10 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีก

10 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีก

จากแนวคิดการจัดการพื้นฐานของธุรกิจค้าปลีกและแนวคิด Pentagon & Triangle ล้วนแต่มีปัจจัยสำคัญมากมาย ปัญหาก็คือ ปัจจัยอะไรบ้างที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ ซึ่งการสรุป 10 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกนี้ เป็นการชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยสำคัญๆ ที่เราต้องทำการหาตัวชี้วัดที่เหมาะควบคุม วัดผลของประเด็นเหล่านี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ

1. เล็งกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อจะได้ทำการเลือกสินค้า และ บริการ ที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า

2. เปลี่ยนแปลงเชิงรุก คือการปรับตัวเองให้ทันต่อกระแสนิยมของลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และต้องพยากรณ์พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตด้วย

3. ใช้เทคโนโลยี ในการติดตามพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า เพื่อจะได้สั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะทำให้สินค้าคงคลังลดน้อยลง

4. ตั้งราคาให้มีกำไรเพียงพอ อย่างน้อยควรจะมีกำไรขั้นต้นอย่างน้อย 50% เพื่อให้สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอ และมีกำไร

5. สร้างพันธมิตร กับคู่ค้า ในการออกแบบสินค้า หรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆเพื่อการกระตุ้นยอดขาย

6. กล้าซื้อสินค้า เนื่องจากกระแสนิยมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ดังนั้นหากคาดการณ์ว่าสินค้าสามารถขายได้เร็ว จึงต้องสั่งสินค้าให้มีมากพอที่จะรองรับอร์เดอร์ของลูกค้า เพราะหากรอรีพีทออร์เดอร์ สินค้าที่จัดส่งมาก็อาจไม่ทันกับกระแสนิยมของลูกค้าแล้ว

7. บริหารสินค้าอย่างเข็มงวด ต้องคอยติดตามเอาสินค้าที่ขายไม่ได้ออกไป และเติมสินค้าที่ขายดีเข้ามาอย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะได้ไม่เกิดโอกาสที่จะสูญเสียยอดขาย หรือเก็บสินค้าที่ขายไม่ได้ในคลังสินค้า

8. เน้นการขายโดยพนักงาน หากลูกค้าพอใจในบริการของพนักงาน ลูกค้าจะกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง จึงไม่ควรยึดติดกับการขายที่เน้นการโฆษณา หรือใช้การลดราคา เพราะไม่สามารถสร้างความจงรักภักดีให้กับลูกค้า

9. บริการเหนือความคาดหมาย จะทำให้ลูกค้าประทับใจ และจดจำไว้ตลอดกาล ซึ่งจะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้ากับอีกครั้ง

10. เข้มงวดในมาตรฐาน หากจะทำให้ลูกค้าจงรักภักดีได้นั้น การรักษาระดับมาตรฐานเป็นสิ่งที่ต้องดูแลอย่างเข็มงวด

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *