เว็บล็อกนี้ทางคณะผู้จัดทำมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการคัดสรรรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ บทความต่างๆในรูปแบบของภาษาไทยเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ สุดท้ายนี้ทางคณะผู้จัดทำมีความยินดีที่รับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บล็อกนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น