิงรับที่ต้องปกป้องและแก้ไขผลกระทบในแง่ลบต่างๆ ที่อาจเกิดแก่แรงงานไทย การดำเนินการรณรงค์ ผลักดัน และขับเคลื่อน “ระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพื่อพัฒนามาตรฐานและผลิตภาพแรงงานไทยและตลาดแรงงานไทยสู่การยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้การบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับข้อตกลง AEC ด้านแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ที่สามารถใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมือเดียวกัน ทำให้แรงงานมีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายมากขึ้นเพราะมีเกณฑ์กลางรองรับ ขณะที่ผู้ประกอบการและนายจ้างก็จะได้แรงงานที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานอีกด้วย โดยต่อไปอาจพัฒนาไปสู่การจัดตั้งองค์กรกลางที่จะจัดการเรื่องมาตรฐานฝีมือกลางของกลุ่มอาเซียน เพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดระดับและรับรอง

ด้านนายสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กล่าวถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของไทยไว้ว่า เนื่องจากมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เริ่มก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะ (Skilled Workers และ Multi-Skilled Worker) มากขึ้น และจะก้าวไปสู่การผลิตบนพื้นฐานองค์ความรู้ (Knowledge -based) ต่อไปในไม่ช้า

อีกทั้งไม่นานต่อจากนี้ ประเทศไทยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะทำให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน และที่สำคัญคือแรงงาน ซึ่งนับเป็นการท้าทายและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งรับผิดชอบต่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ และเตรียมรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี จึงต้องเร่งพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและต้องผลักดันให้มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน ซึ่งจำเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน

ที่มา : ผู้ัจัดการออนไลน์

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *