“6 อ” สร้างสุขภาวะ หนุนสุขภาพดีทั่วไทย

“6 อ” สร้างสุขภาวะ หนุนสุขภาพดีทั่วไทย
• คุณภาพชีวิต
เน้นในกลุ่มเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ล่อแหลมทางสังคม ส่งผลต่อภาวะความเสี่ยงด้านสุขภาพของเยาวชนไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สำรวจและแบ่งภาวะด้านสุขภาพของเยาวชนไทยออกเป็น 4 มิติ คือ มิติทางครอบครัว/ศาสนา มิติสื่อ/การเรียนรู้ มิติการใช้ชีวิต และมิติปัญหาและภาวะเสี่ยง

ทั้งนี้พบว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก คือ การใช้ชีวิตของเยาวชนที่นิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน หรือแม้แต่การเสียชีวิตจากอุบัติ เหตุด้วยการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยในอัตราสูง

สำนักสนับสนุนการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดงาน “สุขภาพดีทั่วไทย ราชภัฏร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ตามโครง การสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา และสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมโครงการรวม 24 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยา ลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร ราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหา วิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) เปิดเผยว่า ด้วยความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีคุณภาพ

โดยมร.ชม.ได้จัดงาน “สุขภาพดีทั่วไทย ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน” เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่บริเวณสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย

ซึ่งทาง มร.ชม.ได้นำยุทธศาสตร์ “6 อ” (หก-ออ) เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบของ “6 อ” คือ

อ ที่หนึ่งคือ ออกกำลังกาย ภายใต้กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพเฉลิมพระ เกียรติ การให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

อ ที่สองคือ อาหาร ด้วยการรณรงค์การรับประทานอาหารปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

อ ที่สามคือ อารมณ์ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมวุฒิภาวะทางอารมณ์ ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูป การแสดงดนตรี การแสดงนาฏยกรรมร่วมสมัย รวมถึงนิทรรศการการปฏิบัติธรรมและการบรรยายธรรม

อ ที่สี่คือ อโรคยา ประกอบด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพ การบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม การบริการนวดเพื่อสุขภาพ

อ ที่ห้าคือ อนามัยและสิ่งแวดล้อม นำเสนอนิทรรศการ 5 ส นิทรรศการการจัดห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน

อ ที่หก คือ อุบัติเหตุ เพื่อรณรงค์ “สำนึกดี ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสร้างวินัย เพื่อลดอุบัติเหตุ” โดยขบวนรถจักรยานยนต์เปิดไฟใส่หมวกกันน็อก 100 คัน โดยคณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

พร้อมกันนี้ได้ปลุกกระแสชาวราชภัฏ และมวลชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการด้วยการปฏิญาณตนเป็น “ประชากรสุขภาพ” โดยการทำความดี ละเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุข ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ตระหนักในความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี อันนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนสาขาวิชา คณะ และทุกหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

ผศ.ดร.เรืองเดชกล่าวด้วยว่า การดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะนั้น ทางมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนก.ย.ปีหน้า และขยายผลเพื่อสร้างเครือข่ายให้มีพลังขับเคลื่อนด้านสุขภาวะให้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย บุคคล ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

เป็นอีกกิจกรรมที่ชาวราชภัฏช่วยดูแลสังคม

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *