ไม่ต้องถูกหวยก็รวยได้ด้วย 12 เอ็ม

ไม่ต้องถูกหวยก็รวยได้ด้วย 12 เอ็ม

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจจัดฉลองครบรอบปีที่ 27 ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ธพว.) ได้จัดงานมหกรรมฝึกอบรมและสัมมนาโดยเชิญผู้เขียนไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พบมาร์เก็ตติ้งกูรู” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังจำนวนมากทั้งที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

ผู้เขียนได้บรรยายถึงกลยุทธ์การตลาดที่สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจต่างๆ รวมถึงมีการตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย และเคล็ดลับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเสียดายมากถ้าไม่ได้นำมากล่าวในคอลัมน์ “คลื่นความคิด” เพื่อให้แฟนประจำหนังสือพิมพ์มติชนที่ไม่ได้ไปร่วมงานได้รับทราบกัน ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอถือโอกาสนี้เขียนถึงเคล็ดลับดังกล่าว ซึ่งได้นำตัวอักษร “M” มาเป็นกรอบแนวคิดถึง 12 ตัวด้วยกัน ดังมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ต่อไปนี้

1 M-Macro ผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดใดก็ตาม ทั้งที่มีขนาดใหญ่ กลาง หรือแม้แต่ในธุรกิจขนาดเล็ก ต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ในภาพรวมของธุรกิจที่ตนเองสนใจจะลงทุน ทั้งในเรื่องของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจให้ครบถ้วนรอบด้าน

2 M-Micro เมื่อผู้ประกอบการทราบถึงภาพใหญ่ในธุรกิจเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือการทำความเข้าใจและแสวงหาความรู้แบบลุ่มลึกในธุรกิจและสินค้าที่กำลังลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสภาพตลาดหรือวัตถุดิบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพถูกใจลูกค้า และยิ่งในภาวการณ์ตลาดที่มีการแข่งขันสูงด้วยแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจต้องทำการศึกษาและพัฒนาสินค้าให้เกิดความโดดเด่นและแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในตลาดให้ได้ เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า

3 M-Man ผู้ประกอบการต้องมีทีมงานที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพพร้อมที่จะทำตัวเป็นหัวหอกสำคัญขององค์กรเพื่อผลักดันให้ธุรกิจดำเนินการและเติบโตอย่างราบรื่น พนักงานในทุกธุรกิจต่างก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการจะต้องสรรหา คัดเลือก พัฒนา รักษา พร้อมทั้งให้ความดูแลเป็นอย่างดีเพื่อให้เขาเหล่านั้นทำงานในธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กรนั่นเอง

4 M-Money ดูเหมือนว่าเงินจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ในการดำเนินงานด้านธุรกิจ ยิ่งในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะสถาบันการเงินต่างๆ ได้มีนโยบายสนับสนุนและปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ดีต้องเตรียมการในเรื่องงบประมาณให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนดำเนินธุรกิจ อย่าให้เกิดปัญหากับการดำเนินงานโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงักและเกิดผลเสียต่อภาพรวมในที่สุด

5 M-Mission ผู้ประกอบการต้องมีการกำหนดภารกิจของธุรกิจให้ชัดเจน ถ้าธุรกิจกำหนดเป้าหมายและภารกิจอย่างดีแล้วก็จะทำให้การบริหารจัดการดำเนินไปอย่างราบรื่นถูกต้อง และมีทิศทางที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนในธุรกิจมีกรอบแนวคิดร่วมกัน ไม่สับสนจนส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน

6 M-Machine เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอื่น เนื่องจากทำให้การดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจควรเตรียมและจัดซื้อเครื่องจักร คอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้พร้อมเพื่อให้การทำงานดำเนินงานของธุรกิจเกิดความสะดวกทั้งกับลูกค้าและทีมงานมากขึ้น

7 M-Message ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ที่ต้องแสวงหาและค้นหา ข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องในการดำเนินงานของธุรกิจ ทั้งนี้ข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องทราบก็คือ ข้อมูลด้านการตลาด สินค้า ผู้บริโภคและคู่แข่งขัน ยิ่งธุรกิจมีข้อมูลมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้การตัดสินใจของผู้ประกอบการมีความถูกต้องและชัดเจนมากเท่านั้น ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องทำการศึกษาและแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

8 M-Marketing ยุคนี้การบริหารธุรกิจต้องใช้การตลาดนำจึงจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าที่มุ่งสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้สินค้าภายใต้ราคาที่เหมาะสม ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าโดยมีกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ดีและมีสถานที่จำหน่ายที่หาง่าย มีความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในการบริโภคสินค้าจากตราสินค้าดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการมืออาชีพจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจกลยุทธ์ทางด้านการตลาดอย่างถ่องแท้จึงจะนำพาธุรกิจให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายดังที่ตั้งใ จไว้

9 M-Merchandising ตัวสินค้าควรมีการจัดวางให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรจุอยู่ในหีบห่อที่สวยงามและสะอาดดูน่าหยิบจับ ง่ายต่อการค้นหา สะดวกต่อการใช้งาน ดังนั้นผู้ประกอบการสมัยใหม่ต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้เป็นพิเศษ และที่สำคัญบรรยากาศภายในร้านก็ต้องดูดี น่าเข้าไปชมสินค้า ตัวพนักงานเองก็ต้องดูดีมีมารยาทในการต้อนรับลูกค้า จึงจะถือว่าเป็นธุรกิจที่เข้าใจคำว่า “Merchandising” เป็นอย่างดี

10 M-Mind เป็นที่ยอมรับกันว่า “ใจ” สามารถกำหนดทุกอย่างได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรดำเนินงานธุรกิจด้วยใจ รักที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ ถ้าท้อใจก็จะยิ่งทำให้ธุรกิจถดถอยและส่งผลให้พนักงานหมดกำลังใจในการทำงาน อันจะส่งผลเสียต่อภาพรวมของการดำเนินงานในธุรกิจ ดังนั้น “ใจ” จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทุกอย่างได้เป็นอย่างดี ไม่เชื่อท่านก็ลองนำไปปฏิบัติ ผู้เขียนมั่นใจและรับรองว่าได้ผลอย่างแน่นอน

11 M-Management การบริหารจัดการเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พนักงาน สินค้า การตลาด หรือแม้กระทั่งการบริหารเวลา ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จนั้น มักจะเป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหารจัดการมากกว่าบุคคลอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน

12 M-Moral ท้ายที่สุดปัจจัยที่ผู้ประกอบการในธุรกิจต้องยึดถือก็คือ จริยธรรมและความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง ทั้งที่มีต่อพนักงานและลูกค้า ถ้าไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการก็อย่าได้หวังผลประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาวเลย เพราะผู้เขียนมั่นใจว่าไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ตัวผู้เขียนเองยังมีความเชื่อและศรัทธาอย่างยิ่งในเรื่องของจริยธรรมในการทำธุรกิจ ถ้าผู้ประกอบการขาดปัจจัยนี้ ก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังที่เห็นกันอยู่ในโลกธุรกิจปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวาย และความไม่ละอายใจในการบริหารธุรกิจในรูปแบบที่คนดีๆ ไม่พึงปฏิบัติ ทั้งการหลอกลวงผู้บริโภค การกลั่นแกล้งคู่ต่อสู้ หรือแม้กระทั่งการเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง เป็นต้น ผู้เขียนจึงขอวิงวอนให้ผู้ประกอบการทุกท่านช่วยกันดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมกันอย่างจริงจัง เพราะจะทำให้สังคมธุรกิจเกิดความสงบและดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยการใช้ฝีมือและมันสมองมากกว่าการใช้กลโกง ดังเช่น ธุรกิจบางประเภทและผู้ประกอบการบางจำพวกใช้อยู่ในปัจจุบัน

สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เคล็ดลับความรวยที่กล่าวมาทั้งหมด จะช่วยให้ผู้อ่านคอลัมน์นี้ รวยได้โดยไม่ต้องรอถูกหวยและจะเป็นคาถาบทสำคัญที่จะทำให้ผู้อ่านรวย รวย และรวย กันถ้วนหน้านะครับ

ที่มา :www.matichon.co.th

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *