5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ RQ

5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ RQ

———————————————–

๑. RQ คืออะไร สาคัญกับชีวิตเราอย่างไร

RQ พลังสุขภาพจิตเพื่อการอยู่ดีมีสุข

RQ มาจากคาว่า Resilience Quotient หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว
และฟื้นตัวเมื่อต้องเผชิญกับความยากลาบากหรือภาวะวิกฤตในชีวิต สามารถผ่านพ้นและเรียนรู้
จากเหตุการณ์นั้นๆ ได้ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งนับเป็นอีกมิติหนึ่งของพลังสุขภาพจิตที่สาคัญต่อการ
อยู่ดีมีสุข

Resilience มาจากคาในภาษาละติน หมายถึง ความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพ
เดิม ส่วนในภาษาไทยยังไม่มีการนิยามความหมายที่ชัดเจน ปัจจุบัน จึงมีการเอ่ยถึง RQ ในหลาย
แบบ เช่น ความเข้มแข็งทางใจ ความสามารถในการฟื้นพลัง ความหยุ่นตัวทางอารมณ์และจิตใจ
เป็นต้น

RQ การค้นพบครั้งสาคัญของพลังสุขภาพจิต

ความสนใจในเรื่อง RQ เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีนักจิตวิทยาศึกษา
การปรับตัวของเด็กจากครอบครัวที่พ่อแม่ป่วยเป็นโรคจิตเภท แล้วพบว่ามีเด็กที่ได้รับผลกระทบ
ทางจิตใจเพียง 10 % เท่านั้น ส่วนอีก 90% สามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติ อีกทั้งเด็กบางคน
ยังมีผลการเรียนดีเด่น จนเป็นที่สนใจของนักวิจัยว่าอะไรคือกระบวนการทางจิตใจที่ใช้ในการ
ตอบสนองต่อเคราะห์กรรมของชีวิตที่ค่อนจะหนักหนาเช่นนั้น

ต่อมา มีการศึกษาเด็กชาวเวียดนามที่ติดตามพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้อพยพเข้าไปอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา พบว่าเด็กเหล่านี้มีผลการเรียนที่ดีกว่าเด็กชาวอเมริกัน แม้ว่าโดยพื้นฐานชีวิตจะเป็น
เด็กที่ยากจน มีความขัดสนและแร้นแค้นกว่าเด็กอเมริกันอย่างมากมาย

RQ ความเข้มแข็งทางใจที่สร้างได้

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง RQในต่างประเทศ เมื่อมารวมกับการศึกษาของนักจิตวิทยาชาว
ไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับ RQ ในกลุ่มเด็กที่ถูกทารุณกรรม ได้ข้อสรุปว่า

. RQ เป็นความเข้มแข็งทางจิตใจที่ไม่ได้มาจากปัจจัยภายในของบุคคลแต่เพียง
อย่างเดียว แต่ยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ
ด้วย เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ครู เพื่อน ฯลฯ

. RQ เป็นสิ่งที่สามารถสร้างและพัฒนาให้เกิดขึ้นมาได้เสมอ โดยการให้ความ
ช่วยเหลือโดยตรงที่ตัวบุคคลนั้นๆ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้
เกื้อหนุนต่อการพัฒนา RQ เพื่อให้ความสามารถดังกล่าวกลายเป็นศักยภาพที่
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้ตลอด
. RQ จึงเป็นความสามารถทางจิตใจอีกด้านหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิต
เป็นพลังสุขภาพจิตที่จะช่วยขับเคลื่อนให้คนเราสามารถปรับตัวได้ในทุก
สถานการณ์ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ สามารถต่อสู้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง เพื่อก้าวไปสู่
สภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *