เปิดหลักการภาษีที่ดิน&สิ่งปลูกสร้าง 10 ประเภททรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น

เปิดหลักการภาษีที่ดิน&สิ่งปลูกสร้าง 10 ประเภททรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ข้อเท็จจริง กระทรวงการคลังเสนอว่า 1.ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ในประเด็นอัตราภาษีสำหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพที่ดิน และการยกเว้นภาษีให้แก่เกษตรกรที่ใช้ที่ดินของตนเพื่อการเกษตรไม่เกินจำนวนที่กำหนด และได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการจัดอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศและสัมมนาประชาชนแล้ว

2.ได้นำข้อคิดเห็นจากการฝึกอบรมและสัมมนามาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นใน 4 ประเด็น คือ

(1) การหักค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างตามประมวลกฎหมายที่ดิน

(2) อัตราภาษี กรณีอยู่อาศัยโดยไม่ประกอบเชิงพาณิชย์

(3) การยกเว้นภาระภาษีสำหรับผู้อยู่อาศัยและเกษตรกรที่ยากจน

(4) ยกเลิกคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมิน

3.นายกรัฐมนตรีได้มีดำริให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นให้ยกเว้นภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยและที่ประกอบเกษตรกรรมตามจำนวนพื้นที่ดินหรือมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถือครองตามที่กำหนดโดย พระราชกฤษฎีกา และขอให้กระทรวงการคลังนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ มีดังนี้

ทรัพย์สินที่ไม่จัดเก็บภาษี 10 ประเภท

1.ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์

2.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ ที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์

3.ทรัพย์สินของรัฐซึ่งใช้ในกิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิได้ใช้หาผลประโยชน์

4.ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่น ซึ่งประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องยกเว้นภาษีให้ตามอนุสัญญาหรือความตกลงอื่นใด

5.ทรัพย์สินที่เป็นที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลของ ต่างประเทศ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน

6.ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย

7.ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือกิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวงไม่ว่าในศาสนาใด ทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า ทั้งนี้เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์

8.ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

9.ทรัพย์สินของเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการหรือประชาชนใช้เพื่อสาธารณประโยชน์โดยเจ้าของทรัพย์สินนั้นมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น

10.ทรัพย์สินตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ผู้มีอำนาจจัดเก็บภาษี

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาษีที่จัดเก็บได้ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

การสำรวจและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อปฏิบัติการดังกล่าว

2.ให้พนักงานสำรวจมีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้เสียภาษี และมีอำนาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการได้

3.ให้พนักงานสำรวจจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยต้องแสดงประเภท จำนวน และขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี

4.ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษีมีคำร้องแจ้งไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้

ฐานภาษี

1.ฐานภาษีในการคำนวณ ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดของที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างที่คิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์รวมกับมูลค่าของ ทรัพย์สินอื่นอันติดกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ที่มีลักษณะถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

2.หลักเกณฑ์การคำนวณ

2.1 ที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นฐานภาษี

2.2 ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรวมกับราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นฐานภาษี

2.3 ห้องชุด ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นฐานภาษี

อัตราภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.ทั่วไป อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของฐานภาษี

2.ใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยไม่ประกอบเชิงพาณิชย์ อัตราไม่เกินร้อยละ 0.1 ของฐานภาษี

3.ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม อัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 ของฐานภาษี

คณะกรรมการกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดอัตราภาษีในทุกรอบระยะเวลาสี่ปี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พิจารณากำหนดเกี่ยวกับประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเสนอแนะการลดอัตราภาษี

ภาษีที่ดิน ใช้จริง ๆ อีก 2 ปี

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (20 เมษายน) มีมติเห็นชอบในหลักการ ยกร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….. ที่กระทรวงการคลังเสนอ

ขั้นตอนต่อจากนี้ไป กระทรวงการคลังจะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา พร้อม ๆ กับจัดทำประชาพิจารณ์ในประเด็น ต่าง ๆ อาทิ อัตราภาษี ข้อยกเว้นต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปชัดเจน ก่อนนำร่างกฎหมายเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี

หลังจากที่กฎหมายผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้ว ตามบทเฉพาะกาลจะให้มีผลบังคับใช้อีก 2 ปีถัดไป เพื่อให้ประชาชนปรับตัวรองรับได้ทัน

ขณะเดียวกันทันทีที่กฎหมายผ่านความเห็นชอบจากสภา กระทรวงการคลังจะยกร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….. เพื่อผลักดันประกาศบังคับใช้ควบคู่กันไปด้วย โดยจะนำ รายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนหนึ่งไปซื้อที่ดิน เพื่อนำมาจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร และสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย

ในส่วนอัตราภาษีและข้อยกเว้นต่าง ๆ จะไม่กำหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ แต่จะออกเป็นพระราชกฤษฎีกา หรือประกาศกระทรวงตามมาภายหลัง สำหรับอัตราภาษี 0.05-0.5% ของราคาประเมิน ที่ปรากฏเป็นข่าวช่วงก่อนหน้านี้เป็นเพียงตุ๊กตาเท่านั้น เพราะตนไม่เคยระบุว่าจะกำหนดอัตราภาษีไว้ในร่างกฎหมายโดยตรง

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดอัตราภาษีไว้ที่ 2-3% อัตราภาษีที่กระทรวงการคลังหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างจึงถือว่าเป็นอัตราต่ำสุด อย่างไรก็ตามการกำหนดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินจริง ๆ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและภาวะเศรษฐกิจแต่ละช่วงเวลา ที่สำคัญต้องไม่ทำให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยกว่าภาษี โรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งมียอดจัดเก็บปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท

ส่วนหมวดยกเว้นภาษีนั้นคงจะให้สิทธิกับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดิน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการประกันรายได้กับรัฐบาล 4 ล้านครัวเรือน จะได้รับการยกเว้นภาษีแน่นอน

สำหรับที่อยู่อาศัยนั้นกำลังศึกษาว่าจะใช้ขนาดพื้นที่ หรือมูลค่าราคาประเมิน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณายกเว้นภาษี หรืออาจจะใช้ทั้ง 2 อย่าง นอกจากนี้หลังกฎหมายภาษีที่ดินมีผลบังคับใช้ คงไม่มีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอน เพราะไม่เกี่ยวกัน

ที่มา : www.wiseknow.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *