ไม้เด็ด “น้ำตาลมิตรผล” ขนส่งทางรางเสริมทัพ

ไม้เด็ด “น้ำตาลมิตรผล” ขนส่งทางรางเสริมทัพ
Source: มนัญญา อะทะโส

บริหารซัพพลายเชนทั้งระบบ ระบุหัวใจการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเน้นทุกฝ่ายในซัพพลายเชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด

การสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหันมาใช้ระบบขนส่งทางรางเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวม ในทางปฏิบัติยังมีอุปสรรคหลายอย่างที่ไม่เอื้ออำนวย ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น หัวรถจักร และแคร่รถไฟไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่วนในแง่การบริหารจัดการก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้า
ในฐานะหนึ่งในผู้ประกอบการที่ใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบผสมผสานระหว่างระบบขนส่งทางราง ทางรถบรรทุก และทางเรือ คุณคณุตม์
นิรันตสุขรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการตลาดในประเทศ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ผู้ผลิตน้ำตาลทรายอันดับหนึ่งของไทย ได้แสดงทัศนะว่า การขนส่งสินค้าทางรถไฟยังมีอุปสรรคหลายประการที่ทำให้การส่งมอบสินค้าหรือการเดินรถไม่ตรงเวลา แต่จุดเด่นของการขนส่งสินค้าทางรถไฟคือ ต้นทุนต่อหน่วยถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น
ดังนั้นหากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดการในแนวทางที่เอื้ออำนวยต่อการขนส่งสินค้า และผู้ใช้บริการมีการวางแผนในการใช้บริการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็จะทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมลดลงไปได้อย่างเป็นรูปธรรม
“ในการใช้ระบบขนส่งสินค้าทางรถไฟ หากภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี สะดวก ต้นทุนต่ำ เอกชนย่อมสนใจมาใช้บริการ แต่ข้อจำกัดในปัจจุบันคือระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการบริหารจัดการยังไม่เอื้ออำนวย แผนงานในการพัฒนาของภาครัฐยังไม่ชัดเจน และมีผู้ประกอบการเอกชนที่ให้บริการน้อยราย ทำให้
การแข่งขันด้านการให้บริการน้อยตามไปด้วย” คุณคณุตม์ กล่าว
ทั้งนี้ ปัจจุบันในการขนส่งสินค้าในประเทศ บริษัทฯ ใช้การขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกเป็นหลักประมาณ 80-85% การขนส่งทางรถไฟประมาณ 10-15% และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการขนส่งสินค้าทางเรือชายฝั่ง
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ถือเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนสินค้าเกษตรของไทย โดยได้รับรางวัล Logistics Model 2007 ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
ปัจจุบัน น้ำตาลมิตรผลมีกำลังการผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 1.5 ล้านตันต่อปี จำหน่ายในประเทศประมาณ 30-35% ที่เหลือเป็นการส่งออก โดยมีโรงงานในประเทศทั้งหมด 5 แห่งคือ 1. โรงงานน้ำตาลมิตรผล จ. สุพรรณบุรี 2. โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี 3. โรงงานน้ำตาลรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ. ชัยภูมิ 4. โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จ. ขอนแก่น 5. โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์
นอกจากนี้ มีโรงงานผลิตน้ำตาลที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 5 แห่ง และโรงงานน้ำตาลอีก 1 แห่งที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งระหว่างการก่อสร้างโรงงานและคาดว่าจะสามารถเริ่มเดินเครื่องจักรหีบอ้อยได้ในต้นปี 2552
นอกจากธุรกิจน้ำตาลแล้ว กลุ่มมิตรผลยังมีธุรกิจในเครืออีกหลายประเภท ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากอ้อยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยไฟฟ้าชีวมวลและเอทานอล ธุรกิจปาร์ติเคิลบอร์ดจากชานอ้อย หน่วยงานวิจัยและพัฒนา และธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการโลจิสติกส์ชื่อ บริษัท ยูไนเต็ด สแตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หรือ UST

เผยกลยุทธ์บริหารการขนส่งทางรถไฟ
สำหรับวิธีการบริหารการขนส่งทางรถไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือต้องส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลา มีต้นทุนและขั้นตอนจากการขนถ่ายสินค้าน้อยที่สุดนั้น คุณคณุตม์ กล่าวว่า มีสิ่งที่ควรดำเนินการ 3 ส่วนหลัก คือ
1. ผู้บริหารระดับสูงทั้งของการรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทผู้ใช้บริการ ควรร่วมมือกันและยืนยันเกี่ยวกับปริมาณของสินค้าในการขนส่งและความต้องการใช้บริการในระยะยาว เพื่อเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ
2. มีการสำรวจความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ เช่น จุดขึ้น-ลงสินค้าที่เหมาะสม และลดต้นทุนการขนส่งซ้ำซ้อน (Double handling) ให้เหลือน้อยที่สุด
3. ออกแบบกระบวนการบริหารจัดการซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนงาน เช่น ต้องเข้าใจข้อจำกัดของการจัดส่งสินค้าทางรถไฟว่า เหมาะกับสินค้าที่มีต้นทาง-ปลายทางในการขนส่งชัดเจน มีปริมาณที่แน่นอน และไม่ใช่สินค้าเร่งด่วน
ทั้งนี้ คุณคณุตม์ ได้ยกตัวอย่างการบริหารจัดการขนส่งสินค้าของน้ำตาลมิตรผลว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้การขนส่งสินค้าทางรถไฟในเส้นทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกจากโรงงาน 3 แห่งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาขนถ่ายขึ้นรถไฟที่สถานีท่าพระ จ. ขอนแก่น แล้วส่งต่อมายังท่าเรือแหลมฉบังเพื่อส่งออกทางเรือต่อไป
เพื่อลดต้นทุนการขนส่งซ้ำซ้อน บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท ยูไนเต็ด สแตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) พัฒนาอุปกรณ์ในการขนถ่ายน้ำตาล โดยใช้สายรัดกระสอบน้ำตาลรูปแบบ Unit Load แทนการยกน้ำตาลครั้งละกระสอบ และพัฒนาอุปกรณ์ UST Box ซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถเปิดด้านบนได้ เพื่อให้เคลื่อนย้าย จัดเก็บ และขนส่งน้ำตาลได้ปริมาณมาก ทำให้ลดระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าลดลง จากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ชั่วโมง
บริหารซัพพลายเชนแบบมองรวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนนั้น บริษัทฯ ยึดหลักสำคัญคือทุกฝ่ายในซัพพลายเชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯได้มีการพัฒนา-ปรับปรุงแผนงาน และระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ปัจจุบัน น้ำตาลมิตรผลมีต้นทุนโลจิสติกส์ประมาณ 15-20% ซึ่งครอบคลุมทั้งต้นทุนด้านวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป โดยต้นทุนที่สำคัญคือการขนส่ง และบรรจุภัณฑ์
สำหรับการบริหารโลจิสติกส์ขาเข้าครอบคลุมการจัดหาวัตถุดิบ การขนถ่ายวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานและกระบวนการผลิต ซึ่งต้นทุนด้านวัตถุดิบถือเป็นต้นทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากอ้อย 10 ส่วนสามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เพียง 1 ส่วน ดังนั้นหัวใจการบริหารโลจิสติกส์ขาเข้า คือ เน้นด้านการจัดการให้วัตถุดิบที่มีพื้นที่ใกล้โรงงานที่สุดเข้ามายังโรงงานผลิตให้ได้มากและเร็วที่สุด ส่วนวัตถุดิบที่มีพื้นที่ไกลออกไปให้มีปริมาณสัดส่วนลดลง รวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมวัตถุดิบจากชาวไร่รายเล็ก เพื่อขนส่งได้ปริมาณมากและประหยัดเวลาในการทำงาน
ในการบริหารซัพพลายเออร์ น้ำตาลมิตรผลมีการทำ Contract Farming กับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ซึ่งบริษัทฯ มีฝ่ายส่งเสริมฯ เป็นหน่วยงานดูแลในเรื่องนี้ ทำหน้าที่ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการการเกษตรสมัยใหม่ เช่น ส่งเสริมชลประทานระบบน้ำหยดในไร่อ้อย ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมเก็บข้อมูลการเติบโตของอ้อย เป็นต้น
ส่วนการบริหารโลจิสติกส์ขาออก เป็นการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานผลิตไปส่งยังผู้บริโภค ในประเทศ และการส่งออกสินค้า โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย เพื่อลดขั้นตอน-ลดเวลาในการขนถ่ายสินค้า และบริการการจัดส่งสินค้าแบบเต็มเที่ยว
คุณคณุตม์ ยังได้กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ได้มีแผนงานเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวม โดยเฉพาะค่าขนส่ง ซึ่งในแผนงานระยะยาวอาจนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นได้ในการใช้เรือชายฝั่ง
ในการขนส่งสินค้าในประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างวางแผนบริหารการจัดส่งสินค้าให้มีต้นทางและปลายทางที่เหมาะสม คือศึกษาและจัดแบ่งโซนพื้นที่ในการกระจายสินค้าจากโรงงานผลิตไปยังผู้บริโภคให้มีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และลดต้นทุนได้มากที่สุด
การ Shift Mode มาใช้ทางรถไฟเป็นความหวังหนึ่งของผู้ประกอบการในภาวะน้ำมันแพง หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพย่อมเป็นการช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *