8 เทคนิคการประหยัดน้ำมันในหน่วยงานราชการ / เอกชน

1.ไม่ติดเครื่องรอนาย โดยการไม่ติดเครื่องยนต์รอนาย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน เพราะการติดเครื่องยนต์ 10 นาที จะเสียน้ำมันฟรีๆ 200-400 ซี.ซี. หรือเสียเงินประมาณ 3-7 บาท หากเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยจะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มอีกร้อยละ 10

2.กำหนดเวลาการส่งเอกสารให้แน่นอน โดยการรอรวบรวมเอกสารไว้จัดส่งทีเดียว เช่น กำหนดการส่งไว้วันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย เมื่อทำเช่นนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันในการเดินทางลงได้

3.การจัดเส้นทางการเดินรถ เช่น ออกหนังสือเวียนเรื่องการใช้รถไปตามกองต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อจัดเส้นทางการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Car Pool ทางเดียวกันไปด้วยกัน ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปเส้นทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกัน หากใช้รถร่วมกันจาก 5 คันเหลือ 1คัน จะประหยัดน้ำมันได้ร้อยละ 80

4.การใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่นการประชุมด้วยการใช้โทรศัพท์ การส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีการส่งทางโทรสาร หากเป็นเอกสารสำคัญก็ใช้วิธีรอรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน ส่วนหนังสือเวียนที่ไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่งอี-เมล หรือ ส่งทางไปรษณีย์

5.จัดประชุมพนักงานขับรถ จัดให้ความรู้ในการขับรถอย่างถูกวิธีแก่พนักงานขับรถ รวมทั้งการบำรุงรักษารถเพื่อประหยัดน้ำมัน เช่น การขับรถที่ความเร็ว 90 กม./ชม. แทนการขับด้วยความเร็ว 110 กม./ชม. จะประหยัดน้ำมันร้อยละ 25

6.การตรวจเช็คเครื่องยนต์ โดยให้หน่วยงานซึ่งดูแลการใช้รถ คอยควบคุมและหมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติควรส่งตรวจเช็คทันที เพราะการตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจำจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันร้อยละ 5-10

7.วางแผนก่อนเดินทาง ด้วยการให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพราะหากขับรถหลงเพียง 10 นาที จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน 500 ซี.ซี.

8.ใช้น้ำมันให้ถูกประเภท หากรถที่ใช้เบนซินออกเทน 91 ได้ ต้องเติมเบนซินออกเทน 91 หรือ แก๊สโซฮอล เท่านั้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *